Informació complementària graus

  • Exàmens de nivell de suficiència de llengua catalana

Els alumnes dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària que hagin accedit als ensenyaments mitjançant el Batxillerat cursat fora de Catalunya, un cop finalitzats els estudis de grau, no obtindran automàticament el certificat de Capacitació en Llengua Catalana (nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

A petició de la Facultat, els Serveis Lingüístics de la UB organitzen cada curs acadèmic dues convocatòries d’examen per obtenir el certificat de Capacitació en Llengua Catalana nivell C1 (model d’examen - model de correcció) adreçades a tots els estudiants de la Facultat que es trobin en aquesta situació,

Dates dels exàmens per al curs acadèmic 2018-2019:

Dissabte 15 de juny de 2019 (formulari d'inscripció)

Examen escrit: de 9 a 13 hores - lloc per determinar
Examen oral El dia de l'examen escrit es comunicarà el dia i hora de l'examen oral.

Un mes abans de la data de l'examen es farà un recordatori a la pàgina principal del web de la Facultat amb l’enllaç per fer la inscripció i el pagament de la taxa.

 

  • Acreditació nivell B2 d'alemany, anglès, francès o italià

Els estudiants que iniciïn per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana, el curs 2018-2019, i que provinguin dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU han d'acreditar el nivell B2 en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià) en finalitzar els estudis.

El Consell Interuniversitari de Catalunya considera que cal atorgar un reconeixement als alumnes que s'han esforçat a acreditar, amb la presentació del certificat que justifica l'assoliment del nivell B2 d'una tercera llengua estrangera, aquest coneixement lingüístic abans del curs 2018-2019 mitjançant la incorporació en el Suplement europeu al títol (SET) dels crèdits cursats i d'altres mesures que es considerin oportunes.

La UB posa al vostre abast un seguit de recursos per facilitar-vos l'assoliment i l’acreditació d'aquesta competència en finalitzar la vostra etapa a la Universitat:

1) La ruta cap al B2 a partir de recursos d’autoaprenentatge gratuïts.

2) La ruta cap al B2 a partir de l'àmplia oferta de cursos de l’Escola d’Idiomes Moderns.

3) La combinació de les dues opcions anteriors.

4) La sol·licitud d’ajuts tant a través del programa Parla3 com a través del programa propi BKUB.