Documentació específica o vinculada als criteris de selecció - MD308

 

  • ACCÉS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

Els alumnes, que accedeixin a un màster oficial de la Facultat de Química i què la seva titulació sigui espanyola, hauran d'aportar la següent documentació:

    - DNI o passaport

    - Currículum vitae

    - Expedient acadèmic (ensenyament procedent de la UB) o Certificat Acadèmic Oficial (ensenyament d'altres universitats)

    - Títol de grau o llicenciat o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició

    - Certificat oficial de coneixements d'anglès

    - Carta de motivació, en la qual el sol·licitant es presenti i exposi els motius pels quals vol cursar el màster

Estudiants amb documentació d'accés signada electrònicament, només caldrà que pugin els arxius a l'aplicació de preinscripció.

Estudiants sense documentació d'accés signada electrònicament, hauran de pujar els arxius a l'aplicació de preinscripció i, a més, enviar-los per correu postal certificat o entregar-los presencialment (de dilluns a divendres de 10 a 13 h.), a la següent adreça

    Secretaria de Postgrau
    Facultat de Química
    Universitat de Barcelona
    C/ Martí i Franquès, 1-11
    08028 - Barcelona

 

 

  • ACCÉS AMB TITULACIÓ ESTRANGERA

Els alumnes que accedeixin a un màster oficial de la Facultat de Química i que la seva titulació d'accés sigui estrangera, hauran de realitzar els dos passos següents:

    1.- Preinscripció online, pagament de la taxa corresponent (30,21 euros) i pujar els següents documents a l'aplicació:

       - NIE o passaport

       - Curriculum vitae

       - Certificat oficial de notes

       - Títol de llicenciatura o grau

       - Certificat oficial de coneixements d'anglès

       - Carta de motivació

    2.- Entregar presencialment o enviar, via postal o missatgeria, la següent documentació:

       - Sol·licitud d'accés  degudament emplenada

       - Títol de grau, llicenciat o equivalent, traduït i legalitzat per la via diplomàtica, si cal. Si el títol  està expedit en anglès, no serà necessària la traducció.

      - Certificat oficial de les matèries cursades, traduït i legalitzat per la via diplomàtica, si cal. Si el certificat està expedit en anglès, no serà necessària la traducció.

 

L'adreça on s'ha d'entregar o enviar la documentació és la següent:

    Secretaria de Postgrau
    Facultat de Química
    Universitat de Barcelona
    C/ Martí i Franquès, 1-11
    08028 - Barcelona
    Espanya

Un cop rebuda la documentació i avaluada la seva candidatura per part de la Comissió Coordinadora de Màster, el sol·licitant haurà d'abonar la taxa corresponent a l'estudi de la seva documentació (218,15 euros).