Detall novetats

Indicacions de docència per a l'inici del curs 2020-2021

Notícia | 14-09-2020

Indicacions per a l’inici del curs 2020-21

1. Marc general i condicions específiques

Ateses les circumstàncies epidemiològiques actuals, l’inici del curs 2020-21 a la Facultat de Filologia i Comunicació respectarà com a marc general el Pla de contingència de la UB i la instrucció del rector de 10 de setembre relativa a la represa de les activitats acadèmiques.

A més, les condicions específiques de la facultat aconsellen prendre les següents mesures concretes per tal de preservar la salut de tota la comunitat universitària:

1.1. L’accés a l’Edifici Carner tindrà lloc per la porta del carrer Aribau, amb una escala de pujada i una altra de baixada. 

1.2. L’entrada a l’Edifici Històric tindrà lloc per la porta de la facultat i la sortida, per una de les portes del vestíbul principal. Per accedir a les plantes es destinarà una escala de pujada i una altra de baixada. És responsabilitat de tothom evitar les aglomeracions i respectar la distància social en les entrades, sortides i trànsits per la facultat.

1.3. Tant als vestíbuls d’entrada a les aules com a les sales d’estudi, a les biblioteques i altres llocs de pas s’han instal·lat dispensadors d’hidrogel i paper. Totes les aules disposaran d’esprais desinfectants i paper de neteja per facilitar la neteja individual dels seients, estris i elements tecnològics.

1.4. Els seients útils de les aules estaran marcats amb etiquetes adhesives de color verd.

1.5. Amb la finalitat de garantir una ventilació correcta de les aules, es recomana al professorat mantenir obertes les finestres de l’aula tot el temps que sigui possible i, en especial, en els canvis de classe.

1.6. Qualsevol membre de la comunitat universitària que presenti símptomes compatibles amb COVID-19, ha de contactar amb les autoritats sanitàries (CAP, 061) i els professionals sanitaris del Servei Mèdic de l’OSSMA (medicinadeltreball.ossma@ub.edu) i seguir les instruccions. Si comença la simptomatologia fora de la UB, ha d’evitar desplaçar-se i accedir a qualsevol dels edificis o instal·lacions de la UB. Si comença la simptomatologia mentre desenvolupa la seva activitat a la Universitat, ha d’avisar el director o directora de departament, en cas del PDI; el cap d’unitat, en cas del PAS; o el professor responsable de l’activitat en qüestió, en el cas d’alumnes. A continuació, s’ha de retirar de la seva activitat i marxar al domicili, on s’ha d’aïllar. La persona de la UB a la qual ha informat la persona afectada, també s’ha de posar en contacte amb el Servei Mèdic (medicinadeltreball.ossma@ub.edu) i amb la persona de contacte COVID de la facultat, la Sra. Rocío Molina (rociomolina@ub-edu).

1.7. El professorat és l’autoritat dins de l’aula o laboratori i pot, en benefici mutu dels assistents, reforçar les indicacions de les mesures preventives establertes, o, en cas d’incompliment, suspendre l’activitat. La manca de seguiment de les instruccions de distància i higiene pot comportar, a instàncies del professor responsable de l’activitat, l’expulsió de l’aula o laboratori docent, o la suspensió de l’activitat, sense perjudici de les conseqüències disciplinàries que s’estableixin per l’incompliment. En el cas de necessitat d’aplicació de mesures com la descrita, es posarà en coneixement de la Coordinació de l’assignatura, així com a la Direcció de la unitat acadèmica, per tal d’emprendre les mesures que corresponguin.

1.8. Seguint les recomanacions del rectorat, la facultat comptarà amb un espai d’aïllament COVID a l’aula 0.2.

2. Indicacions sobre la organització de la docència

Ateses les característiques específiques de la nostra facultat (gran diversitat de graus, gran quantitat d’assignatures, complexitat d’itineraris i baixa capacitat de les aules), la docència es desenvoluparà d’acord amb el model docent establert per la Comissió Acadèmica de la facultat. Convé recordar-ne els següents aspectes concrets:

Docència de Grau

La docència de Grau a la facultat serà mixta, i alternarà classes presencials i classes en línia. 

2.1. La docència dels cursos 2n, 3r i 4t començarà el dia 21 de setembre. La docència del 1r curs començarà el dia 28 de setembre. Les classes seguiran sempre l’horari assignat per tal de garantir que l’estudiant pugui seguir les assignatures matriculades, tant quan la docència sigui presencial com no presencial. Les sessions presencials tindran lloc a l’aula assignada per la facultat i s’organitzaran en funció del nombre d’estudiants de cada grup i de la cabuda de l’aula. 

2.2. La primera sessió de classe serà no presencial (en línia) per a tots els estudiants de la facultat dins l’horari assignat per a cadascuna de les assignatures. Cada professor/a informarà sobre aquesta sessió inicial als estudiants en el Campus Virtual de cada assignatura/grup per garantir que s’hi puguin connectar. En aquesta primera sessió, el professorat explicarà els estudiants la manera com s’estructuraran tant les sessions virtuals com les presencials durant la resta del curs. 

2.3. Els estudiants de 2n a 4t tindran dues sessions presencials al semestre, una al començament i una altra al final, i serà el professor qui els distribuirà en els diferents subgrups a cada assignatura/grup. Sempre es mantindrà l’horari assignat per la facultat a cada assignatura i el professor hi ha de ser present.

2.4. Els estudiants de 1r tindran presencialitat total, al 50% o al 30%, en funció del grup i de l’aula assignada. Les classes es retransmetran en streaming per als estudiants que no siguin presencialment a l’aula. Les condicions concretes les donaran els professors al començament del semestre a la sessió inicial no presencial (en línia) per a tots els estudiants del grup. En tot cas, sempre es mantindrà l’horari assignat per la facultat a cada assignatura.

2.5. El professorat decidirà si les proves d’avaluació seran presencials o no presencials. En cas d’avaluació presencial, si un estudiant pot demostrar, amb certificat mèdic, que està confinat pel fet de ser positiu o per haver estat en contacte directe amb un positiu de COVID, el professor organitzarà una forma alternativa d’avaluació per a aquest estudiant.

2.6. Les aules estan preparades amb la tecnologia necessària (webcams i micròfons) per poder retransmetre la classe en streaming a aquells alumnes que no siguin presents. Pròximament es facilitarà al professorat una guia simplificada per a la posada en marxa de la retransmissió. En qualsevol cas, el professorat comptarà amb el suport de l’equip tècnic d’audiovisuals.

2.7. La facultat recomana als professors que utilitzin BB Collaborate o Teams per la docència no presencial (en línia), amb la finalitat d’evitar que els estudiants hagin de fer servir una pluralitat de plataformes.

2.8. El professorat no té l’obligació d’enregistrar les sessions no presencials de classe. En cas que s’enregistrin, cal recollir els permisos per escrit dels participants a la classe. Està prohibit enregistrar les sessions, reproduir-les o distribuir-les sense l’autorització explícita del professorat. 

Docència de Màster

La docència de Màster serà 100% presencial.

Tant el Model docent com aquestes indicacions específiques s’hauran d’adaptar a l’evolució de la situació de la pandèmia.