Incompatibilitat

D'acord amb l'article 19 de la Llei 53/1984 sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la impartició de cursos de formació adreçats al personal de la Universitat de Barcelona no es considera subjecta a incompatibilitats si no té caràcter permanent ni supera el límit de 75 hores anuals i es duu a terme en horari extralaboral.

Si es tracta de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis que col·labora puntualment en els cursos de formació adreçats a personal de la Universitat de Barcelona, la formació s'estableix fora de la jornada laboral, malgrat que es desenvolupi en l'horari habitual. Per tant, les hores docents dutes a terme en l'horari habitual s'han de recuperar amb acord previ del cap superior. En aquest sentit, aquesta col·laboració s'ha de comunicar al cap immediat amb antelació suficient per no perjudicar el bon funcionament de la unitat.

Comparteix-ho: