Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0M0V

La següent documentació haurà de ser adjuntada mitjançant el formulari de preinscripció, en format PDF i grandària màxima de 3 Mb. Aconsellem utilitzar el programa “smallpdf” abans de carregar els arxius per a minimitzar el seu pes.

  • Curriculum vitae
  • Còpia del DNI, passaport o cèdula d'identitat
  • Certificat acadèmic de notes del Grau o Llicenciatura (relació de les assignatures cursades durant els estudis de grau o llicenciatura i de postgrau i qualificacions obtingudes en cadascuna d'elles).
  • Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*ds1 
  • Títol de Grau o Llicenciatura, en defecte d'això, còpia del resguard o certificat substitutori del mateix En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2023, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat. 
     

La documentació s'enviarà a la corresponent Comissió de Coordinació Interuniversitària i serà avaluada juntament amb la resta de candidatures. Ens posarem en contacte amb cadascun dels candidats tan aviat com es produeixi la resolució.

Actualitzat: 1 de febrer 2023