Seccions departamentals

campus

Per raons de caràcter temàtic (àrees de coneixement) i d’organització academicodocent, el Departament d’Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica integra cinc seccions departamentals: Didàctica de la Matemàtica (DM), Didàctica de les Ciències Experimentals (DCE), Didàctica de les Llengües Estrangeres (DLE), Didàctica de les Llengües Primeres (DLP) i Filologia (FIL).

Tot el personal docent i investigador del departament està adscrit a una de les seccions departamentals, en funció del seu àmbit docent i de recerca. Quant al personal d’administració i serveis, és assignat al conjunt del departament.

Les seccions departamentals tenen autonomia en el seu àmbit de competències i poden dotar-se d’un reglament de funcionament intern. En cada secció departamental hi ha un coordinador o coordinadora, que és elegit entre el professorat permanent de la secció, i una Comissió de Coordinació, integrada pel coordinador o coordinadora de la secció més quatre membres del personal acadèmic, elegits pel conjunt de membres de la secció.

Comparteix-ho: