Reglament

La Junta de Personal d'Administració i Serveis és l'òrgan de representació del PAS funcionari.

La Junta del P.A.S. (d'ara en endavant JP) està formada pels representants del PAS funcionari escollits segons determina la llei 9/87 (Ley de Órganos de Representacion, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) i per les lleis 7/1990 i 18/1994 que la modifiquen.

La JP es regeix per la llei 9/87, la llei 11/85 (LOLS), aquest Reglament i altra normativa aplicable.

La JP durà a terme la reunió constitutiva en el termini màxim de 10 dies des de la determinació legal dels seus membres.

En el moment de constituir-se, la JP elegirà d'entre els seus membres, un President i un Secretari.

En la constitució de la JP i per a l'elecció del President i el Secretari serà necessari que comparegui la majoria absoluta dels seus membres.

1. Correspon al President:

a. Assumir la representació de la JP

b. Presidir les seves sessions i moderar el desenvolupament dels debats.

c. Participar en totes les negociacions que realitzi la JP.

d. Visar les actes i certificacions dels acords de la JP i trametre-les a l'Administració quan s'escaigui.

e. Exercir totes les funcions inherents a la seva condició de President de l'òrgan.

 1. Correspon al Secretari:

a. Assistir a totes les reunions de la JP.

b. Assumir totes les funcions que li delegui el President de la Junta.

c. Realitzar la convocatòria de les sessions, per ordre del President

d. Rebre els actes de comunicació dels membres amb la JP i per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals s'hagi de tenir coneixement.

e. Preparar el despatx dels assumptes, redactar Actes de les sessions.

f. Expedir certificacions dels acords aprovats.

g. Recollir els punts tractats amb l'Administració i lliurar còpia a totes les candidatures representades en la JP.

h. Totes les altres inherents a la seva condició de Secretari de l'òrgan.

El President i el Secretari seran escollits per majoria absoluta. Si cap candidat obté aquesta majoria, es procedirà a una segona votació en que serà suficient la majoria simple.

En el cas que cap candidat no obtingui la majoria simple, s'aixecarà la sessió i es convocarà per al dia següent hàbil, amb l'únic punt de l'ordre del dia de l'elecció de President i el Secretari. D'aquí en sortirà elegit qui tingui el major nombre de vots emesos. En cas d'empat en el nombre de vots per al càrrec de President, s'elegirà el candidat que pertanyi a la candidatura amb major nombre de vots en les eleccions. En el cas d'empat en l'elecció de Secretari, el President decidirà.

El President pot ser revocat per majoria absoluta dels membres de la JP en reunió expressament convocada a aquest efecte a proposta, com a mínim, de la quarta part dels seus membres. Aquesta proposta haurà de presentar un candidat alternatiu que haurà de ser secundat per majoria absoluta.

Els membres de la Junta de personal tenen dret a:

a. Ser convocats a les reunions de la JP amb una antelació mínima de 48 hores.

b. Participar en tots els debats i en totes les negociacions amb l'Administració.

c. Exercir el seu dret de vot i expressió i formular el seu vot particular així com explicar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.

d. Obtenir la informació necessària per al compliment de les funcions que li assigni la JP.

e. Totes les funcions inherents a la seva condició.

Els membres de la JP tenen l'obligació d'assistir a les sessions.

 1. Si un membre de la JP presenta la seva baixa, serà substituït pel següent candidat de la mateixa candidatura.
 2. Si són tots els membres de la JP els que presenten la dimissió, s'haurà de procedir tal com indica la LOLS.
 3. En el cas de realitzar noves eleccions i fins la constitució de la nova JP, els membres de la JP anterior resten en funcions.

Comissions delegades

 1. La JP podrà establir les comissions que decideixi, determinant les seves funcions i el seu nombre de membres.
 2. Les comissions específiques de la Junta de Personal tractaran temes concrets. Un cop les comissions s'hagin pronunciat sobre l'assumpte en qüestió, serà la JP qui adopti l'acord corresponent.
 3. Només podran formar part de les comissions, membres de la JP; malgrat això poden incorporar-se temporalment a les comissions, persones expertes en assumptes determinats que hagin de ser tractats en les comissions.
 4. Els membres de la JP tindran sempre accés a la documentació de les comissions.
 5. La JP haurà d'anomenar una Comissió Permanent que estarà formada pel President, el Secretari i com a mínim, un membre de cada candidatura o sindicat present a la JP. Aquesta Comissió haurà de garantir l'agilització dels afers de tràmit i evitar, sempre i en tot cas, que es produeixi un buit en la representació del PAS.

Negociació

 1. No es pot negociar cap tema contrari als acords de la JP.
 2. A les reunions de negociació hi assistiran el President i el Secretari o persones en les que deleguin, i els membres de la Junta que ho desitgin. També hi podran assistir els representants de les seccions sindicals, prèviament acreditats, amb veu i sense vot i assessors, sense veu ni vot.
 3. Qualsevol preacord haurà de ser signat per la JP i aprovat per l'Assemblea del PAS.

Membres de la Junta de govern

 1. Els membres de la Junta proposaran els seus representants, d'entre el PAS funcionari, als òrgans de govern de la Universitat.

Convocatòries i sessions

1. La convocatòria de la JP la realitza el President sempre que ho estimi convenient o a petició d'una tercera part dels seus membres.

2. En el cas de reunions extraordinàries els membres de la JP podran proposar 10 dies abans de la reunió, punts que caldrà incloure en l'ordre del dia, si ho demana una cinquena part dels seus membres.

3. La convocatòria es farà per escrit, amb una antelació mínima de 48 hores. Tanmateix, la Junta pot acordar un altre sistema de convocatòria o variar el termini.

4. A la convocatòria s'expressarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar, la data i hora de la reunió i la documentació pertinent.

5. Tanmateix, la JP, per majoria absoluta, al començament de la sessió podrà: 

a. Incloure, tractar i decidir sobre assumptes no compresos en l'ordre del dia.

b. Alterar l'ordre del tractament dels punts ja inclosos

6. Les reunions es poden suspendre o endarrerir per acord de la majoria absoluta de membres de la JP.

 1. La JP queda vàlidament constituïda, a l'efecte de dur a terme sessions, deliberacions i presa d'acords, en primera convocatòria si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el President i el Secretari o, si s'escau, dels qui els substitueixen.
 2. La JP queda vàlidament constituïda en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de la primera, si hi són presents la quarta part dels seus membres i entre ells el President i el Secretari o si s'escau, dels qui els substitueixen.
 3. En cas d'absència, malaltia, vacant o altra causa legal, del Secretari de la Junta, serà substituït per un suplent nomenat pel President d'entre els membres de la JP.
 4. En començar la sessió s'establirà la llista d'assistents.
 5. La JP es reunirà com a mínim, cada 15 dies.
 6. Les sessions respectaran el principi d'unitat de l'acte i es procurarà que finalitzin el mateix dia en què comencin. Si no han estat debatuts i resolts tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el President de la JP podrà aixecar la sessió i els assumptes no debatuts s'hauran d'incloure en l'ordre del dia de la sessió següent.
 7. La documentació necessària per a la deliberació i adopció d'acords, que no pugui acompanyar la convocatòria, ha d'estar a disposició dels components de la JP com a mínim amb 48 hores d'antelació a la reunió. Si hi ha motius justificats que ho impedeixin, es faran constar en Acta.
 8. Qualsevol membre de la JP té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti al moment o en el termini qui li assenyali el president, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció. Aquest text es farà constar en acta o s'hi adjuntarà una còpia.

Acords

 1. Els acords es prenen per majoria absoluta dels assistents, llevat dels casos en què la normativa demani una majoria qualificada.
 2. El vot no és delegable.
 3. Les votacions són a mà alçada a no ser que algun membre de la JP demani votació secreta. En aquest cas, s'acceptarà la delegació de vot i es fixarà el dia de la votació.
 4. Els acords són efectius a partir del moment en què s'aproven, llevat dels casos en què la pròpia JP estableixi el contrari.

Aquest Reglament pot ser modificat per acord de 2/3 parts dels membres de la JP i en sessió expressament convocada.

En tot allò no previst en aquest Reglament s'aplicarà el que disposa la Llei