Portal de transparència

Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca (CR) és l'òrgan que fa el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de coneixement de la Universitat de Barcelona.

La Comissió de Recerca és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i està constituïda per un màxim de quinze membres dels diferents àmbits d'activitat universitària nomenats, a proposta del rector o la rectora, pel Consell de Govern, que pot delegar-li part de les seves funcions. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió de Recerca. Són membres nats d'aquesta Comissió els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

Pot constituir-se una Comissió Permanent de la Comissió de Recerca, formada per un màxim de vuit membres dels diferents àmbits de l'activitat universitària i pel rector o la rectora, que la presideix, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió Permanent. En són membres nats els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

Membres

 • Dr. Jordi Garcia Fernàndez, Vicerector de Recerca, President
 • Dra. Maria Feliu Torruella, Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació
 • Dra. Mercè Segarra Rubí, Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència
 • Dra. Neus Agell Jané, Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Clínic
 • Dra. Ana Ayuste González, Vicedegana de la Facultat d’Educació
 • Dra. Laura Baigorri Ballarín, Vicedegana de la Facultat de Belles Arts
 • Dra. Yolanda Cajal Visa, Vicedegana de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
 • Dr. Joan Josep Vallbé Fernández, Vicedegà de la Facultat de Dret
 • Dra. Maria Isabel Muñoz Gracia, Vicedegana de la Facultat de Biologia
 • Dr. David Gallardo Pujol, Vicedegà de Psicologia
 • Dr. Àlex Marcuello Pascual, Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Terra
 • Dr. Eugeni Graugés Pous, Vicedegà de la Facultat de Física
 • Dr. Raúl Ramos Lobo, Vicedegà de la Facultat d’Economia i Empresa
 • Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago, Vicedegana de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
 • Dr. José Luis Rosa López, Vicedegà de la Facultat de Medicina - Bellvitge
 • Sr. Rodrigo Martínez Mazza, Representant dels estudiants
 • Dra. Irene Garcia Cano. Vicedegana de la Facultat de Química
 • Dr. Josep Solervicens Bo, Vicedegà de la Facultat de Filologia i Comunicació
 • Sr. Xavier Meneses Martínez, Director de l’Àrea de Suport a la Recerca
 • Sra. Montserrat López Martos, Cap de l’Oficina de Gestió de la Recerca, Secretària

Funcions

L'article 105 de l'Estatut de la UB (Decret 246/2003) defineix les competències de la CR. Aquestes són:

 • distribuir els recursos assignats i controlar-ne la gestió, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern,
 • proposar al Consell de Govern els criteris generals de distribució dels espais i recursos de recerca,
 • proposar al Consell de Govern la normativa per a la creació de centres de recerca,
 • proposar al Consell de Govern la normativa per al reconeixement dels grups de recerca,
 • analitzar i avaluar la qualitat i la productivitat de la recerca feta pel professorat, pel personal investigador i pels grups de recerca, instituts i centres de recerca,
 • impulsar la transferència de tecnologia,
 • vetllar pel nivell ètic de la recerca duta a terme en l'àmbit universitari i la seva coherència amb els principis assumits per la Universitat de Barcelona en aquest Estatut,
 • proposar al Consell de Govern els criteris generals relatius a les condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de la recerca, de manera que es garanteixi la seguretat de tot el personal, així com la preservació del medi ambient, i
 • totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona estableixin.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona