Documentació específica M0S0D

Els documents necessaris que s’han d’entregar durant el període de preinscripció són:

 • Còpia compulsada del títol d’estudis d’accés.
 • Currículum.
 • Còpia compulsada del certificat acadèmic o l’expedient dels esmentats estudis d’accés (finalitzats, o no). Per als alumnes que hagin cursat estudis previs a la UB, s’accepta l’expedient de notes com a documentació final.
 • Còpia del DNI o passaport.
 • Vídeo de motivació per a cursar el màster. Ha de tenir una durada màxima de 4 minuts i s'ha d'enviar via link Dropbox o WeTransfer al compte de correu del màster (mastercreaempresa@ub.edu). Al vídeo s'ha de respondre a les següents preguntes:
 1. Explica breument la teva experiència profesional (empreses i responsabilitats).
 2. Tens experiència emprenedora o internacional? Explica-ho breument.
 3. Indica quines són les principals raons que et porten a voler cursar el màster en Creació d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica.
 4. Quines són les teves perspectives a mig termini (3 anys)?
 5. Which is your main added value? How could you enrich the dynamics of the master’s group? (responder en inglés de ser posible).
 6. Do you have any questions? Something that you would like to known in depth? (responder en inglés de ser posible).

Les fotocòpies dels documents han de ser en blanc i negre. No s'acceptaran fotocòpies en color.

El màster és únicament a temps complert. (En cas de modificacions excepcionals, s'expondran a la comissió del màster per a que siguin autoritzades).

La documentació pot ser enviada en format digital a l'Oficina de Màsters i Doctorats (omd.eco@ub.edu) i en cas de ser acceptat/da s'ha d'enviar la documentació en paper per a poder rebre la carta d'acceptació final.

Lloc de presentació de la documentació: pujar-ho a l'aplicació web.