Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M010B

  • Expedient acadèmic que figuri la nota mitjana i l'escala de valoració (de l'1 al 10) que acrediti haver cursat com a mínim els tres cursos i el 1r semestre de l'última curs de grau. 
  • Els alumnes estrangers han de calcular l'equivalència entre el seu barem de qualificació i el barem espanyol (de l'1 al 10). Més informació: ANECA
  • Curriculum - on consti coneixements d'angles (no cal acreditar)
  • A més, els candidats admesos en un grup de recerca per a fer  el Treball Final de Màster han d'enviar una carta d'admissió signada pel responsable del grup. Com que tenir un grup de recerca es valora amb 2 punts als criteris de selecció, recomanem que els alumnes amb un expedient acadèmic inferior a 7,5 enviïn aquesta carta. Adjuntem model al final. Si voleu veure les ofertes de grups on fer el TFM consulteu l'apartat de pràctiques curriculars
 
  • Els alumnes que realitzin la preinscripció han d'indicar i prioritzar l'especialitat que prefereixen.

1. Bases Moleculars i recerca de les patologies humanes.
2. Recerca Bàsica i Translacional en Càncer.
3. Recerca Bàsica i Translacional en Metabolisme i Endocrinologia.

Les tres especialitats tenen números clausus (35 alumnes), en fer l'acceptació d'alumnes del 1r període de preinscripció s'ocuparan aproximadament un 80% de les places, deixant el 20% restant pels alumnes preinscrits en el 2n període, si queden places per a ocupar podran ser re-assignades als alumnes preinscrits en el primer període i que no hagin estat acceptats en l'especialitat prioritzada.

  1. Especialitat 1, més generalista, va dirigida especialment a alumnes que no necessàriament hagin cursat graus amb matèries Bio, ex: químics, físics, enginyers, ..... No s'acceptaran en aquesta especialitat alumnes dels Graus de Ciències Biomèdiques, Biologia molecular, cel·lular i de sistemes i Bioquímica de la UB
  2. Especialitat 2, és molt de mes especialitzada a recerca del càncer, aquesta especialitat va dirigida a #alumne que tinguin ja un nivell del tema que vulguin aprofundir en la matèria.
  3. Especialitat 3, va dirigida a #alumne interessats a millorar i actualitzar els seus coneixements en temes de metabolisme, obesitat, diabetis i alteracions cardiovasculars. Va dirigida a #alumne que hagin cursat graus amb un mínim de coneixements Bio, fan falta uns coneixements generals previs.

A títol orientatiu la nota de tall del curs passat es va fixar en 7,5 (s/10)

La comissió de coordinació del Màster farà una selecció dels alumnes adequats per a cada especialitat.

 

Si no es pot adjuntar la documentació s'ha d'enviar en format PDF per mail: master.biomedicina@ub.edu