Portal de transparència

Pressupost

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l’exercici 2023 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió del 13 de desembre de 2022 i de la Comissió d’Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 15 de desembre de 2022, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 14 de desembre de 2022 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 22 de desembre de 2022.
El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2023 està integrat per un estat de despeses en que es consignen crèdits per un import de 485.663.212,71 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.
Aquest Pressupost recull l'explicació dels estats de les despeses i dels ingressos i les Bases d'execució que constitueixen les normes específiques que regiran la gestió de les les obligacions i els drets de caràcter econòmic dels quals és titular la Universitat.
Els estats i annexes d’origen i aplicació de recursos s’acompanyen d’un Pressupost per programes, que classifica les despeses en 5 programes pressupostaris (docència, recerca, transferència del coneixement, gestió i infraestructures), i del resultat dels models de finançament de Facultats, Administracions i Departaments.
Així mateix, s’annexen com a documents complementaris unes actualitzacions de les classificacions econòmiques dels pressupostos d’ingressos i de despeses, en funció de la naturalesa de les operacions.
Addicionalment, s’annexa el pressupost de despeses i ingressos 2023 del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona i una memòria d’activitats per a l’exercici 2023.

Pressupost

ico_calendari  Darrera actualització: desembre de 2022

Període mitjà de pagament

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament, com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques hauran de fer públic el resultat d’aquest indicador, el qual s’haurà de calcular d’acord amb la metodologia definida en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Pública.

Informació enviada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a efectes del Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010).

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona