Actiu / Asset

  • *Glossari
  • A

Descripció:

Terme provinent del món empresarial, que en el context de les TIC es refereix als elements, tant humans com mecànics, que formen part significativa d'una organització i que convé, per tant, inventariar i protegir.

Un 'actiu' pot ser un programador, una unitat d'emmagatzematge (disc), una impressora, una base de dades, el cablatge d'un edifici, etc.