Participants

Requisits i compromís dels participants en les activitats formatives

 • Requisits

  Els participants han de respectar les indicacions següents:

  a) Assistir, com a mínim, al 80 % de les hores lectives.

  b) Ser puntuals.

  c) Signar el full d'assistència diària per justificar l'assistència al curs. Aquest full només es pot signar durant el primer quart d'hora de classe. Després d'aquest període de temps, el professor ha de fer constar l'hora d'arribada de l'alumnat que arribi tard.

  d) Comunicar la impossibilitat d'assistir al curs (si cal per mitjà del responsable de l'administració de centre, servei o unitat) a la unitat de Formació de PAS abans de l'inici de les classes, perquè quedi constància de la renúncia justificada i la plaça pugui ser ocupada per una altra persona de la llista d'espera.

  Només es considera la baixa per incapacitat laboral transitòria. Les renúncies s'han de fer abans que hagi transcorregut el 20 % del total d'hores de classe. En el cas que la renúncia corresponent no es presenti en el termini esmentat, l'absència de l'alumne es registra com un no presentat.

  En cas de renúncia no justificada, absència, abandonament o retard sistemàtic de l'alumne sense justificació escrita, Formació de PAS es reserva el dret de no considerar cap altra sol·licitud de cursos de formació del mateix contingut per un període d'un any. Al PAS que acumuli renúncies o absències sense justificar reiterades al llarg dels anys, se li denegarà qualsevol curs que sol·liciti durant un període d'un any.

  e) Efectuar la prova, el treball o el projecte que es demani, si el curs és d'assistència i aprofitament.

  f) Assistir a les sessions de seguiment dels cursos que s'hagin programat.

  g) Aportar els coneixements adquirits durant el curs al lloc de treball.

 • Compromís

  Les persones que assisteixen a cursos externs tenen el compromís de:

  a) Lliurar a Formació de PAS un informe sobre el contingut i l'interès del curs en un termini màxim de quinze dies a partir de la data de finalització del curs.

  b) Fer extensius els coneixements adquirits a altres persones o col·lectius de la institució, si així ho requereix la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: