Pràctiques no curriculars

Les pràctiques no curriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i, generalment, són remunerades. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa.

El coordinador de les pràctiques no curriculars és el professor Miquel Centelles

Alumnat potencial

 • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB, o pels seus centres adscrits. Els estudiants  d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents. 
 • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
 • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos menors de 15 crèdits.
 • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela podran realitzar pràctiques en empreses o institucions per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.

 • Haver superat el 50 % dels crèdits dels estudis.
 • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
 • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques del curs vigent.
 • No haver demanat el títol.

 • En el cas específic dels estudiants de màster, caldrà un informe previ favorable del coordinador del màster per poder subscriure convenis.
 • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
 • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques del curs vigent.
 • No haver demanat el títol.

Els estudiants heu d’inscriure-us a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podreu accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants del vostre ensenyament.

Haureu de complimentar el vostre currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que us interessin.

L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.

La Secretaria contactarà amb vosaltres perquè passeu a signar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

Accés al GIPE per als estudiants

Els convenis de cooperació educativa són regulats per la normativa següent:

 

 D'acord amb aquesta normativa, les pràctiques no curriculars hauran de tenir les condicions següents:

 • Es poden realitzar un màxim de 750 hores dins d'un curs escolar (a aquests efectes el període és del 15 de setembre al 14 de setembre de l'any següent) amb un límit de cinc hores diàries per permetre a l'estudiant complir amb les seves obligacions acadèmiques i formatives.
 • L'estudiant haurà de lliurar a la Secretaria la memòria de pràctiques (vegeu requisits) en el termini màxim d'un mes després de finalitzar el conveni i el full de valoració del centre. La no presentació de la memòria comportarà la qualificació de no apte en l'informe final del tutor i la denegació de nous convenis per a l'estudiant durant aquell mateix curs.
 • El tutor acadèmic elaborarà un informe final de valoració que tindrà en compte el seguiment, l'informe del tutor de l'empresa i la memòria presentada per l'estudiant. Aquest informe pot incloure un breu comentari i obligatòriament la qualificació d'Apte/No apte. Això quedarà reflectit en el suplement europeu al títol.
 • L’estudiant serà donat d’alta a la Seguretat Social, amb la cotització corresponent al període de l’estada. Els possibles accidents que l'estudiant tingui durant les pràctiques queden coberts per l'assegurança escolar o voluntària; no es contreu cap relació laboral entre l'estudiant i l'empresa o institució.
 • L'empresa o institució haurà de designar una persona com a tutora de les pràctiques de l'estudiant, que vetlli per la seva formació. La Facultat també designarà un professor tutor per atendre els possibles dubtes i problemes de l'estudiant.

Comparteix-ho: