Portal de llengües

Documents i normatives

ico_noticia  Estatut de la Universitat de Barcelona

Articles 6, 147.4 i 150.3

 

ico_noticia  Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Preàmbul i articles 3.1.d), 6.33.b), 35, i 76.1

 

ico_noticia  Xarxa Vives d'Universitats

La Xarxa Vives d’Universitats va publicar l’any 2012 el Pla de Política Lingüística 2012-2014, el primer pla d’aquestes característiques que s’aprova a nivell interuniversitari de la regió Vives.

 

ico_noticia Reglament d'usos lingüístics

El reglament d'usos lingüístics de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de la UB el 30 d’octubre de 1996, desenvolupa les competències en planificació lingüística atorgades a les universitats en la de política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

ico_noticia  Pla de llengües

Pla de llengües de la UB 2010-2012 | Pla de llengües de la UB 2013-2015 | Pla de llengües de la UB 2017-2020

- Catàleg de serveis i recursos lingüístics de la UB

 

ico_noticia Acords de la Comissió de Política Lingüística

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Barcelona estableix les directrius en matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana (Acords de la Comissió de Política Lingüística).

 

ico_noticia Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Article 211. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua [+]

1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

2. L’acreditació a què fa referència l’apartat 1 es pot obtenir superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya. Aquesta prova es pot convalidar amb altres certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament del procés.

3. Els departaments competents en matèria d’universitats i d’ensenyament han d’instrumentar de manera coordinada les mesures necessàries i el calendari d’aplicació per a facilitar que els estudiants accedeixin a la universitat amb les competències en terceres llengües, especialment, en llengua anglesa, que els permetin d’assolir el nivell exigit en l’apartat 1, com a progressió des del nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència.

 Decret Llei 22/2021, de 5 d'octubre, de modificació de la Llei 2/2014

Article únic. Modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener [+]

Es modifica l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resta redactat de la manera següent:

1. L'estudiantat que ha iniciat els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d'assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d'estudis i altra normativa interna de la universitat. La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU) o altres llengües que pugui acordar el Consell Interuniversitari de Catalunya.

2. L'assoliment a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'acreditar amb la presentació de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres que tinguin reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, o s'ha de demostrar per les vies alternatives per a l'assoliment de la competència que estableixi el Consell Interuniversitari de Catalunya, que també ha de disposar les adaptacions o les exempcions que siguin necessàries per atendre els supòsits en què hi hagi dificultats importants per a l'adquisició de competències lingüístiques, respectant la diversitat. El departament competent en matèria d'universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament d'aquest procediment.

3. Els departaments competents en matèria d'universitats i d'educació han d'instrumentar de manera coordinada les mesures necessàries i el calendari d'aplicació per facilitar que l'estudiantat accedeixi a la universitat amb els coneixements i les competències en terceres llengües que li permetin l'assoliment a què fa referència l'apartat 1.

Disposició transitòria única

Aquesta disposició és aplicable a l'estudiantat que va iniciar els estudis universitaris de grau en una universitat catalana del curs 2018-2019 al curs 2020-2021.

 

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona