Detall

Comunicat del rector sobre el cessament de la docència presencial del segon quadrimestre del curs 2019-2020 pel COVID-19

Avís | 03-04-2020

Tenint en compte la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, i atesa l’elevada probabilitat que no sigui possible reprendre l’activitat acadèmica normal durant el que queda del curs 2019-2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, he resolt suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de manera no presencial.

En aquest sentit, us comunico que:

- Les proves d’avaluació final previstes es mantenen de manera presencial a l’espera de l’evolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, que dictaran les autoritats competents. En tot cas, a la UB continuem treballant en la previsió de dos escenaris: la possibilitat de fer les proves presencialment i la necessitat de fer-les de forma virtual; per això, s’estan elaborant diferents plans d’actuació per a cadascun d’aquests escenaris.

- S’ha acordat amb els centres la flexibilització dels terminis per tal que els estudiants es puguin acollir a l’avaluació única.

- El 22 d’abril se celebrarà un Consell de Govern en què es portarà a aprovació l’adaptació del calendari acadèmic per donar flexibilitat als centres i/o ensenyaments perquè puguin organitzar totes les activitats docents que sigui impossible de realitzar de manera no presencial, així com el document d’orientacions i indicacions generals de funcionament de la docència per al període que resta fins a final de curs, que aprovarà prèviament la Comissió Acadèmica.

- En aquest marc d’excepcionalitat, també estem treballant per donar resposta a les diferents circumstàncies econòmiques dels estudiants i estem insistint a les autoritats competents perquè adoptin mesures excepcionals en el decret de preus de la Generalitat i en les condicions de la beca general del Ministeri.

Us informo, a més, que avui la Comissió Econòmica del Consell Social ha ratificat la resolució del rector, de 19 de març, que preveu que els rebuts de matrícula que no s’hagin pogut satisfer durant el període de tancament d’edificis i instal·lacions de la Universitat no generaran recàrrec, i que mentre duri la situació d’alerta sanitària resten interromputs els processos vinculats a la suspensió temporal de drets de l’estudiant per impagament de la matrícula. Així mateix, es reforça el programa BkUB per ajudar els estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Referent a aquesta qüestió, el termini per presentar sol·licituds, que finalitzava el 30 d’abril, està suspès mentre duri l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat en el RD 463/2020, de 14 de març. En funció del nombre de sol·licituds rebudes, s’habilitarà l’increment del crèdit disponible, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

És voluntat de la UB continuar treballant de manera coordinada amb la resta d’universitats catalanes en la presa de decisions que afectin la docència i l’avaluació dels estudiants, per millorar i ajustar, en aquest nou context general, el conjunt de processos i estratègies de l’ensenyament-aprenentatge en curs, així com la globalitat diversa d’eines i recursos tecnològics de suport.

Vull seguir transmetent a tota la comunitat universitària un missatge de tranquil·litat. Ningú perdrà aquest curs universitari i els estudiants dels últims cursos es podran graduar.

Tot l’equip de govern de la UB i els equips deganals seguiran treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte d’aquestes circumstàncies en els aprenentatges dels estudiants, per poder garantir l’adquisició de les competències corresponents i la superació del curs acadèmic, sempre dins del corresponent marc legal que doni seguretat jurídica a les titulacions impartides.

 

Joan Elias
Rector


Barcelona, 3 d’abril de 2020

Notícia institucional


Comparteix-ho: