Laboratori de Paleontologia

Laboratori de Paleontologia

El Laboratori de Paleontologia està al servei de la recerca i la docència que es duen a terme al Departament. Es destaquen les següents tècniques:

  • Serrat de tot tipus de mostres geològiques pel seu posterior tractament.
  • Polit de mostres geològiques per l’anàlisi visual en les classes pràctiques, per fotografia i posterior publicació en diferents treballs,etc.
  • Inclusions de mostres difícils de manipular degut a la seva fragilitat amb reïnes de poliester i epoxi per compactar-les i donar-li consistència a fi de poder realitzar els diferents processos de tall, polit, làmina prima, etc.
  • Realització de làmines primes de tot tipus de mostres geològiques, aquest procés comporta el serrat, polit, enganxat i acabat final (desbastament) fins obtenir el gruix correcte ( ~ 30 micres ) per l’anàlisi microscòpica.
  • Tamisatge de mostres amb tamisos de diferents llums
  • Restauració de tot tipus de fòssils.
  • Realització de motllos i rèpliques.
  • Tractament de mostres geològiques per l’extracció de pol·len, diatomees i conodonts.

Aparells i productes

Serres d’alta i baixa velocitat per al tall de mostres.

Polidores de mostres

Rectificadores i desbastadores de mostres per l’obtenció de làmines primes.

Equips de buit per l’inclusionat de mostres amb reïnes

Microscopis d’investigació

Agitadors magnètics, rotatoris, etc.

Balances analítiques.

Plaques calefactores.

Banys d’ultrasons.

Centrífugues d’alta velocitat.

Estufes per l’assecat de mostres.

Abrasius (en paper i en pols)

Dissolvents (acetona, alcohol)

Àcids (Fluorhídric, Clorhídric, Nítric, Acètic, etc).

Reïnes de poliester i epoxi.

Dissolvents de reïna (monòmer d’estirè).

Catalitzador de reïna (Peròxid de MEC).

Materials de restauració: Paraloid, Primal, White Spirit, ...

Cautxú bicomponent de silicona per motllos.

Catalitzador de silicona.

Olis refrigerants per les desbastadores de làmines primes.

Comparteix-ho: