Disseny i gestió d´exposicions (12 h)

  • 2a convocatòria
  • 2a convocatòria
  • Comunicació
  • Cursos en línia
  • Llistat alfabètic

Descripció:

Curs DISSENY I GESTIÓ D'EXPOSICIONS (12 h)
Modalitat

 

En línia.

Asíncrona amb Campus Virtual (Campus Virtual UB) i síncrona amb dues sessions de debat (Plataforma ZOOM).

 

Destinataris

 

PAS de la UB.

 

Requisits

 

 

Cost 

 

Objectius

 

Conèixer les nocions i els elements bàsics que configuren el disseny i desenvolupament d'una exposició.

 

Continguts

 

1. Mòdul 1: Exposició: concepte, història, tipus

1.1. Presentació.

1.2 Què és una exposició. L'exposició com a mitjà de comunicació.

1.3. Evolució històrica del disseny d'exposicions.

      1.3.1. Del segle XV al XIX.

      1.3.2. Cap a un concepte modern de museu. Les avantguardes.

      1.3.3. El MoMA i el white cube.

      1.3.4. La segona meitat del segle XIX i els nous corrents  museològics. La nova Museologia.

      1.3.5. Els anys 80-90. La Museologia Crítica.

1.4. Tipus d'exposicions.

1.5. Exposicions virtuals

2. Mòdul 2: De la idea inicial al projecte expositiu.

2.1. Origen de la idea.

2.2. Reunió inicial i fitxa tècnica de l'exposició.

2.3. Cronograma. Tasques i funcions.

2.4. Pressupost.

2.5. Equip de treball.

3. Mòdul 3: Els continguts de l' exposició.

3.1. El guió.

3.2. Documentació i selecció de materials:

      3.2.1. Peces originals.

      3.2.2. Reproduccions fotogràfiques.

      3.2.3. Citacions d'autors/-es.

      3.2.4. Audiovisuals.

      3. 2.5. Mòduls interactius.

      3.2.6. Altres elements.

4. Mòdul 4: La gestió dels materials.

4.1. Préstec.

4.2. Facility Report. 

4.3. Conservació i restauració.

4.4 Transport.

4.5. Assegurança.

5. Mòdul 5: El projecte de disseny expositiu i gràfic.

5.1. El projecte de disseny expositiu: objectius i fases.

5.2. La figura del / de la dissenyador/-a.

5.3. La imatge gràfica.

5.4. Les aplicacions de la imatge gràfica.

6. Mòdul 6: Recursos museogràfics.

6.1. Eines i recursos museogràfics.

6.2. Estructura espacial de l´exposició.

      6.2.1. Objecte-objecte.

      6.2.2. Objecte-entorn.

      6.2.3. Objecte- espai objectiu.

      6.2.4. Objecte- espai subjectiu

6.3. Els textos de l´exposició.

7. Mòdul 7: La producció dels elements expositius.

7.1. Tipus d'elements: bases, plafons, vitrines.

7.2. Materials.

7.3. Il·luminació.

8. Mòdul 8: Muntatge i desmuntatge. 

8.1. El procés de muntatge. 

      8.1.1. Condicionants. L'antropometria.

      8.1.2. Recursos per al muntatge.

      8.1.3. Procés i seguretat.

8.2. La inauguració.

8.3. Manteniment.

8.4. Desmuntatge i reaprofitament. 

9. Mòdul 9: El patrimoni cultural. 

9.1. El patrimoni cultural de la UB. Conceptes generals.

9.2. Patrimoni cultural moble.

9.3. Patrimoni cultural immoble.

9.4. Patrimoni cultural immaterial.

9.5. Patrimoni cultural humà.

10. Mòdul 10: Qüestions legals. 

10.1. El dret de la propietat intel·lectual "canònic".

        10.1.1. Nivells de protecció.

10.2. Tipologia dels drets de propietat intel·lectual.

        10.2.1. Drets morals.

        10.2.2. Drets d´explotació i entitats gestores. 

        10.2.3. Drets connexos.

10.3. Extinció dels drets de propietat intel·lectual.

10.4. Els drets dels museus i de les col·leccions.

        10.4.1. Models de contractes per a la comunicació i difusió.

10.5. Les llicències Creative Commons.

11. Mòdul 11: Difusió i comunicació.

11.1. Deures, necessitats i oportunitats.

11.2. El pla de comunicació.

11.3. Mitjans de comunicació interna i externa.

11.4. Eines i materials.

11.5. Activitats complementàries del projecte expositiu.

        11.5.1. El pla educatiu.

        11.5.2. Les activitats paral·leles. 

12. Mòdul 12: El públic.

12.1. Recepció, retorn social i avaluació de projectes expositius.

12.2. Els grups d´interès.

12.3. Drets equitatius d'accés a la cultura.

 

Metodologia

 

El professor enviarà un correu, abans de començar el curs, on trobareu l’enllaç per accedir al curs.

Els materials corresponents als mòduls 1 a 8 (docent: Pilar Mateo) es publicaran el dia 16 d’octubre de 2023

El dia 6 de novembre tindrà lloc un debat obert (ZOOM) entre tots els alumnes i professorat en relació amb els continguts dels mòduls 1-8.

Els materials corresponents als mòduls 9 a 12 (docent: Oriol Silvestre) es publicaran el dia 6 de novembre de 2023.

El dia 20 de novembre tindrà lloc un debat obert (ZOOM) entre tots els alumnes i professorat en relació amb els continguts dels mòduls 9-12.

 

Observacions

 

 

Hores 12
Places 20
Àmbit Formatiu Desenvolupament personal
Àrea temàtica  Comunicació
Certificat

 

De participació i aprofitament.

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa a l'historial professional.

 

Edicions 1

2a convocatòria

Codi: 20230348

Calendari: del 16 de octubre al 24 de novembre de 2023  

Horari de les videoconferències : Debat 6 de novembre de 2023, de 09:30 a 11:00 Debat 20 de novembre de 2023, de 09:30 a 11:00

Lloc: Campus Virtual UB – Plataforma ZOOM

Professorat: Pilar Mateo i Oriol Silvestre. Vicerectorat de Patrimoni i Activitats CulturalsComparteix-ho: