Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Primer període: de l'1 de febrer al 30 de maig de 2021.

Resolució: 14 de juny de 2021.
 

  • Segon període: del 10 de juny al 18 de juliol de 2021.

Resolució: a partir del 20 de juliol de 2021.Sessions informatives: curs 2020-2021 i programa Erasmus

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Estar en possessió d'un dels títols de grau o llicenciatura que donen accés al màster o tenir el resguard d'haver-ne tramitat el títol.

    Pel que fa a la ponderació de l'expedient acadèmic, s'ha d'indicar amb claredat la qualificació mitjana obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura. Els alumnes estrangers han de calcular l'equivalència entre el seu barem de qualificació i el barem espanyol (de l'1 al 10). (10 punts). Equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers


  • Presentar una carta d'acceptació d'un grup de recerca per fer el treball experimental de fi de màster. (2 punts)- Model


  • Tenir un contracte laboral amb un centre de recerca biomèdica. (2 punts)


  • Es consideren mèrits els premis extraordinaris de grau o llicenciatura, l'experiència professional prèvia en el camp de la recerca biomèdica i els articles publicats. (2 punts)


La selecció d'alumnes és a càrrec de la Comissió Coordinadora del màster.

Els alumnes que no hagin abonat els trenta euros en concepte de drets de preinscripció no entren en el procés de selecció final.

Procediment de resolució

Consulteu la llista d'admesos.

Matrícula

El període de matrícula és al setembre, presencialment, per ordre de nota mitjana.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: