Inserció professional

despatx

Un dels temes que ha adquirit més importància durant els últims anys en el camp de l’educació superior és la inserció professional i el desenvolupament de les persones que han finalitzat els estudis (llicenciats/des, diplomats/des, graduats/des...). Així, la millora de l’ocupabilitat de l'estudiantat universitari s’ha convertit en un dels grans reptes de les institucions educatives. I al costat d’aquesta qüestió, ha adquirit una importància creixent l’atenció que cal parar a les expectatives dels i de les estudiants, les quals cal tenir en compte per millorar la qualitat i la satisfacció amb el servei que reben.

Panorama de l´Educació 2019 és un informe que reprodueix les dades dels indicadors més importants per a Espanya en comparació de la mitjana dels països de l'OCDE i dels 23 països de la Unió Europea. El camp d'estudis majoritari a la població adulta amb Educació Terciària a la mitjana de l'OCDE i la UE23 és el de ciències empresarials, administració i dret, seguit del d'arts i humanitats, ciències socials, periodisme i informació i, en tercer lloc, enginyeria, producció industrial i construcció. A Espanya, la situació és semblant, encara que s'inverteix l'ordre del segon i tercer grup. Seguidament, el camp de salut i benestar és el grup majoritari en tots els casos.**

El nivell educatiu de la població adulta espanyola (25-64 anys) continua millorant. El 2017 Espanya presenta una taxa d'accés a educació terciària del 78,9%, significativament superior a la de les mitjanes internacionals d'OCDE (64,9%) i de la UE23 (62,9%). Als països de l'OCDE, el percentatge més elevat d'estudiants que accedeixen a programes d'educació terciària universitària ho fa als de grau o equivalent, accedint a aquests estudis a Espanya el 48,9%, percentatge per sota de les mitjanes de la OCDE (57,9%) i de la UE23 (57,4%). Pel que fa als programes de màster o equivalent, a Espanya la taxa d'accés és del 18,6%, també per sota dels percentatges de l'OCDE (23,8%) i de la UE23 (27,5%). Als programes de doctorat o de recerca avançada, Espanya, amb una taxa d'accés del 3,8%, supera les mitjanes d'OCDE (2,3%) i de la UE23 (2,5%). Les variacions entre països a tots aquests programes són importants.**

Sobre la transició de l'ensenyament al mercat laboral, a Espanya, entre els joves de 15 i 29 anys, el 51,1% està estudiant, el 29,8% no estudia però està treballant i el 19,1% ni estudia ni treballa. En comparació amb la mitjana dels països de l'OCDE, el percentatge és superior en el cas dels joves que estan estudiant (OCDE 46,9%), i és més gran la diferència dels que no estudien i estan ocupats (OCDE 39,9 %), i menor la dels que ni estudien ni treballen (OCDE 13,2%). Del 2008 al 2018, el nombre de joves espanyols entre 20 i 24 anys que segueix estudiant ha augmentat en 17,3 punts percentuals. L'increment mitjà de l'OCDE en el mateix període ha estat només de 3,4 punts i el de la UE23 de 4,0 punts.**

El nivell de formació de les persones està correlacionat amb la situació laboral. Les que tenen un nivell educatiu més alt assoleixen taxes d'ocupació més elevades, mentre que les persones amb un nivell de qualificació més baix tenen més risc d'estar aturades. Les taxes d'ocupació a Espanya per a tots els nivells de formació són més baixes que la mitjana dels països de l'OCDE i de la UE23. Amb les taxes de desocupació passa el contrari, en tots els casos són més elevades les espanyoles. En ocupació, les taxes en educació terciària més elevades pertanyen als sectors cientificotecnològics (tecnologia de la informació i comunicació, enginyeria i construcció) i científic-salut (salut i benestar) amb taxes per sobre del 85%. A Espanya, les persones el nivell formatiu de les quals és Educació Terciària guanyen un 57% més que les que han finalitzat la segona etapa d'Educació Secundària, i aquests un 24% més que les que han completat la primera etapa d'Educació Secundària o un nivell inferior . Tot i això, el salari de les dones queda sempre per sota del dels homes per a tots els nivells educatius. En mitjana per a l'OCDE, les dones amb titulació d'Educació Superior tenen uns ingressos que només arriben al 75% del salari dels homes, mentre que a Espanya és d'un 82%.**

D'altra banda, segons els indicadors de l’informe Panorama de l’Educació 2015, tant a Espanya com a l’OCDE i a la UE, com més alta és la formació de la població més alta és la taxa d’ocupació, més baixa és la de desocupació i més elevats són els salaris. Si s'analitza des de la banda de l'ocupació, la taxa de les persones amb un nivell educatiu inferior a Secundària no arriba al 50%, mentre la d'aquelles persones que si que han assolit un nivell de Secundària és de 66% i, per qui té un nivell d'Educació Terciaria, és de 77%. En el cas dels doctors i doctores, la taxa arriba al 87%. D’altra banda, les dades més recents de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2015 indiquen que, mentre el percentatge d’atur entre la població amb estudis primaris se situa en el 38,02%, entre les persones que tenen títols d’educació superior la xifra baixa fins a 12,45%.*

Del resultat de l’estudi Universitat i Treball a Catalunya 2014 de la població titulada de les universitats catalanes es desprèn que com més nivell educatiu, més taxa d’activitat, més taxa d’ocupació i menys taxa d’atur. A banda del nivell educatiu, la tipologia d’estudis és un factor amb influència demostrada tant pel que fa a la taxa d’ocupació com a la seva qualitat. No obstant, l’impacte de la crisi econòmica queda igualment palès en els indicadors d’inserció professional dels i les titulades universitaries.***

 

*Font: OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing.

**FontPanorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2019. Informe español. Versión preliminar. Ministerio de Educación y Formación Preliminar.

***Font¿Universidades sin clases?. Condiciones de vida de los estudiantes universitarios en España (Eurostudent IV). 2011. © Secretaría General Ténica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

Comparteix-ho: