Documentació específica o vinculada als criteris de selecció MD5D7

En els títols oficials, el tràmit d’admissió i el tràmit de preinscripció es desenvolupen en dues etapes separades. En primer lloc, els candidats han de presentar en línia la sol•licitud d’admissió davant la Comissió d’Admissions i, si han estat admesos, han de presentar en línia la sol•licitud de preinscripció a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat.

El procés de preinscripció està subjecte a una taxa de 30 €. En el formulari de preinscripció electrònic cal sol•licitar fer el pagament d'aquest import. El pagament de la taxa dóna dret a rebre assistència per tramitar correctament la preinscripció i a rebre una notificació sobre l’equiparació del títol i l’expedient per matricular-se al programa.

Durant el procés d’admissió, a més d’emplenar el formulari electrònic, també s’ha de presentar la documentació següent:

1. Còpia del títol original de llicenciatura o grau degudament autentificat per la institució acadèmica que l’ha emès. La còpia ha d’estar compulsada i legalitzada per la via diplomàtica.

La compulsa es pot fer a l’ambaixada espanyola del país en què s’ha emès el títol. No s’admet la compulsa per notari.

La legalització es pot fer per una de les dues vies següents:

  • Postil·la de l’Haia per als països signants del Conveni de l’Haia.
  • Per a la resta de països no signants del Conveni de l’Haia, legalització feta pel Ministeri d’Educació, pel Ministeri d’Afers Estrangers o pel Consolat d’Espanya del país en què s'hagi emès el títol.

2. Còpia de l’expedient acadèmic de llicenciatura o grau (valoratiu). Aquest és el document en què apareixen les qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures cursades durant el grau, amb la càrrega horària corresponent per a cadascuna. L’expedient també ha d’estar autentificat per la institució acadèmica que l’hagi emès, i compulsat i legalitzat per via diplomàtica (vegeu el punt anterior).

3. Còpia simple del passaport. Aquest document no requereix legalització ni autenticació.

La documentació anterior s’ha d'enviar per correu postal o missatgeria a l’adreça següent:

  • Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics
  • Oficina de Màsters i Doctorat
  • Facultat d'Economia i Empresa
  • Universitat de Barcelona
  • Tinent Coronel Valenzuela, 1-11
  • 08034 Barcelona

Un cop rebuda la sol•licitud de preinscripció, presentada amb el formulari electrònic, i la documentació, tramesa per correu o missatgeria i adequadament compulsada i legalitzada, a l'Oficina de Màsters i Doctorat es comprovarà que el títol universitari de llicenciatura o grau i l’expedient acadèmic corresponent (valoratiu) són equiparables als corresponents a Espanya que donen accés als programes oficials de màster universitari.

De manera simultània, la Comissió d’Admissions del Màster analitzarà els mèrits acadèmics i professionals i les aptituds del candidat, i en resoldrà si escau l’admissió al programa, que en tots els casos queda condicionada al fet que compleixi els requisits de titulació d’accés a programes de màster universitari a Espanya.

En cas afirmatiu, un cop l’Oficina de Màsters i Doctorat hagi emès la resolució d’admissió de la Comissió d’Admissions del Màster, i l’equiparació del títol i expedient acadèmic (valoratiu), el candidat serà acceptat administrativament en el programa i podrà completar la preinscripció i la reserva de plaça.

Per completar la preinscripció, l’estudiant ha pagar 600 € a compte dels drets de matrícula per reservar la plaça. Aquest import es deduirà de l'import dels drets de matrícula si s’hi matricula, però no es podrà recuperar si finalment el candidat no s’hi matricula.

Si es prefereix, es pot esperar que es conegui l'import definitiu dels drets de matrícula en el programa i les taxes de matriculació, o la resolució de les concessions d’ajuts de matrícula i beques. En aquest cas, es pot completar el procés de preinscripció i reserva de plaça en el segon i últim termini que finalitza el 15 de juny, o bé, quan es faci públic l’import definitiu dels drets i taxes de matrícula, si és posterior a aquesta data.

Els candidats acceptats en el programa que no completin el tràmit i pagament de la preinscripció abans de la data indicada perden la seva reserva de plaça en la convocatòria corresponent, tot i que poden tornar a sol•licitar l’admissió en la convocatòria següent.

Si es demana ajut de matrícula o beca completa, l’admissió es resol en l’última convocatòria d’admissions juntament amb la resolució sobre la concessió d’ajuts i beques.

Les fotocopies dels documents cal que siguin en blanc i negre. No s’acceptaran fotocòpies en color.