Detall

08
set
ELECCIÓ A DIRECTOR DE DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA - OCTUBRE 2020

Dates:

08-09-2020 a 08-10-2020

ELECCIÓ A DIRECTOR DE DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA 
MODIFICACIÓ CALENDARI ELECCIÓ A DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA POSTERIOR A LA SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS DEL 14 DE MARÇ DE 2020 (*)

 

 

 

Data prevista de lelecciódijous 8 d’octubre de 2020.

Horari de la votació:  Segons convocatòria extraordinària de Consell de Departament previst a les 14:00h.

Lloc de la votació : Aula Magna del 690 de la Facultat d’Economia i Empresa .

 

 

Calendari:

   Publicació convocatòria d’elecció a Director Departament                                       9 de març de 2020

   Cens electoral                                                                                               Membres del Consell de Departament

 

   Presentació de candidatures                                                                              del 8 al 18 de setembre de 2020

   Presentació de candidatures (nou termini)                                                        del 21 al 28 de setembre de 2020

   Proclamació de candidatures                                                                                     29 de setembre de 2020

   Campanya electoral                                                                                 del 30 de setembre al 7 d’octubre de 2020

   Convocatòria de Consell Extraordinari                                                                previst al 2 d’octubre de 2020

   Celebració prevista Consell Extraordinari Votació a Director                                    8 d’octubre de 2020

 

 

(*) En aplicació a la disposició addicional tercera del Reial Decret de declaració de l’estat d’alarma, es van suspendre el còmput de terminis de tots els procediments administratius, amb efectes a partir del 14 de març. Aquesta suspensió va afectar també a la tramitació de nous procediments i, per tant, va determinar necessàriament la suspensió de tots els procediments electorals en marxa, així com la convocatòria de nous i conseqüentment va determinar la pròrroga de tots els mandats. Per aquest motiu, es va adoptar un acord en la sessió del Consell de Govern de 22 d’abril de 2020 insistint en la suspensió de tots els procediments electorals i prorrogant tots els mandats "fins es reprengui l’activitat acadèmica i administrativa presencial que permeti la realització dels processos electorals corresponents amb les garanties necessàries".

 

Posteriorment, el Consell de Govern celebrat el passat dia 26 de juny de 2020 va acordar en relació als processos electorals:

    "Mantenir la suspensió de la tramitació i del còmput dels terminis dels processos electorals a cap d’estudis, director o directora de departament i director o directora d’institut universitari de recerca i d’altres estructures, així com dels processos electorals de consell de departament i consell de direcció d’institut universitari de recerca i d’altres estructures, fins que es disposi d’un sistema de votació electrònica que permeti desenvolupar els processos electorals amb les degudes garanties (en tot cas, fins a l’octubre de 2020), i prorrogar en conseqüència el mandat dels càrrecs".

   "Excepcionalment, en aquelles eleccions a cap d’estudis, director o directora de departament i director o directora d’institut universitari de recerca i d’altres estructures en què es pugui garantir el desenvolupament presencial de la sessió de l’òrgan col·legiat que ha de votar en condicions de seguretat i salut i respectant les distàncies de seguretat i els altres elements de protecció establerts al Pla de contingència de la Universitat de Barcelona, l’òrgan convocant o el 50% dels membres de l’òrgan col·legiat que ha de fer l’elecció mitjançant escrit signat per tots ells, pot sol·licitar a la Secretaria General l’aixecament de la suspensió de la tramitació i dels terminis dels processos electorals. En cas que algun membre de l’òrgan col·legiat no hi pogués assistir presencialment per incapacitat temporal derivada de la COVID-19, impossibilitat de desplaçament a conseqüència de les restriccions de mobilitat establertes per causa de la COVID-19 o per la seva situació de vulnerabilitat a la COVID-19, caldria garantir la seva assistència no presencial a la sessió i també, de forma excepcional ateses les circumstàncies, el seu vot secret per qualsevol sistema que permeti que el president o presidenta de l’òrgan col·legiat rebi el vot en un sobre tancat en la data de les eleccions".

 

Amb data de 3 de juliol, la Secretària General de la Universitat de Barcelona va autoritzar, excepcionalment, la celebració del procés electoral d'elecció de directora o director de departament de forma presencial i sempre que es compleixin totes les condicions de seguretat i salut establertes per la Universitat de Barcelona. Per aquest motiu, es reemprèn el present procés electoral d'elecció a directora o director de departament amb data 7 de setembre de 2020.


Comparteix-ho: