Foment dels hàbits saludables

La Universitat saludable és un projecte transversal de la Universitat de Barcelona que pretén tenir un paper de coordinació en les activitats saludables que es fan a la UB. Volem impulsar, també, actuacions destinades a la millora en tres àrees fonamentalment: la salut física, la salut alimentària i el benestar emocional. Potenciem el treball en xarxa en l'àmbit intern i també amb altres universitats o institucions.

Fomentar els hàbits saludables de la comunitat universitària

ODS 3Objectius relacionats amb la meta 3.8 de l’ODS 3 Salut i benestar: aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els
riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a tothom
.

 

Promoure la pràctica regular d’exercici físic de la comunitat universitària

ODS 3Objectius relacionats amb la meta 3.4 de l'ODS 3 Salut i Benestar: d’aquí al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

 

Promoure l’alimentació sana

ODS 12Objectius relacionats amb la meta 12.8 de l’ODS 12 Producció i consum responsable: d’aquí a 2030, assegurar que les persones de tot el món
tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura
.

 

 

ODS 3Objectius relacionats amb la meta 3.d. de l’ODS 3 Salut i benestar: reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

 

 

 

Consum responsable i solidari

ODS 12Objectius relacionats amb la meta 12.3 de l’ODS 12 Producció i consum responsable: d’aquí a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial de la venda al detall i els consumidors i reduir les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.

 

 

ODS 10Objectius relacionats amb la meta 10.3 de l’ODS 10 Reducció de les desigualtats: garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades.

 

 

ODS 12Objectius relacionats amb la meta 12.5 de l’ODS 12 Producció i consum responsable: d’aquí a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

 

 

Desenvolupar un itinerari formatiu de millora i autoconeixement personal

ODS 4Objectius relacionats amb la meta 4.7 de l’ODS 4 Educació de qualitat: d’aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial, i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible

 

Prevenció d’addiccions tòxiques

ODS 3Objectius relacionats amb les metes 3.5 i 3.7 de l’ODS 3 Salut i Benestar: enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol. D’aquí a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals.