Technological transfer

Technological transfer

Plenament conscients del rol que la societat i l’entorn productiu demana al sistema universitari, l’estratègia i evolució de l’estructura del Departament ha estat dirigida a aconseguir que les activitats de generació de coneixement desenvolupades en les línies de recerca tinguin el seu grau màxim de consecució d’objectius en la materialització d’actuacions  de transferència del coneixement, i molt especialment, en transferència tecnològica.

Dins d’aquesta estratègia i adaptant-se de manera dinàmica als diferents entorns que s’han anat definint, els diferents grups de recerca van agrupar-se en un centre de transferència tecnològica sota el nom de Centre d'Enginyeria de Micro-nanosistemes per a Instrumentació i Control (CEMIC).

Nascut el 1997, el CEMIC està acreditat amb el segell TECNIO de la Generalitat de Catalunya com entitat que desenvolupa i facilita tecnologia a empreses. Dins d’aquest marc, l’objectiu del CEMIC és la recerca en noves tecnologies que ajudin a desenvolupar nous productes i processos, la realització de patents, la contractació de projectes de R+D+I i la creació d’empreses spin-off.

Share: