Els verificadors ortogràfics

El desenvolupament tecnològic ha afavorit l’aparició d’eines i de recursos en els entorns ofimàtics que ajuden a millorar la qualitat lingüística dels textos. Els professionals de la llengua poden optimitzar i agilitzar els processos de correcció, i els usuaris poden verificar de manera autònoma l’ortografia —i en algun cas la gramàtica— dels documents que produeixen.

Això no obstant, aquestes eines tenen limitacions que cal tenir presents. Per això, el procés de correcció d’un escrit no es pot reduir a la utilització del verificador ortogràfic.