Àrees de coneixement

Dret Civil

La Secció està integrada per una quarantena de professors, organitzats en grups docents i de recerca, especialitzats tots ells en diferents àmbits que integren la matèria civil.

A nivell docent, la Secció de Dret civil es fa càrrec de la coordinació i la impartició d’un gran nombre d’assignatures en diversos ensenyaments, tant de Grau com de Màster.

Pel que fa als Graus, la Secció té assignada docència en els quatre cursos del Grau en Dret, així com en els Graus d’Economia, Informació i Documentació, Treball Social, Enginyeria Informàtica, Criminologia, Gestió i Administració Pública i Seguretat. A nivell de Màster, la Secció participa en el Màster de l’Advocacia, en el de Dret de l’Empresa i els Negocis, en el d’Estudis Jurídics Avançats, en el de Gestoria Administrativa, i en el de Mediació en Conflictes. També té docència en el Graduat en Investigació Privada i compta amb una presència significativa en nombrosos títols propis que ofereix la Facultat de Dret de la UB (màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària), alguns dels quals són organitzats i coordinats per professors de la nostra secció.

Quant a l’activitat de recerca que duen a terme els professors de la Secció de Dret civil, aquesta es desenvolupa tant a títol individual com a través de grups de recerca, la qualitat dels quals ve avalada per l’obtenció de diversos projectes de recerca en convocatòries competitives. Aquesta tasca d’investigació es reflecteix en la direcció de tesis doctorals i es tradueix en un nombre ingent de publicacions –tant individuals com col·lectives–, així com en l’organització i/o  participació habitual en Jornades i Congressos –tant nacionals com internacionals– .

En relació amb la transferència de coneixement, es tracta d’una funció que es realitza de manera constant i especialitzada i que es tradueix en la participació o col·laboració dels seus professors en diverses institucions o comissions relatives a legislació, mediació o consum.

La Secció està formada per una trentena de professors, organitzats en grups de docència i de recerca, especialitzats tots ells en els diferents àmbits que integren la matèria mercantil (societats, contractació, competència i propietat industrial, concursal, mercats financers, etc.).

En l’àmbit docent, la secció coordina i imparteix un gran nombre d’assignatures en Ensenyaments diversos, com els Graus en Dret, ADE, Relacions Laborals, Investigació Privada i Empresa Internacional. Igualment oferim docència en nombrosos Màsters: Màster d’Advocacia, de Dret de l’Empresa i dels Negocis, de Ciències Actuarials i Financeres, de Marketing i Investigació de Mercats, de Comptabilitat i Fiscalitat, d’Empreses Esportives.

En l’àmbit docent destaca especialment la tasca de recerca i docència del Grup Consolidat d’Innovació Docent Dikasteia, Premi Vicens Vives a la qualitat docent.

Pel que fa la recerca, aquesta es desenvolupa pels diferents membres del Departament tant a títol individual com a través de diferents projectes i grups de recerca, destacant la tasca desenvolupada en matèria de dret societari i dret de la competència. En aquest sentit cap mencionar el Grup de Recerca Consolidat en Dret Mercantil de la Generalitat de Catalunya, que aplega professors de dret mercantil de diverses universitats catalanes. El resultat de la mateixa ha donat lloc a innumerables publicacions, Jornades, Congressos, així com la direcció de tesis doctorals i treballs de fi de Màster i Grau.

Finalment, la secció contribueix a la transferència de coneixement amb la seva participació i col·laboració constant amb múltiples entitats públiques i privades, com el Col·legi de l’Advocacia, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes, el Col·legi d’Economistes, el Tribunal Arbitral de Barcelona, la Cambra de Comerç, etc.

La Secció està integrada per una trentena de professors de l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, organitzats en grups docents i de recerca, especialitzats tots ells en diferents àmbits que integren la matèria de treball i seguretat social.

A nivell docent, la Secció de Dret del treball es fa càrrec de la coordinació i la impartició d’un gran nombre d’assignatures en diversos ensenyaments, tant de Grau com de Màster.

Pel que fa als Graus, la Secció té assignada docència en els Graus de Dret, Relacions Laborals i Gestió i Administració Pública de la Facultat de Dret; i en el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa. A nivell de Màster, la Secció participa en el Màster de l’Advocacia, en el de Dret de l’Empresa i els Negocis i en el de Gestoria Administrativa de la Facultat de Dret; en el de Direcció d’Empreses de l’Esport i Comptabilitat i Fiscalitat de la Facultat d’Economia i Empresa; i en el d’Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans/Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel Psychology i en el Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions de la Facultat de Psicologia. També té docència en el Graduat en Investigació Privada de la Facultat de Dret i compta amb una presència significativa en nombrosos títols propis que ofereix la Facultat de Dret i d’altres Facultats de la UB (màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària), alguns dels quals són organitzats i coordinats per professors de la nostra secció.

Quant a l’activitat de recerca que duen a terme els professors de la Secció de Dret del treball, aquesta es desenvolupa tant a títol individual com a través de grups de recerca, la qualitat dels quals ve avalada per l’obtenció de diversos projectes de recerca en convocatòries competitives. Aquesta tasca d’investigació es reflecteix en la direcció de tesis doctorals i es tradueix en un nombre ingent de publicacions –tant individuals com col·lectives–, així com en l’organització i/o  participació habitual en Jornades i Congressos –tant nacionals com internacionals– .

En relació amb la transferència de coneixement, es tracta d’una funció que es realitza de manera constant i especialitzada i que es tradueix en la participació o col·laboració dels seus professors en diverses institucions, organismes, comissions, corporacions i agents socials relatives en l’àmbit de les relacions laborals, sindicals, de prevenció de riscos laborals i de la seguretat social.

L'àrea de Dret internacional privat s'encarrega de la docència, investigació i transferència de coneixement de les qüestions jurídiques relatives a les relacions privades internacionals. Es dedica, per tant, a una disciplina transversal que abasta qüestions de Dret civil, mercantil, laboral i processal civil en les que es presenta un element internacional. L'àrea desenvolupa una activitat investigadora individual i en grup tant en l'àmbit estatal com internacional. A través dels seus professors, està present a les principals organitzacions i organismes internacionals i europeus especialitzats i en l'àmbit jurídic professional català.