Compliance Penal

Compliance Penal

DIRECCIÓ ACADÈMICA:
Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo. Catedràtica de Dret Penal de la UB.
Dr. Víctor Gómez Martín. Catedràtic (acr.) de Dret Penal de la UB.

COORDINACIÓ:
Dra. Celia Díaz Morgado 
Sr. Enrique de Madrid Dávila
Sr. Jordi Riera

 1.  Adquirir la formació necessària per desenvolupar funcions de Compliance Officer. 
 2. Capacitar-se per a l'elaboració de programes de prevenció de delictes per a les empreses. 
 3. Capacitar-se en el seguiment dels programes de prevenció de delictes. 
 4. Conèixer el contingut del sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques després de l'entrada en vigor de la llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal. 
 5. Conèixer el contingut de l'eximent de compliment normatiu (compliance) després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi penal.

 

 • Graduats i llicenciats en Dret, Criminologia, Economia i Empresa i altres titulacions afins
 • Professionals relacionats amb els estudis de Dret, Criminologia i Economia i Empresa, i també de l'àmbit empresarial, interessats a adquirir coneixements especialitzats en compliment normatiu (compliance)
 • Auditors.

 Títol de Expert (títol propi de la Universitat de Barcelona) o títol d’Extensió universitari (títol propi de la UB) sino es disposa de titulació universitaria previa.
 Crèdits: 15
 

Inauguració: Divendres 18 de octubre de 15:30 a 16:00 h.

Docència: Del 18 d'octubre de 2019 al 13 de març de 2020
Dies de docència: divendres (de 16 a 20 h) i dissabtes (de 09.30 a 13.30 h)

Aula: a determinar. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
Direcció: av. Diagonal, 684 (08034 Barcelona) 
Veure plànol

 

 1. Els interessats han d'aportar asegüent documentació:
  la sol·licitud de matrícula. (Es pot descarregar a: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html)
  la fotocòpia del DNI
  Una còpia compulsada del títol (es pot compulsar a la Secretaria de la Facultat)

 2. El primer día de classe es repartiran les matrícules per tal que en un termini de 2 o 3 dies es faci efectiu el pagament

 

 • Título extranjero: Cumplimentar el impreso y acompañar de la documentación que se indica en el mismo.

 • El preu de la matrícula és de 2.500 Euros (més taxes).

Per a realitzar la inscripció cal abonar la quantitat de 200 € en concepte de pagament (reserva de plaça) a compte de l'import total de la matricula. 
El pagament es pot realitzar en aquest link: 

https://www.ub.edu/acad/npost/matr/identificacio.php?idcodidage=201811709&lang=1&curs=2019&proces=PRE1

Aquest import no serà retornat excepte que, per algun motiu, no s'impartís el curs. En el cas que, per insuficient número de matriculats o per alguna altra causa justificada, el curs finalment no pugui realitzar-se, únicament serà retornat l'esmentat import a compte. En cap cas es cobriran altres despeses derivades de tal circumstància.

El resguard de pagament de reserva de plaça caldrà adjuntar-lo a la documentació sol·licitada per a la matriculació.

 • FACTURES

En el cas que sigui una empresa qui es faci càrrec del pagament del cost de la matrícula, es podrà emetre factura, sempre amb sol·licitud prèvia a la matriculació, a nom de l’alumne/a o d’un tercer persona física o jurídica. IMPRÈS SOL·LICITUD FACTURA

Més informació:

Correu electrònic: curs.compliance@ub.edu
Página web: https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/201811709/index.html matricula. 

 

 

Comparteix-ho: