Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M1702

Cal presentar en l'oficina del Màster en Antropologia i Etnografia (Facultat de Geografia i Història, despatx 1095) o bé a l'adreça master.antropologia@ub.edu la documentació següent:

Aquells estudiants que encara no tinguin finalitzats els estudis de grau poden tramitar la preinscripció presentant l'expedient acadèmic, però per matricular-se serà indispensable que tinguin la titulació.

Per estudis fets fora del Estat Espanyol, s'ha de presentar el Suplement Europeu al Títol (SET) o Diploma Supplement (DS) en el cas de qui hagin estudiat a universitats de la Unió Europea, o una Carta del Ministeri de Educació o de la institució encarregada de la educació superior al seu país en el cas d’estudiants amb llicenciatures o graus fets fora de la Unió Europea.

La legalització del títol i l'expedient son requisits sols per a les persones que hagin fet els seus estudis de llicenciatura o grau fora del Estat Espanyol. La traducció és requisit per al cas de documents expedits en idiomes diferents als oficials de la Universitat de Barcelona.