Promoció

 • ESCALA DE GESTIÓ (SUBGRUP A2) CONVOCATORIA JUNY 2021

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB de personal funcionari de l'escala de gestió (subgrup A2) convocatòria juny 2021.
 • Documents

  BLOC I: Organització i gestió de la Universitat de Barcelona

  L’Estatut de la Universitat de Barcelona - Vídeo

  L’Espai Europeu d’Educació Superior - Vídeo

  Recerca i transferència - Vídeo

  BLOC II: Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general

  Acte administratiu - Vídeo

  Revisió dels actes administratius en via administrativa - Vídeo

  La responsabilitat de les administracions públiques - Vídeo

  El procediment administratiu electrònic - Vídeo

  L’administració electrònica - Vídeo

  Sessió Llei de la transparència 19/2014, de 29 de desembre - Vídeo

      · Llei de transparència 19/2019 

      · Guia de sessió

      · Dubtes

      · Material de suport

  El servei públic orientat a la ciutadania - Vídeo

  El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell - Vídeo

  BLOC III: Gestió financera i pressupostària

  El pressupost de la Universitat de Barcelona - Vídeo

      · Bases execució pressupost any 2021

      · Clas-economica pressupost de despeses any 2021

      · Clas-economica pressupost ingressos any 2021

  La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions - Vídeo

  Els ingressos de la Universitat de Barcelona - Vídeo

  La llei 9/2017 de contractes del sector Públic - Vídeo

  BLOC IV: Recursos humans

  Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre - Vídeo

  El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes - Vídeo - Vídeo 2

  El personal docent i investigadors de les universitats públiques catalanes - Vídeo

  Drets i deures dels funcionaris públics - Vídeo

  Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona - Vídeo

      · III Pla d'igualtat UB. Marc normatiu, eixos i accions

      · Diagnòstic

      · Ley 3-2007 igualdad

      · Llei 19-2020 igualtat tracte

      · Plans d'igualtat. Concepte, característiques i elements clau

      · RD 901-2020, planes de igualdad

      · RD 902-2020, igualdad retributiva

  La Llei 31/1995, de 8 de novembre - Vídeo

  BLOC V: Gestió pública i millora

  Gestió de processos - Vídeo

  Gestió de projectes - Vídeo

  L’informe tècnic - Vídeo

      · Models d'informes

      · Bloc informe tècnic

      · Guia de documents

  Suposits pràctics

      · Exemples casos pràctics

      · casos

      · Documents de suport. Bibliografia referenciada a la presentació

      · Sessió A

      . Sessió B

  Models d'exàmens de convocatòries anteriors

     

 • ESCALA D´AJUDANT D´ARXIU I BIBLIOTEQUES (SUBGRUP A2) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA CONVOCATÒRIA 2019

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB per a l'ingrés d'ajudant d'arxiu i biblioteques (subgrup A2) convocatòria desembre 2019 
 • ESCALA AUXILIARS ADMINISTRATIUS (SUBGRUP C2) CONVOCATORIA JUNY 2018

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB de personal funcionari de l'escala auxiliars administratius (subgrup C2) convocatòria juny 2018
 • ESCALA AUXILIARS DE SERVEIS CONVOCATORIA 2018

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB de personal laboral de l'escala auxiliars de serveis  convocatòria 2018
 • ESCALA ADMINISTRATIVA (SUBGRUP C1) CONVOCATORIA JULIOL 2016

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB de personal funcionari de l'escala administrativa (subgrup C1) convocatòria juliol 2016
 • ESCALA DE GESTIÓ (SUBGRUP A2) CONVOCATORIA DESEMBRE 2015

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB de personal funcionari de l'escala de gestió (subgrup A2)  convocatòria desembre 2015
 • ESCALA TÈCNICA (SUBGRUP A1) CONVOCATORIA DESEMBRE 2015

  Documentació corresponent al curs de suport al procés selectiu UB de personal funcionari de l'escala tècnica  (subgrup A1)  convocatòria desembre 2015
 • Temari