Virus contaminants d'aigua i d'aliments (VIRCONT, VirBaP)

Objectius

El laboratori de virus contaminants en aigua i aliments centra la seva recerca en el l’estudi de virus humans que poden contaminar l’ambient, aigua i aliments (aigua de beguda, aigua de bany, aigua de riu, aigües residuals, mol·luscs bivalves, vegetals, etc).

Els virus estudiats pel grup son principalment els adenovirus i els poliomavirus humans, que han estat proposats pel grup com a indicadors de contaminació fecal, el virus de l’hepatitis A i el virus de l’hepatitis E, considerat un virus emergent. El grup estudia també els norovirus i alguns virus animals com els poliomavirus bovins i els adenovirus porcins que són emprats conjuntament amb els adenovirus i poliomavirus humans com a eines per traçar l’origen de les contaminacions fecals en aigua i/o aliments (Microbial Source Tracking).

Treballem per la constant innovació en les tècniques que permeten concentrar, quantificar i caracteritzar aquests virus a partir de l’aigua i/o els aliments, així com en l’estudi de la seva patogenicitat i els mecanismes de transmissió d’aquests virus.

El laboratori desenvolupa també eines per estudiar prions en mostres ambientals i mitjançant metagenòmica estudia la presència de nous virus que poden infectar a l’home i animals.

Rosina Gironès
Sílvia Bofill

Comparteix-ho: