UTC: més informació

NOVETAT! Pautes per a la gestió psicològica del confinament
NOVETAT! Pautes per a la gestió psicològica del confinament

L’Equip de psicòlegs/es de la Unitat de Teràpia de Conducta de la Facultat de Psicologia ha elaborat un document sobre com gestionar les emocions en el confinament durant l’emergència per la crisis del COVID-19

 

 • Programa per millorar el teu rendiment acadèmic

-Programa

-Cartell

 

 • Afronta la teva por a parlar en públic

          -Programa

          -Cartell

 

 

La UTC ofereix el seus serveis assistencials a totes aquelles persones que ho sol·licitin, tant si formen part de la comunitat universitària de la UB com si no.

Es proporciona tractament per adults sobre:

 • Trastorns d’ansietat
 • Transtorn obsessiu compulsiu
 • Trastorns afectius
 • Trastorn d'estrès posttraumàtic
 • Problemes de relació social i habilitats socials
 • Problemes sexuals i de parella
 • Trastorns alimentaris: anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa, trastorn per afartaments, ingesta nocturna i obesitat
 • Problemes de control d'impulsos
 • Trastorns adaptatius
 • Problemes de salut
 • Trastorns del son
 • Trastorns de símptomes somàtics

 

També s’ofereix tractament a nens i adolescents sobre:

 • Problemàtiques conductuals: control d’esfínters, desobediència, hàbits d’autonomia i pautes de comportament
 • Trastorns afectius i d’ansietat
 • Problemes de relació social i habilitats socials
 • Trastorns alimentaris
 • Trastorns adaptatius

 

NOTA: A partir de 18 anys ha de trucar la persona interessada.

ESTUDIANTS UB 

 • PRIMERA VISITA                                                 46 euros.
 • SESSIONS D'AVALUACIÓ                                   36 euros.
 • SESSIONS DE TRACTAMENT                            31 euros.
 • TERÀPIA DE PARELLA                             41 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE FAMÍLIA                               41 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE GRUP                                  21 euros/sessió.

Es necessita acreditar la pertinença a la UB mitjançant el full de matrícula o el carnet UB

 

PDI I PAS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 • PRIMERA VISITA                                                51 euros.
 • SESSIONS D'AVALUACIÓ                                  41 euros.
 • SESSIONS DE TRACTAMENT                           37 euros.
 • TERÀPIA DE PARELLA                            46 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE FAMÍLIA                              51 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE GRUP                                 26 euros/sessió.

 Es necessita acreditar la pertinença a la UB mitjançant el carnet UB

 

ESTUDIANTS D'ALTRES UNIVERSITATS 

 • PRIMERA VISITA                                                 51 euros.
 • SESSIONS D'AVALUACIÓ                                   41 euros.
 • SESSIONS DE TRACTAMENT                            37 euros.
 • TERÀPIA DE PARELLA                            46 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE FAMILIA                              51 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE GRUP                                 26 euros/sessió.
Es necessita acreditar la pertinença a una universitat mitjançant el full de matrícula o el carnet de la seva universitat 

 

PERSONAL EXTERN A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 • PRIMERA VISITA                                                 71 euros.
 • SESSIONS D'AVALUACIÓ                                   56 euros.
 • SESSIONS DE TRACTAMENT                            51 euros.
 • TERÀPIA DE PARELLA                             71 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE FAMÍLIA                               76 euros/sessió.
 • TERÀPIA DE GRUP                                   31 euros/sessió.

La UTC està dirigida a llicenciats o graduats en Psicologia que tinguin un currículum acadèmic principalment clínic. A més, és un requisit haver estat admès en el Màster Universitari de Psicologia General Sanitària de la UB.

El Pla de Formació de la UTC per a aquests llicenciats o graduats consta de 23 mesos, durant els quals realitzen les següents activitats:

 1. Ensinistrament en habilitats terapèutiques.
 2. Ensinistrament pràctic de tècniques d’avaluació i tractament cognitiu-conductual per al seu ús clínic.
 3. Ensinistrament pràctic en metodologia experimental i en aquelles tècniques que es fan servir en investigacions que es realitzen a la UTC.
 4. Ensinistrament en l’ús de recursos bibliogràfics i fonts d’informació.
 5. Ensinistrament en l’ús de recursos informàtics i audio-visuals.
 6. Aplicació supervisada de les tècniques apreses, als clients que sol·liciten assistència psicològica a la UTC.
 7. Col·laborar en les tasques d’avaluació, tractament i anàlisi de dades de les investigacions que es realitzen a la UTC.
 8. Participar en les sessions clíniques de supervisió que es realitzen setmanalment a la UTC.

L’assistència psicològica als clients es realitza tres dies a la setmana (Dilluns, Dimecres i Divendres) i els altres dos dies (Dimarts i Dijous) es dediquen per a sessions clíniques i de treball en les que es realitza la discussió i supervisió dels casos i l’ensinistrament en les diferents estratègies d’avaluació i tractament.

La convocatòria regular de places per a les persones que vulguin formar-se a la UTC es realitza cada any el mes de juliol. Quan les circumstàncies així ho requereixin, la UTC podrà realitzar una convocatòria extraordinària en un altre període de l’any.

 

CONDICIONS D’INGRÉS A LA UNITAT DE TERÀPIA DE CONDUCTA I DEDICACIÓ EXIGIDA

Els criteris emprats per a la selecció dels psicòlegs que entren a la UTC són els següents:

 1. Requisits que han de complir els candidats:

   Ser llicenciat o graduat en Psicologia i haver estat admès al Màster Universitari de Psicologia General Sanitaria de la UB
   Domini fluid de l’anglès
    Disposar de tots els matins lliures de dilluns a divendres des de les 9 a les 14:30 hores, durant el període de dos anys. A més, durant el segon any, disposar d'una tarda a la setmana
    Romandre a la UTC durant els gairebé dos anys de formació continuada
   En cas de ser admesos, col·legiar-se al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

 2. Via d'accés: Haver sol·licitat l'accés a la UTC en el moment d'inscripció al Màster Universitari de Psicologia General Sanitaria de la UB (MUPGS-UB).  
   
 3. Forma de selecció dels candidats

 

L’avaluació dels candidats es realitza mitjançant una entrevista personal on es realitza:

 1. Avaluació del nivell d’anglès a través de la lectura, sense prèvia preparació, d’un text tècnic.
 2. Avaluació dels coneixements sobre psicopatologia, avaluació conductual i tècniques de modificació de conducta..
 3. Avaluació del currículum vitae.

 

CERTIFICACIÓ DE LA PERMANÈNCIA A LA UNITAT DE TERÀPIA DE CONDUCTA

Al final de la seva permanència de gairebé dos anys, els psicòlegs en formació, hauran de lliurar una Memòria en la que es recollirà tota l’activitat realitzada durant el seu pas per la UTC. La presentació de la Memòria a la Directora de la UTC permetrà que aquesta els estengui un Certificat en el que s’especificarà el temps de permanència a la UTC, la qualitat del treball realitzat i les activitats que han desenvolupat durant aquest temps. Aquest Certificat serà rubricat pel Degà/na de la Facultat de Psicologia. Els psicòlegs que no presentin la seva Memòria no podran disposar del Certificat.

La UTC és un servei de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) que té com a objectius bàsics l’assistència clínica a persones de dins i de fora de la UB que presentin problemes psicològics, la formació de terapeutes i la investigació clínica.

En cada curs acadèmic la UTC ofereix, a la Facultat de Psicologia de la UB, unes places per a alumnes de Psicologia de grau que desitgin cursar l’assignatura “Pràctiques externes”.

 

 • Temps de permanència a la UTC
 1. S’establirien tres torns al llarg del curs (octubre-desembre, gener-març, abril-juny).
 2. A cadascun dels torns s’acolliran tres alumnes.
 3. Els alumnes de cada torn hauran d’estar a la UTC quatre matins a la setmana, a raó de 5 hores per dia. Dos dels matins hauran de ser per força dimarts i dijous.
 4. El temps total de permanència serà de 20 setmanes (200 hores).

     

 • Activitats que desenvoluparan els alumnes de Pràctiques externes.

Durant el temps de permanència al Pràcticum els alumnes desenvoluparan almenys les següents activitats, les quals hauran de veure’s reflectides per escrit en la memòria d’avaluació:

 1. Observació del major nombre possible de sessions terapèutiques (mínim de 20) – mitjançant vídeo o gravació–, comentari de aquestes amb els terapeutes i realització d’un mini-informe per a cadascuna d’elles.
 2. Assistència setmanal a sessions clíniques i de supervisió (dimarts i dijous), seguiment dels casos presentats i participació en la discussió dels mateixos a partir de la informació extreta de les sessions observades.
 3. Realització de d'un informe de cas. Un informe implica:
 1. Observació d’entrevistes d’avaluació.
 2. Correcció quantitativa i qualitativa dels qüestionaris i autoregistres aplicats.
 3. Sistematització de tota la informació extreta en l’avaluació inicial.
 4. Realització de l’anàlisi funcional o hipòtesi explicativa del cas.

 

Ocasionalment, pot demanar-se als alumnes que realitzin algun tipus d’activitat com per exemple, l’observació i registre objectiu del comportament d’un pacient, la confecció de gràfics o la recerca d’algun material específic d’avaluació i tractament per a un trastorn determinat.

La metodologia de treball implica un paper clarament actiu per part dels alumnes. Aquests han de prendre la iniciativa a l’hora de desenvolupar les activitats, i cada cop que ho estimin necessari, sol·licitar l'ajut oportú per part dels tutors del centre.

 

 • Tutors dels alumnes

Els alumnes del Pràcticum seran tutoritzats dins i fora de la UTC pels professors:

Dra.Carmina Saldaña

Dr. Eugeni García

Sra. Mar Arcos Pros

 

 •  Avaluació de les Pràctiques Externes

L’avaluació de les Pràctiques Externes requereix la realització d’una memòria que inclou els següents apartats:

 1.  Dades personals (nom, telèfon, correu electrònic), NIUB, títol, data i signatura.
 2. Índex.
 3. Presentació i valoració del servei (UTC).
 4.  Presentació i valoració crítica de cadascuna de les tres activitats bàsiques realitzades (punt B) i de qualsevols altres que s’hagin pogut realitzar.
 5. Valoració del Pràcticum realitzat a la UTC (punts forts i dèbils, aspectes que sobren i falten).
 6. Autovaloració del Pràcticum realitzat.
 7. Referències.
 8. Possibles annexos

   

 • Observacions

Els alumnes que realitzin les Pràctiques Externes a la UTC hauran de signar un imprès de consentiment mitjançant el qual es comprometen a complir les condicions generals de funcionament de la UTC, així com a preservar el secret professional i el codi deontològic del psicòleg.

 • Concedit a la Unitat de Teràpia de Conducta el premi a la millor presentació d’un cas clínic al II Congrés de Psicologia Sanitària i Salut Mental

Els dies 25 i 26 de maig de 2017 es va celebrar el II Congrés de Psicologia Sanitària i Salut Mental a Barcelona, a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Aquest congrés va estar organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en col·laboració amb la Societat Catalano-Balear de Psicologia, l’esmentada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC).

Un dels tres premis que es van concedir va ser el de la millor presentació d’un cas clínic, atorgat per part de la SCRITC. El guanyador d’aquest premi va ser el David Guzmán Pérez, psicòleg terapeuta de la Unitat de Teràpia de Conducta de la Universitat de Barcelona (UTC), quedant en segon lloc la Carmen Varela Vázquez, de la mateixa unitat.

Segons els propis organitzadors del congrés, la finalitat d’aquest és unificar esforços entre diferents professionals implicats en la promoció de la salut mental i en la intervenció en problemes i trastorns psicològics, alhora que serveix de punt de trobada per a la formació continuada i també de plataforma que contribueix al reconeixement científic i professional del Psicòleg General Sanitari.

Comparteix-ho: