Documentació específica procès de preinscripció - MIPE (M0M0C)

La següent documentació haurà de ser adjuntada mitjançant el formulari de preinscripció, en format PDF i grandària màxima de 3 Mb. Aconsellem utilitzar el programa “smallpdf” abans de carregar els arxius per a minimitzar el seu pes.

 

  • Curriculum vitae, fent esment exprés del coneixement de llengües i del grau de domini de les TIC
  • Còpia del DNI, passaport o cèdula d'identitat
  • Carta de motivació dirigida al coordinador del màster on s'exposin els motius pels quals interessa cursar el màster (màxim 2 pàgines)
  • Certificat acadèmic de notes del Grau o Llicenciatura (relació de les assignatures cursades durant els estudis de grau o llicenciatura i de postgrau i qualificacions obtingudes en cadascuna d'elles).
  • Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*ds1
  • Títol de Grau o Llicenciatura, en defecte d'això, còpia del resguard del mateix En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2022, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat. Indicar aquesta situació a la carta de motivació per tal que el coordinador ho tingui en compte.
  • Títol d'anglès nivell B2 (Marc comú europeu de referència per a les llengües) o equivalent.
  • Títol d'espanyol nivell B2 (Marc comú europeu de referència per a les llengües) o equivalent per a estudiants que provinguin de països de parla no espanyola.
     

La documentació es farà arribar a la corresponent Comissió de Coordinació Interuniversitària i serà avaluada juntament amb la resta de candidatures. Ens posarem en contacte amb cadascun dels candidats tan aviat com es produeixi la resolució.

Actualitzat: 2 de març de 2022