El síndic de greuges

  Lluís Caballol i Angelats.jfif
  Lluís Caballol i Angelats

  Síndic de Greuges de la UB

Funcions

 • Rebre les queixes i les observacions que, sobre el funcionament de la Universitat, li formulin les persones que tenen interès legítim per fer-ho.
   
 • Presentar propostes de resolució, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin.
   
 • Actuar com a mediador o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, i proposar fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts li sol·licitin de comú acord.