Història

El grup d’astrofísics (AA) emmarcats en la Secció Astrofísica provenen del Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM) de la Universitat de Barcelona (UB). El grup representa el 80% dels membres actuals del DAM. L'Astronomia té un llarg recorregut en la Universitat de Barcelona, ja que fa més de cent anys es va crear una càtedra lligada als estudis de la llicenciatura en Ciències. Va ser durant els anys 1960-1970 quan es va produir un canvi qualitatiu en relació a la situació anterior: d'una banda, la recerca, i amb ella l'Astrofísica, passa a tenir una presència fonamental, i de l'altra, s'hi incorporen altres professors, fonamentalment contractats per atendre la docència de l'allau d'estudiants que s'incorporen a la universitat, a més de becaris. És en aquest context que es va crear el Departament de Física de la terra i del cosmos vinculat a la Facultat de Física d'ençà que té lloc la seva formació. Aquest departament ha tingut diferents noms: Departament de Física de l'atmosfera, Astronomia i Astrofísica (conegut col.loquialment com la triple a) i finalment, Departament d'Astronomia i Meteorologia i ha agrupat astrònoms, meteoròlegs i d'una manera intermitent, geofísics.

Aquest departament és ben conegut per una llarga tradició dels estudis de doctorat, havent format al llarg d’aquests darrers anys una part considerable dels astrònoms professionals espanyols. El programa de doctorat, què depèn de la Facultat de Física de la UB, es centra en la formació de bons professionals en el domini de les Ciències del Cosmos, tant des del punt de vista teòric com observacional. Els astrofísics participen d'una manera molt significativa en el Màster Europeu en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia (http://icc.ub.edu/webs/master_afpc/) a la Facultat de Física de la UB. El Màster, que s’imparteix en anglès, està dissenyat a fi d’atraure a estudiants no només de la UB, sinó també d'altres universitats d'Espanya i de l'estranger. També tenen la responsabilitat de l'especialitat d'Astrofísica i Ciències de l'Espai del Màster, que es centra en l'estudi del macrocosmos, és a dir, en els diversos objectes astronòmics i la seva física associada.

La recerca en Astrofísica engloba diferents equips de recerca dedicats a múltiples àmbits d'aquestes branques de la ciència i amb una important participació en projectes de recerca teòrica i observacional, tant des de la Terra com des de l’espai. El grup de recerca participa en el moment present en projectes de recerca finançats fonamentalment a partir dels programes nacionals d'Astronomia i Astrofísica i de l'Espai, l'Agència Executiva de Recerca europea, i de contractes per a la realització de treballs per l'Agència Espacial Europea.Tota aquesta activitat ha fet que el grup de recerca esdevingui un dels referents a nivell espanyol tant a nivell científic com d’interacció amb el món empresarial.

El grup AA desenvolupa les seves línies d’investigació en les següents àrees de recerca: Cosmologia observacional i estructura a gran escala, Formació i evolució de galàxies, Astrofísica d'altes energies, Formació estel·lar, Física de l’heliosfera i temps espacial, Astrometria des de l’espai, i Processament d'imatges astronòmiques i tècniques d'alta resolució angular. També porta a terme tasques de desenvolupament tecnològic, destacant la recerca en el camp del tractament i anàlisi de dades provinents de satèl·lits.

Els físics de partícules, tant teòrics com experimentals, provenen dels antics Departaments d’Estructura i Constituents de la Matèria i Departament de Física Fonamental. S’engloben tots ells en l’àrea de coneixement de física teòrica, que, per raons històriques es trobava dividida en dos departaments; una situació acadèmicament anòmala que la nova organització departamental permetrà corregir.

Pel que fa a la física teòrica, el seu origen es troba a començaments dels anys 70 quan la mecànica quàntica, la teoria quàntica de camps i la física de partícules teòrica arriben finalment, amb considerable retràs històric, a la Universitat de Barcelona. El grup ha produït d’ençà nombrosos doctors, molts d’ells professors ara a d’altres universitats catalanes i estrangeres. En aquests moments és sens dubte el grup més nombrós i productiu en física teòrica a Catalunya i un dels més considerats a nivell de l’estat. El grup és especialment fort en les àrees de gravitació, teoria de cordes i models hologràfics, cosmologia, física de neutrins, QCD, física d’ions pesants, física del sabor, teories efectives, informació i computació quàntiques, i en una menor mesura en física i fenomenologia més enllà del model standard. Té nombrosos contactes i col·laboracions amb les institucions acadèmiques internacionals més prestigioses.

Als anys 90 es va crear un petit, però altament competent, grup de física experimental d’altes energies que inicialment va participar a l’experiment ALEPH de LEP al CERN (Ginebra) i posteriorment a HERAb a DESY (Hamburg) i BABAR a SLAC (Stanford). En la actualitat juga un paper rellevant en l’experiment LHCb del CERN, tant a nivell de hardware (construcció i manteniment d’un dels subdetectors) com d’anàlisi (desintegracions rares dels mesons B). Amb el temps ha anat estenent la seva activitat en instrumentació a la física d'astropartícules en col·laboració amb membres de la secció d'Astrofísica en el disseny de electrònica per a fotodetectors, participant actualment al projecte CTA.

Els físics de partícules participen igualment d'una manera molt significativa en el Màster Europeu en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia (http://icc.ub.edu/webs/master_afpc/) a la Facultat de Física, amb responsabilitat de l'especialitat de Partícules i Gravitació del Màster, que es centra en l'estudi de la física de partícules, la gravitació i la cosmologia teòrica. Es dona una especial importància a la formació doctoral que tradicionalment atreu estudiants estrangers i d’altres parts de l’estat en una bona proporció.

Els físics de partícules teòrics i experimentals s'engloben en la secció de Partícules i Gravitació (PG) del nou departament.

Finalment, la secció de Física Atòmica i Nuclear (FAN) inclou tots els professors adscrits a la dita àrea, anteriorment en la seva totalitat en el Departament d’Estructura i Constituents de la Matèria. El seu origen cal trobar-lo també a començaments dels anys 70, quan es desenvolupen a la UB aquestes àrees en paral·lel a la física de partícules. Es tracta d’un grup purament teòric pel moment que al llarg dels anys ha anat especialitzant-se en diferents àrees temàtique s. Una part del grup treballa en física nuclear teòrica i astrofísica nuclear, mentre que altres membres han derivat la seva activitat de recerca cap a la física hadrònica tant des d’un punt de vista fenomenològic com de càlculs numèrics al reticle. Aquestes activitats tenen bones sinergies amb els membres més fenomenològics de la secció de Partícules i Gravitació. Una part del grup es dedica a la interacció radiació-matèria amb nombroses aplicacions pràctiques, especialment en el camp de la física mèdica que els connecta també amb els experimentals de la secció de Partícules i Gravitació. Un altre sector desenvolupa la seva activitat investigadora en el camp dels àtoms ultrafreds i condensats de Bose-Einstein, i líquids quàntics.

Les activitats de recerca dels membres de la secció FAN son àmpliament reconegudes a nivell internacional. A més en aquest grup s’ha format una fracció important de físics atòmics i nuclears d’altres universitats catalanes i espanyoles. Es tenen contactes extensos amb nombroses institucions acadèmiques i les activitats de recerca s’alineen perfectament amb les prioritats europees en el camp. Els membres de la secció FAN tenen un paper important en el Màster Interuniversitari en Física Nuclear, que es desenvolupa amb èxit conjuntament amb altres universitats espanyoles amb activitats rellevants en aquesta àrea, així com en els Màsters de Física Avançada, de Fotònica i de Nanociència i Nanotecnologia.

Comparteix-ho: