Convivium

Convivium coberta

Director / Editor-in-Chief:

Josep Monserrat Molas

jmonserrat@ub.edu

 

 

Director adjunt / Managing Editor:

Joan Tello Brugal

joan.tello@ub.edu

 

Convivium és una revista anual revisada per parells que pertany al Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona. La revista, que fou fundada el 1956, publica articles i ressenyes principalment en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès; està indexada a Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, ESCI), The Philosopher's Index (ProQuest), Scopus, SJR (SCImago Journal Rank), Latindex, iDialnet, CIRC, ÍnDICEs-CSIC, RESH, CARHUS Plus + i MIAR. Acceptem propostes en els formats i en els idiomes esmentats que estiguin relacionades amb qualsevol de les moltes disciplines que s’apleguen en el vast, desafiant i inspirador món de la “Filosofia”. Desitgem sincerament que la nostra revista pugui animar a estudiosos d’arreu del món a compartir les seves millors investigacions i fomentar l’intercanvi d’idees i punts de vista necessaris que el nostre món actual sens dubte necessita.

Normes generals per a la presentació d'originals


Convivium es una revista anual revisada por pares que pertenece al Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona. La revista, que fue fundada el 1956, publica artículos y reseñas principalmente en catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués; está indexada en Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, ESCI), The Philosopher s Index (ProQuest), Scopus, SJR (SCImago Journal Rank), Latindex, iDialnet, CIRC, indicando CSIC, RESH, CARHUS Plus + y MIAR. Aceptamos propuestas en los formatos y en los idiomas mencionados que estén relacionadas con cualquiera de las muchas disciplinas que se reúnen en el vasto, desafiante e inspirador mundo de la “Filosofía”. Deseamos sinceramente que nuestra revista pueda animar a estudiosos de todo el mundo a compartir sus mejores investigaciones y fomentar el intercambio de ideas y puntos de vista necesarios que nuestro mundo actual sin duda necesita.

Normas generales para la presentación de originales


Convivium is an annual peer-reviewed journal that belongs to the Department of Philosophy at the University of Barcelona. The journal, that was founded in 1956, publishes articles and reviews mainly in Catalan, Spanish, English, French, German, Italian and Portuguese; it is indexed in Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, ESCI), The Philosopher’s Index (ProQuest), Scopus, SJR (SCImago Journal Rank), Latindex, iDialnet, CIRC, ÍnDICEs-CSIC, RESH, CARHUS Plus+, and MIAR. We welcome proposals in the aforementioned formats and languages that are related to any of the many disciplines gathered in the vast, challenging and inspiring world of “Philosophy” We sincerely wish that our journal can encourage scholars from around the world to share their finest research, and foster the necessary exchange of ideas and points of view that our present world undoubtedly needs.

General submission guidelines

Si no s’hi indica el contrari, tots els documents / continguts / materials inclosos a Convivium estan subjectes a la llicència “Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades”, per la qual la seva reproducció, distribució i comunicació pública està permesa sempre que no es faci amb una finalitat comercial i es reconegui a l'autor i la revista. Qualsevol tipus de transformació necessita el consentiment exprés i escrit dels autors. 


Si no se indica lo contrario, todos los documentos / contenidos / materiales incluidos en Convivium están sujetos a la licencia “Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas”, por la que su reproducción, distribución y comunicación pública está permitida siempre que no se haga con una finalidad comercial y se reconozca al autor y la revista. Cualquier tipo de transformación necesita el consentimiento expreso y escrito de los autores. 


Unless otherwise stated, all documents / contents / materials included in Convivium are subject to the “Attribution-Noncommercial-No Derivative Works” license, for which reproduction, distribution and public communication is permitted as long as it is not done for a commercial purpose, and the author and the journal are recognized. Any kind of transformation requires the express written consent of the authors. 
Comparteix-ho: