Inici  >  La UB > Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Dins l’espai Informació sobre el COVID-19, hem creat l’apartat #FaqsUBcovid19, amb respostes a les preguntes freqüents que ens esteu fent arribar respecte al funcionament de la Universitat en aquests dies d’excepcionalitat.

Pla de desescalada de la Universitat de Barcelona

Fase 2 de la desescalada

Quins edificis i instal·lacions s’obren en la Fase 2 del Pla de desescalada de la UB?

Per a la realització d’activitats de recerca i serveis que requereixen presencialitat s’obren els següents edificis i instal·lacions:

 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Ciències de la Terra
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Diagonal i Campus Torribera)
 • Facultat de Física
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge i Clínic)
 • Facultat de Química
 • Facultat de Psicologia
 • CCiT

Qui pot accedir als edificis en la Fase 2?

En la Fase 2 podran accedir als edificis el PDI i el personal de recerca d‘institucions externes que ha estat autoritzat pel degà o degana i el PAS que ha estat designat per gerència i que ha rebut l’escrit pertinent.
També accedirà el personal d’empreses externes per a la prestació de serveis (neteja, seguretat, manteniment, TIC...)

Si soc personal de la UB i no he estat autoritzat per prestar serveis presencials en la Fase 2 i necessito accedir puntualment a un edifici de la UB, què haig de fer?

Per accedir puntualment a un edifici has de sol·licitar autorització mitjançant el correu electrònic info-coronavirus@ub.edu

Si he estat autoritzat per prestar serveis presencials en la Fase 2, què haig de fer?

Has d’omplir el qüestionari de salut i esperar la confirmació dels serveis mèdics. Un cop tinguis la confirmació, podràs accedir als edificis.
Si ets PAS, a més a més t’has de posar en contacte amb el teu responsable per concretar els torns i les tasques a realitzar. Igualment t’has de posar en contacte amb el teu responsable si l’avaluació mèdica no és favorable o s’estableixen mesures específiques.

Si he estat en contacte amb persones que presentin símptomes del COVID-19 o tinc simptomatologia, puc venir a treballar?

No. Si tens símptomes o si convius o has estat en contacte, en els darrers 14 dies, amb persones que presentin símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.), no pots accedir al lloc de treball fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

Si soc personal especialment sensible o pertanyo als grups vulnerables als riscos del COVID-19, podré anar al meu lloc de treball?

Podràs anar al teu lloc de treball quan hagis estat autoritzat i el servei mèdic hagi determinat la teva aptitud per al treball. Fins llavors no pots anar al teu lloc de treball.

Si visc en una altra província i haig d’anar al meu lloc de treball, em proveireu d’un certificat?

Sí. En cas que ho necessites pots demanar certificat al degà o degana, si ets PDI, i al gerent, si ets PAS.

On puc trobar les mesures preventives que es preveuen amb caràcter general per al personal que presta serveis presencials?

Totes les mesures preventives les trobaràs al Pla de contingència publicat al web.

Com es faran els accessos als edificis oberts en la Fase 2?

A la Fase 2 únicament hi haurà un punt d’accés a cada edifici, que serà alhora d’entrada i sortida, on estarà el personal que en fa el control i el lliurament de mascaretes i guants, i assegura el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica.

He de portar mascareta?

Per minimitzar el risc de contagi durant l’activitat laboral, la UB ha establert com a mesura preventiva addicional la recomanació de dur la mascareta com a equip sanitari durant tota la jornada laboral. En el cas que, per qualsevol motiu, no es pugui mantenir la distància interpersonal de 2 metres i també en zones comuns, l’ús de la mascareta és obligatori.

El personal que treballa de forma presencial rebrà una mascareta quirúrgica UNE-EN 14683:2019+AC:2019 per utilitzar-la a la feina. Les mascaretes us seran proporcionades en el punt d’accés als edificis.

He de portar guants?

No és obligatori ni aconsellable que, de forma general, tothom porti guants durant la seva activitat, atès que només protegeixen del contagi si es fan servir correctament i, en canvi, poden generar una falsa sensació de seguretat.
Els guants són obligatoris on l’avaluació de riscos ho requereix i, en tot cas, pel personal que atén al públic i per a la recepció i manipulació d’objectes provinents de l’exterior.
El personal que ho requereixi per les seves tasques rebrà uns guants UNE-EN ISO 374-5:2016 per utilitzar-los a la feina, els quals seran proporcionats en el punt d’accés als edificis.

Tindrem solució hidroalcohòlica als edificis?

A tots els edificis es disposarà de gel hidroalcohòlic de desinfecció en els següents llocs: a l’entrada, en totes les unitats d’atenció al públic, en totes les unitats en què es manipulin paquets, llibres, etc., en les unitats o zones amb material que utilitzi més d’un operari, com ara fotocopiadores multiusuari, impressores, carretons de transport, etc., en les unitats amb torns de treball així com en les unitats que tinguin els serveis higiènics molt distants.

Què faig si se’m fa malbé la mascareta mentre estic als edificis o si necessito guants?

Al punt d’accés te’n facilitaran. En cas que no n’hi hagi disponibilitat, s’haurà de revisar la tasca per determinar si es pot continuar amb la feina o si s’ha d’aturar o modificar per evitar el risc. Cada persona treballadora és responsable de l’ús i el manteniment d’aquest material, tenint en compte l’escassetat existent.

El personal extern que accedeix als edificis ha de respectar les mesures establertes per la UB?

Sempre. S’ha fet la coordinació d’activitats preventiva amb les empreses externes per garantir que respectaran el Pla de contingència de la UB i les mesures que s’hi contenen.

S’ha fet la neteja i desinfecció dels centres que s’obren?

Tots els centres que obren en la Fase 2 han estat desinfectats i netejats prèviament d’acord amb les recomanacions sanitàries.

Puc utilitzar els ascensors?

Es recomana l’ús de les escales. L’ús de l’ascensor es limitarà al mínim imprescindible i l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat de casos que requereixin assistència. Tenen preferència per utilitzar l’ascensor les persones amb alguna discapacitat.

Estaran oberts els menjadors?

En la Fase 2 els serveis de restauració romanen tancats. Es recomana al personal que es programi i limiti al màxim el consum d’aliments en els espais de treball i que els porti de casa. El menjar s’ha de consumir a l’exterior dels edificis sempre que sigui possible.

Podem fer reunions als edificis?

S’han d’evitar les reunions de treball presencials, especialment les que impliquin mobilitat del personal. Les reunions s’han de mantenir a distància, mitjançant les eines i solucions digitals corporatives.  En cas que fer reunions presencials sigui indispensable, s’ha de garantir sempre el requisit de distància interpersonal mínima de 2 metres.
En les sales de reunions s’ha de limitar l’aforament a 1/3 i garantir sempre el requisit de distància interpersonal mínima de 2 metres. Si no es pot garantir, es reduirà l’aforament fins a aconseguir la distància mínima.

Podem accedir a les biblioteques en la Fase 2?

No. L’obertura de les biblioteques està prevista en la Fase 3 i només per a servei de préstec i retorn de material.

Què faig si hi ha una incidència de seguretat?

Davant qualsevol incidència de seguretat has de trucar al telèfon d’emergència de la Universitat 93.403.48.77 que està operatiu 24 hores 7 dies a la setmana.

Què faig si tinc símptomes del COVID-19 al lloc de treball?

Si una persona presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 al lloc de treball, s’ha de posar una mascareta quirúrgica, avisar el seu cap, retirar-se de l’activitat professional, aïllar-se al seu domicili i avisar el personal sanitari de l’OSSMA

Fase 3 de la desescalada

Pendent

 

Avaluació no presencial

Quina és la modalitat d’avaluació preferent en els aprenentatges tant de grau com de màster?

Es prioritza l’avaluació continuada i s’empraran alternatives d’avaluació no presencial adequades i adaptades a cada assignatura, i que es recolliran en la corresponent addenda del pla docent de l’assignatura.
Es recomana al professorat flexibilitat en la preparació de proves d’avaluació en línia, ateses les diferents circumstàncies personals en què es pot trobar l’alumnat per la situació d’alerta sanitària que estem vivint. També es recomana intensificar-hi la comunicació i utilitzar sistemes d’avaluació final que no impliquin un nivell alt de sincronia i vigilància.

L’avaluació i la reavaluació seran presencials o no presencials?

L’avaluació i la reavaluació seran no presencials. Només seran presencials en casos particulars justificats suficientment i sempre que les directrius de les autoritats sanitàries així ho permetin.

On puc trobar recomanacions i recursos sobre l’avaluació no presencial?

Els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document  Recomanacions i recursos sobre l’avaluació no presencial on es descriuen les diverses eines que el professorat de la UB pot utilitzar per avaluar a distància i s’ofereixen suggeriments orientatius per adaptar les avaluacions presencials a la situació actual de continuïtat no presencial de la docència.

Quines eines es poden utilitzar per dur a terme l’avaluació no presencial?

Només es podrà utilitzar la plataforma institucional Campus Virtual, BB Collaborate o Skype Empresarial per a videoconferències.

Es poden utilitzar, en l’avaluació, altres eines alternatives al Campus Virtual, BB Collaborate i Skype Empresarial?

No. La Universitat de Barcelona, com a responsable de la seguretat de la informació, així com del tractament de les dades personals, ha de garantir que les eines que s’utilitzin per a l’avaluació siguin concordes a aquestes normatives.

Com em puc posar en contacte amb el professor durant la realització de l’examen si tinc algun dubte o haig de comunicar alguna incidència?

El professorat procurarà establir mecanismes amb les eines del Campus Virtual per permetre les consultes de l’alumnat durant la realització de les proves i així els ho comunicaran abans de la prova.

Es pot gravar els estudiants mentre fan proves escrites no presencials?

No.  El professorat podrà, si ho considera convenient i mitjançant videoconferència, visualitzar l’alumnat mentre fa els exàmens escrits corresponents. En cap cas es poden gravar les sessions.

Em puc negar a engegar la càmera web mentre estic fent una prova escrita?

Si el professorat ha establert la necessitat de visualitzar la realització de la prova escrita, no engegar la càmera web determinarà la impossibilitat de fer la prova i la qualificació serà no presentat.

S’han de gravar les proves d’avaluació orals que es facin per videoconferència?

Sí, en cas que la prova es faci davant un únic professor, tal com estableix la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges1 de la UB, a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació, com a evidència de l’avaluació.

En aquest cas, s’ha d’informar l’alumnat abans de l’inici de la prova del caràcter obligatori de la gravació i que la negativa a l’enregistrament determina no fer la prova i la qualificació de no presentat.

L’enregistrament es farà conforme al document Indicacions per al compliment de la normativa de protecció de dades personals en el marc de la docència i de l’avaluació no presencial.

1Art. 11.4. En el supòsit que el pla docent incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta pel CE o la CCM, segons l’ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s’han de dur a terme en presència d’un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d’aquesta normativa, s’entén per prova oral la prova que té alguna de les característiques següents: a) implica una avaluació final de l’assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d’avaluació única i de tancament d’avaluacions continuades; b) representa més d’un 50 % de la nota final, i c) es fa a una persona amb discapacitat.

Si la defensa d’un TFG o un TFM es fa davant un tribunal per videoconferència, és obligatori gravar-la?

No. Només es poden enregistrar les defenses d’un TFG o un TFM amb el consentiment de l’estudiant i dels membres del tribunal, i no es pot negar l’avaluació en cas de no obtenir-lo.

Si la defensa d’un TFG es fa davant d’un únic professor per videoconferència, és obligatori gravar-la?

Si la prova oral representa més d’un 50% de la nota final és obligatori gravar-la. Estaríem davant del mateix cas que una prova d’avaluació oral davant un únic professor i seria aplicable el mateix tractament, és a dir, el que estableix la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges2 de la UB, a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació, com a evidència de l’avaluació.
En cas que representi menys d’un 50% de la nota final es podrà gravar només amb el consentiment de l’estudiant.

2Art. 11.4. En el supòsit que el pla docent incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta pel CE o la CCM, segons l’ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s’han de dur a terme en presència d’un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d’aquesta normativa, s’entén per prova oral la prova que té alguna de les característiques següents: a) implica una avaluació final de l’assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d’avaluació única i de tancament d’avaluacions continuades; b) representa més d’un 50 % de la nota final, i c) es fa a una persona amb discapacitat.

La Universitat de Barcelona autoritza la utilització de sistemes de proctoring en la realització de les proves d’avaluació?

No. La Universitat de Barcelona no autoritza la utilització de sistemes de proctoring.

Es pot demanar als estudiants que mostrin a la càmera el seu document d’identitat per identificar-se?

Sí. Si el professorat considera necessari un procediment reforçat per identificar l’alumnat, pot sol·licitar a l’estudiant que li exhibeixi el carnet de la UB, el DNI, el NIE o el passaport. L’estudiant només ha de mostrar el nom i la foto, i pot amagar d’alguna manera la resta de dades personals. No es considera legítim gravar l’estudiant mentre s’identifica.

Es pot demanar als estudiants que mostrin l’entorn on desenvoluparan la sessió d’avaluació per comprovar que no hi ha cap persona o element (per exemple un telèfon mòbil) que els pugui servir d’ajuda?

La visualització de l’entorn s’ha de cenyir als espais de treball (principalment la taula i  l’ordinador) i al propi estudiant i no es pot fer extensiva a la resta de l’espai on es desenvolupa la prova.

Si al llarg de la sessió d’avaluació el professor veu alguna cosa que pot donar-li informació que l’estudiant està consultant informació o està rebent ajuda que no ha estat autoritzada, com s’ha de procedir?

Cal aplicar els mateixos criteris que en una avaluació presencial. El professor advertirà l’estudiant i la seva qualificació serà la que es preveu en la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges3 de la UB.

3Art. 16.7. En el cas que un estudiant dugui a terme qualsevol irregularitat que doni lloc a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, aquest acte es qualifica amb un 0. En el cas que es produeixi més d’una irregularitat en els actes d’una mateixa assignatura, la qualificació final és un 0. El que estableix aquest apartat es fa sense perjudici del procés disciplinari que es pugui iniciar com a conseqüència dels actes duts a terme. En el cas que l’estudiant consideri que la decisió és incorrecta, pot formular una reclamació davant el CE.

Com cal procedir si l’estudiant no té els recursos informàtics necessaris per assistir a la sessió d’avaluació?

L’estudiant que prevegi que per a la realització d’alguna prova, per la seva durada o característiques, no disposa dels equips informàtics necessaris per fer-la s’ha de posar en contacte amb el centre amb la màxima antelació possible per tal de poder trobar els recursos necessaris. En cas que no sigui possible, el centre haurà d’establir el procediment adient: canviar la data o la tipologia de la prova.
Si l’estudiant acredita que no pot fer l’avaluació seguint el procediment establert, el professor ha de proposar-li itineraris alternatius d’avaluació. Quan l’itinerari alternatiu d’avaluació sigui un tipus de prova diferent de la duta a terme amb caràcter general, cal avisar amb anterioritat l’estudiant.

Em puc negar a ser enregistrat en una prova oral davant d’un únic professor?

No. La negativa implicarà que la prova no es farà i constarà com a no presentat.

Em puc negar a ser enregistrat en una prova oral davant de més d’un professor?

Sí, en cas que la prova oral es faci davant de més d’un professor. En aquest cas, la negativa de l’estudiant a ser enregistrat no podrà impedir la realització de la prova.

Què passa si el dia de la prova hi ha un problema tècnic generalitzat?

En cas que no es pugui resoldre en els primers quinze minuts, el professor contactarà a través del correu institucional amb tot l’alumnat per informar de l’incident. Si es tracta d’una tasca que es pot trametre per correu electrònic, es pot proposar a l’alumnat aquesta alternativa. En cas contrari, cal proposar un canvi d’hora o de dia i informar el vicedegà, el cap d’estudis o el coordinador de màster de la problemàtica generada, i del nou dia i hora proposats per a la prova.

Què haig de fer si durant la prova tinc problemes de connexió o d’altra mena?

Perquè quedi enregistrada la incidència amb el nom, el dia i l’hora de la comunicació, l’estudiant ha d’informar immediatament el professor, explicant-ne els motius i acreditant-los com sigui possible (mitjançant una foto de la pantalla de l’ordinador, per exemple). En aquest cas, si el professor accepta la justificació de la incidència, comunicarà a l’estudiant quan es repetirà la prova final (després d’haver consultat el cap d’estudis o coordinador de màster), que serà com més aviat millor, o proposarà una prova alternativa.

PDI

La docència es durà a terme mitjançant el Campus Virtual? Les classes es faran en línia?

Durant aquest període el professorat ha de procurar activar alternatives de docència no presencials amb els recursos del Campus Virtual i del CRAI i d’acord amb les indicacions de cada centre.

Quins recursos institucionals tinc disponibles per treballar des de fora de la UB?

Trobareu tota la informació sobre els recursos institucionals disponibles des de fora de la UB a la pàgina web de l'Àrea TIC.

Com puc continuar amb la meva docència en modalitat no presencial?

La Universitat de Barcelona disposa de la plataforma docent Campus Virtual UB, on hi ha diverses eines per treballar de manera no presencial. En el curs d’autoformació Campus Virtual UB al núvol i al mateix portal del Campus Virtual, hi trobareu les ajudes tant per a professorat com per a alumnat.

On puc trobar informació i orientacions sobre la docència no presencial?

Els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document  Informació, recomanacions i recursos per a l’activitat docent no presencial on es descriuen les diverses eines que el professorat de la UB pot utilitzar per desenvolupar la seva activitat docent a distància i mantenir la comunicació (síncrona o asíncrona) amb els estudiants durant el període de suspensió de l’activitat docent presencial.

On puc trobar recomanacions i recursos sobre l’avaluació no presencial?

Els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document  Recomanacions i recursos sobre l’avaluació no presencial on es descriuen les diverses eines que el professorat de la UB pot utilitzar per avaluar a distància i s’ofereixen suggeriments orientatius per adaptar les avaluacions presencials a la situació actual de continuïtat no presencial de la docència.

Si tinc estudiants amb necessitats educatives específiques, on puc trobar indicacions sobre la docència no presencial per a aquest alumnat?

La unitat de Programes d’Integració del SAE ha elaborat un document on es pot trobar tota la informació sobre la docència no presencial i l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Fins ara no feia servir el Campus Virtual UB i no hi tinc cap curs creat. Com puc crear cursos per treballar des de fora de la UB?

Cal accedir a l’eina CEL i seleccionar la pestanya Cursos pendents, on hi ha el teu curs per crear-lo. Només has de clicar a Crea curs i llavors t’apareixerà al Campus Virtual UB. Si el curs no et surt com a pendent, demana-ho al Servei d’Atenció als Usuaris del CRAI.

Els estudiants poden enviar fitxers al professorat a través del Campus Virtual UB?

Sí. Hi ha diverses eines per fer-ho, però la més fàcil de fer servir és la Tasca. El professorat ha de recordar que, si s’han d'enviar fitxers que pesin molt, hauran de triar l’opció corresponent en la configuració de la tasca, on hi ha el límit de pes dels fitxers que s’envien.

Si els estudiants han de crear vídeos però aquests excedeixen el pes màxim permès per enviar-los com a tasca dins del curs, com ho poden solucionar?

Poden publicar-los a Youtube, i enviar l’enllaç corresponent al docent.

La UB disposa d’eines en temps real per fer classes amb els estudiants?

Sí. Si us cal fer una classe a distància en temps real, podeu fer servir Skype Empresarial.

On puc trobar una guia de com fer servir Skype Empresarial per fer classe a distància?

Els estudiants s’han d’instal·lar cap programari per seguir una classe a distància amb Skype Empresarial?

No cal que els estudiants s’instal·lin cap programari. L’alumnat pot accedir a la sessió que programi el docent clicant en l’enllaç que els faciliti a través del Campus Virtual.

Com comparteixo la sessió en temps real de Skype Empresarial amb els meus alumnes?

Un cop creada la sessió amb el planificador de Skype Empresarial, només cal anar al teu curs en el Campus Virtual, i publicar-hi un recurs URL (enllaç), en què els estudiants podran clicar per accedir a la sessió programada.

Puc controlar els micròfons i les càmeres dels estudiants com a moderador/professor durant una sessió amb Skype Empresarial?

Sí, pots controlar els micròfons de l’audiència i desactivar-los tots quan estiguis dins de la sessió. També pots demanar als estudiants que ho facin ells.

Si no vull fer servir l’opció de classe a distància en temps real amb Skype Empresarial, puc gravar un vídeo i posar-lo a disposició de l’alumnat?

Sí. Skype Empresarial permet que el docent es gravi sense que hi hagi cap usuari més connectat. Un cop gravat el vídeo, es pot publicar en el curs del Campus Virtual, afegint-hi un recurs de tipus Fitxer. Cal recordar que la mida ha de ser menor o igual a 500 MB o no es podrà publicar.

Si he gravat un vídeo i pesa més de 500 MB, com el puc compartir amb els estudiants?

El pots publicar a Youtube, i després afegir l’enllaç de Youtube al teu curs com un recurs de tipus URL (enllaç).

Puc fer servir altres recursos per gravar àudio i vídeo que no siguin Skype Empresarial?

Sí. Hi ha moltes eines disponibles per gravar àudio i vídeo fàcilment. El professor Juanjo Boté, de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, ha creat un canal de videotutorials per a la comunitat UB on explica com es pot fer: http://bit.ly/3cZibQY

Tinc tots els materials del curs en format de presentacions de PowerPoint. Puc afegir àudio per acompanyar cadascuna de les diapositives?

Sí. Pots afegir àudio a les teves presentacions fent servir el mateix PowerPoint. Només hauràs de desar els documents en format .mp4 i tornar-los a publicar al teu curs. Les instruccions del suport de l’Office 365 són a: http://bit.ly/2QiQEjU

Si vull gravar una classe i afegir diapositives al que explico, com ho puc fer?

Si fas servir PowerPoint i tens una càmera web, pots gravar una presentació i afegir-hi diapositives. Les instruccions del suport de l’Office 365 són a: http://bit.ly/2QiQEjU

Què passa amb els terminis que afectin a convocatòries de projectes, informes o justificacions en l'àmbit de la recerca i la innovació?

Els terminis establerts per als projectes de recerca d’àmbit estatal, així com qualsevol altre termini administratiu estatal, queden suspesos mentre es mantingui l’estat d’alarma, segons es preveu en el Reial decret aprovat en Consell de Ministres el 14 de març (vegeu-ne les disposicions addicionals tercera i quarta). En aquest sentit, l’Agència Estatal d’Investigació està elaborant una nota informativa que publicarà en els pròxims dies.

Pel que fa a projectes europeus, amb qui puc contactar si estic preparant una proposta o he de presentar una justificació en un termini proper?

Per a convocatòries, contacteu amb Iñaki Sánchez (isanchez@ub.edu) i per a justificacions, amb Xavier Gutiérrez (xgutierrez@fbg.ub.edu).

Soc responsable d’un projecte finançat per la Unió Iberoamericana d’Universitats (UIU) amb data de finalització el 31 d’agost i les activitats es veuran endarrerides. Es pot demanar un ajornament de la finalització?º

La data de finalització de tots els projectes UIU ha estat ajornada d’ofici al 31 d’octubre. Si l’endarreriment previst és superior, cal enviar un escrit sol·licitant una pròrroga al Vicerectorat de Projecció i Internacionalització.

Soc responsable d’una acció Marie Skłodowska Curie i les activitats o les mobilitats previstes es veuran endarrerides. Es pot modificar el calendari d’activitats?

La Comissió Europea ha informat que donarà la màxima flexibilitat en la implementació de les accions i que els coordinadors de projectes tenen la possibilitat d’invocar la clàusula de força major, circumstància que s’avaluarà cas per cas. Per a més informació, consulteu la pàgina web de la Comissió Europea sobre les accions Marie Skłodowska Curie.

Estic preparant una proposta per presentar a la propera convocatòria del programa KA2 de l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisuals i Cultura (EACEA). Hi ha hagut cap canvi en els terminis?

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de projectes KA2 de l’EACEA s’ha ampliat fins al dijous 23 d’abril de 2020 a les 12 h (hora de Brussel·les) per a les accions següents:

 • KA201 Strategic Partnerships for School Education
 • KA202 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training
 • KA203 Strategic Partnerships for Higher Education
 • KA204 Strategic Partnerships for Adult Education
 • KA229 School Exchange Partnerships

Estic preparant una proposta per presentar a una propera convocatòria de la Unió Europea que encara no ha indicat cap ajornament de terminis. Es preveuen canvis?

Mariya Gabriel, comissionada europea per a Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha indicat en una piulada que totes les convocatòries que tenien terminis des d’avui fins al 15 d’abril tindran un ajornament, a excepció de les de la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) i les del Programa Pilot del Consell Europeu d’Innovació (EIC). Els detalls s’aniran publicant a la pàgina de cada convocatòria, i també es poden buscar en el portal Funding & tender oppotunities. El portal de la UB Finançament de la recerca n’anirà actualitzant les dates. 

Què passa amb els terminis relacionats amb el PDA de recerca?

En les diverses fases que comporta l'avaluació de les activitats de recerca, innovació i transferència del PDI se seguirà allò que disposa el Reial Decret de 15 de març pel que fa a la interrupció del període de còmput dels terminis dels procediments administratius.

Tinc un contracte emparat per una convocatòria publica en l’àmbit de la recerca (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o similars). Com es veu afectat per la situació actual?

L’Agència Estatal d’Investigació ha emès un comunicat en què anuncia que, amb caràcter immediat, es publicarà una resolució per implementar l’autorització de les pròrrogues dels contractes subscrits entre l’entitat beneficiària i els investigadors contractats en el marc dels ajuts que figuraran en l’annex a la resolució.

D’entrada, s’autoritzaran pròrrogues per un període inicial màxim de tres mesos, sense perjudici que les entitats beneficiàries dels ajuts puguin promoure l’ampliació del període de pròrroga fins al màxim establert en el Reial decret llei, quan es conegui l’aixecament de l’estat d’alarma.

Estudiants

Estudiants UB

Les assignatures i matèries del segon quadrimestre del curs 2019-2020 seran no presencials?

Atesa la pròrroga de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat, el rector de la Universitat de Barcelona va resoldre en data 3 d’abril suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Per aquest motiu, s’està treballant intensament per garantir la continuïtat de les activitats formatives adaptant-les a mètodes no presencials sempre que sigui possible.

Hi haurà classes presencials?

Segons la resolució del rector del 3 d’abril, no es preveu recuperar la docència presencial corresponent al segon quadrimestre del curs 2019-2020.

I les classes pràctiques o de laboratori?

La docència pràctica o experimental s’ha d’adaptar, sempre que sigui possible, a modalitats no presencials que permetin l’adquisició de resultats d’aprenentatge similars als ja previstos en la titulació. Algunes alternatives possibles són l’ús de programes de simulació mitjançant la connexió virtual o de programes sota llicència per a pràctiques. En tot cas, els docents han de comunicar a l’alumnat aquestes adaptacions en l’assignatura mitjançant el Campus Virtual o altres vies que assegurin la recepció de la informació.

Els estudiants poden consultar a les seves facultats si es preveuen classes presencials un cop s’aixequi l’estat d’alarma.

Com puc saber quins canvis afecten les assignatures en què estic matriculat?

Els docents són els encarregats d’establir les formes d’interacció amb els estudiants per regular l’aprenentatge en funció de les característiques de cada assignatura. Les adaptacions en la metodologia docent i els nous mètodes d’avaluació de cada assignatura s’han de comunicar a l’alumnat mitjançant el Campus Virtual o altres vies que assegurin que els estudiants reben la informació. Les modificacions queden fixades en una addenda al pla docent.

Es manté el calendari acadèmic?

D’acord amb les Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19, aprovades en el Consell de Govern del 22 d’abril, el procés d’adaptació de la docència no presencial ha de garantir que els alumnes puguin cursar les assignatures en les quals estan matriculats, i també ser avaluats en les dates previstes en el calendari acadèmic. Tanmateix, es pot ampliar l’avaluació a tot el mes de juliol en alguns casos excepcionals. A més, les activitats formatives que sigui impossible adaptar a la modalitat no presencial es podran programar per als mesos de juliol i setembre quan sigui possible. En el cas de les pràctiques externes i els TFG i TFM amb pràcticum, el termini es pot perllongar fins al mes de novembre.

En tot cas, consulteu les modificacions concretes del calendari a cada facultat.

Es mantenen els mateixos horaris de classe?

La recomanació general de la UB és que es mantinguin els mateixos horaris. En tot cas, el professor de cada assignatura és qui ha de comunicar els canvis als seus estudiants.

Com serà l’avaluació?

L’avaluació s’ha d’adaptar a la modalitat no presencial, sempre que sigui possible, i a les característiques de l’assignatura, segons el criteri del docent. Les adaptacions que calgui fer en l’avaluació, així com els nous percentatges de valor de l’avaluació continuada, l’avaluació única o les diferents alternatives d’avaluació final no presencial, s’han de comunicar a l’alumnat mitjançant el Campus Virtual o altres vies que assegurin que els estudiants reben la informació. A finals d’abril, aquestes modificacions hauran de quedar fixades en una addenda al pla docent.

Com afecta aquesta situació al meu TFG o TFM i a la seva defensa?

La defensa dels TFG i els TFM es podrà adaptar a una modalitat en línia. En cas que hi hagi dificultats tècniques per a la composició a distància del tribunal, les comissions de treballs finals de grau podran adoptar la decisió de substituir la defensa pública per la presentació de memòries escrites en el cas dels TFG.
En el cas que les presentacions de TFG i TFM estiguin condicionades a la realització de pràctiques externes i aquestes no s’hagin pogut adaptar a la modalitat no presencial durant les dates previstes, es permetrà que l’estudiant pugui defensar el TFG o el TFM encara que no s’hagi completat el període de pràctiques curriculars. El trasllat a l’expedient de la qualificació obtinguda quedarà condicionat a l’efectiva superació de les pràctiques, d’acord amb  les Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19, aprovades pel Consell de Govern del 22 d’abril.

En tot cas, consulteu el procediment de defensa del TFG i el TFM a cada facultat.

Quins terminis o períodes de defensa hi ha previstos per als TFG i TFM?

Es procurarà fer les defenses dels TFG i TFM en les dates previstes en el calendari. En el cas que no sigui possible, es reprogramaran les dates de defensa i d’avaluació allargant el període d’avaluació fins al 30 de novembre.
En tot cas, consulteu les dates fixades  a cada facultat.

Puc fer la preinscripció a un màster UB encara que tingui pendent defensar el TFG?

Sí, es pot fer la preinscripció a un màster UB encara que en el moment de fer-la no es compleixin tots els requisits però s’estigui en condicions de complir-los abans d’iniciar el màster. En aquest cas, cal fer-ho constar en el formulari de preinscripció.
En el moment de la matrícula cal complir tots els requisits i presentar la documentació que així ho acrediti.

Com afecta aquesta situació a les meves pràctiques externes curriculars?

Per norma general, el requisit per poder avaluar les pràctiques externes serà el d’haver assolit un mínim del 50 % de les hores establertes. Per poder arribar a aquest mínim, es permetrà el reconeixement de competències i aprenentatges desenvolupats en experiència professional, en voluntariat i en pràctiques acadèmiques externes extracurriculars.
La coordinació de pràctiques establirà les modificacions en l’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes que permetin complementar el temps de pràctiques no realitzat. L’avaluació es farà en convocatòria oberta i individualitzada i es podrà portar a terme tan bon punt es compleixin els requisits mínims per fer-ho, amb data màxima de 30 de novembre del 2020.
Les modificacions en l’assignatura s’han de comunicar a l’estudiant i hauran de quedar fixades en una addenda al pla docent.

Puc replantejar-me la meva matrícula?

Sí, d’acord amb els articles 34 i 35 de de la Normativa econòmica de la matrícula, referents a modificacions o anul·lacions. La Universitat de Barcelona ha allargat el període màxim de sol·licituds del segon semestre fins al 15 de maig de 2020.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la secretaria d’estudiants i docència de la vostra facultat..

Em tornaran els diners de la matrícula si anul·lo assignatures?

Excepcionalment, d’acord amb l’article 34.3 de la Normativa econòmica de la matrícula, quan les causes de modificació no són imputables a l’estudiant o són conseqüència d’una malaltia greu de l’estudiant degudament acreditada, es pot retornar la quantitat abonada pels crèdits que s’hagin anul·lat o modificat.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la secretaria d’estudiants i docència de la vostra facultat..

M’anul·laran la matrícula si no puc pagar?

No, mentre duri l’estat d’alarma. Segons resolució del rector, mentre duri aquest estat, s’anul·len els processos vinculats a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant per impagament de matrícula.
Així mateix, recordem que s’ha ampliat la convocatòria d’ajuts BkUB amb l’objectiu de poder donar resposta a problemes per al pagament de matrícula.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la secretaria d’estudiants i docència de la vostra facultat..

Puc ajornar el pagament de la matrícula?

Sí, mentre duri l’alerta sanitària. L’ajornament del pagament de matrícula no suposarà la suspensió dels drets de l’estudiant ni el posterior recàrrec que es preveu en l’article 33 de la Normativa econòmica de matrícula.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la secretaria d’estudiants i docència de la vostra facultat.

Estic malalt i no puc seguir la docència amb normalitat. Què puc fer?

Tenint en compte que en el procés de la pandèmia els alumnes poden viure múltiples casuístiques que no els permetin seguir l’avaluació continuada proposada pel professorat, la Universitat de Barcelona ha flexibilitzat el termini per acollir-se a l’avaluació única fins a l’últim dia de docència. En tot cas, l’estudiant haurà de comunicar-ho al docent corresponent.
Consulteu a la vostra facultat sobre els nous terminis per acollir-se a l’avaluació única.

Quines afectacions té aquesta situació sobre la meva beca?

En la situació d’excepcionalitat que estem vivint, totes les universitats estem insistint a les autoritats competents perquè adoptin mesures excepcionals en les condicions i requisits de les diverses beques que s’ofereixen per tal de minimitzar els impactes que hi pugui haver. Recomanem que estigueu atents als canals de comunicació oficials de la Universitat de Barcelona, de l’AGAUR i del Ministeri d’Educació per mantenir-vos informats de qualsevol modificació.
D’acord amb les instruccions rebudes del Ministeri d’Educació, les anul·lacions d’assignatures que siguin conseqüència d’afectacions per la COVID-19 i que estiguin degudament justificades, no comportaran la revocació de la beca en curs ni el seu reintegrament.

I si no tinc mitjans tècnics per seguir la docència en modalitat no presencial?

La Universitat de Barcelona manté oberta la convocatòria ConnectaUB destinada a respondre i donar solució a problemes d’accés a mitjans tecnològics per poder garantir que l’alumnat amb dificultats econòmiques accedeixi a la docència no presencial.

Si he superat el límit d’anys de matrícula permesos a la normativa, em puc matricular el curs 2020-2021?

Sí. La Comissió Acadèmica del Consell de Govern del passat 4 de maig de 2020 va acordar l’ajornament de l’article 3 de la normativa, que regula el límit de permanència en un ensenyament de grau.

Com ens podem mantenir informats de les novetats?

A la pàgina COVID-19 de la UB podeu trobar tots els documents oficials, informacions i notícies rellevants que es vagin produint en relació amb la crisi sanitària i la institució universitària. De la mateixa manera, la Universitat de Barcelona és present a les xarxes socials amb l’objectiu de difondre les notícies més importants i mantenir l’alumnat informat.

Les classes es faran en línia?

Durant aquest període el professorat ha de procurar activar alternatives de docència no presencials amb els recursos del Campus Virtual i del CRAI i d’acord amb les indicacions de cada centre.

Quan es reprendran els exàmens parcials i finals? Qui ho gestiona?

Es garanteix el dret d’avaluació segons la normativa vigent. El professorat ha de cercar les alternatives d’acord amb les indicacions de cada centre.

Com s’han de sol·licitar les beques en aquesta situació?

En el marc del programa bkUB, actualment està oberta i prorrogada la convocatòria d’ajuts per als estudiants amb situacions sobrevingudes. La presentació és telemàtica, i la sol·licitud impresa, juntament amb la documentació que s’hagi d’adjuntar, s’haurà de presentar mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica de la UB, adreçada a Beques i Ajuts a l’Estudiant i indicant programa bkUB, tal com indica la resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de data 7 de maig i publicada a la seu electrònica de la UB.

Pel que fa a les convocatòries de beques de col·laboració, i atenent a la resolució del rector publicada a la seu electrònica el passat 8 de maig, es continua amb la tramitació de les beques que es puguin desenvolupar d’una manera no presencial. Les altres continuen suspeses.
En el cas d’altres convocatòries de beques, com les estades breus APIF i les Montcelimar, d’acord amb la resolució del rector, s’atura el procediment i se’n reajustaran els terminis quan es retorni a la normalitat. El mateix tractament es donarà a les al·legacions FI-SDUR.
En la beca general, tot el procediment és telemàtic. S’informarà oportunament dels processos de resolució d’al·legacions d’acord amb les instruccions de l’AGAUR. Pel que fa a la beca Equitat, la major part ja estan resoltes i s’està en procés de resolució de les beques pendents. Qualsevol nova comunicació es gestionarà també d’acord amb les instruccions de l’AGAUR. Per a qualsevol dubte, consulteu la secretaria del vostre centre.

El Servei d’Atenció a l’Estudiant està tancat?

Seguim responent qualsevol consulta i donant informació únicament a través de la Bústia de consultes, que està activa i des de la qual atendrem totes les preguntes que ens feu.

L’Oficina de Beques està tancada?

La bústia institucional de Beques i ajuts està oberta per rebre consultes.

Beques de primer i segon cicles, grau i màster oficial:
beca.estudis@ub.edu

Beques de tercer cicle:
beca.predoctoral@ub.edu

Beques de col·laboració i ajuts específics:
beca.colaboracio@ub.edu

Puc anar a recollir les meves pertinences des del domicili on estic confinat al meu pis o residència d’estudiants?

No. La mobilitat entre províncies diferents mentre estigui vigent l’estat d’alarma no està permesa. Només quan s’arribi a l’etapa de nova normalitat en què les dues províncies afectades hagin superat la fase 3, es podran realitzar aquest tipus de desplaçaments.

Puc rebre atenció psicològica?

Davant les possibles repercussions psicològiques de la pandèmia per COVID-19, des de la Unitat de Teràpia de Conducta (UTC) de la UB s’ofereix un servei de contenció psicològica per tal de pal·liar algunes d’aquestes repercussions i treballar en la prevenció de problemes emocionals que es puguin derivar a mitjà i més llarg termini. Podeu trobar més informació a la pàgina de Suport psicològic a la comunitat UB.

Soc un estudiant amb necessitats educatives específiques, es manté l’atenció des de la Unitat de Programes d’Integració del SAE?

Sí. A causa de la situació derivada de la COVID-19 s'ha interromput temporalment l’atenció telefònica, però podeu contactar amb el SAE per correu electrònic (sae.integracio@ub.edu), i en cas que sigui necessari, ens comunicarem amb vosaltres en línia.

Estudiants outgoing

Soc estudiant de mobilitat internacional i estic a l’estranger. Què he de fer?

Has de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries del teu país de destinació i les indicacions de la teva universitat d’acollida.

T’has de registrar en el registre de viatgers del Ministeri d’Afers Exteriors a través d’aquest enllaç: https://registroviajeros.exteriores.gob.es

Soc estudiant de mobilitat internacional i estic a l’estranger. Què passa si acabo la meva mobilitat abans del previst?

Si estàs fent una mobilitat en un lloc on el retorn es considera degut a força major —per exemple, Itàlia—, et podrem pagar l’import de la beca que correspongui a l’estada real. Necessitarem el certificat d’estada o el bitllet d’avió (sempre que ja hagis enviat el certificat d’arribada).

Si estàs fent una mobilitat en un altre país, i s’ha suspès l’activitat acadèmica i vols tornar, necessitarem, d’una banda, el missatge institucional en què es comunica la interrupció, i de l’altra, el certificat d’estada o el bitllet d’avió (sempre que ja hagis enviat el certificat d’arribada).

Soc estudiant Erasmus i estic pendent de cobrar el primer pagament o la liquidació de la meva mobilitat. Si he tramitat tots els documents, podré cobrar?

A partir del mes de març, a causa del confinament, s’interrompen els pagaments Erasmus fins que acabi l’estat d’alarma. Un cop es normalitzi la situació, s’abonaran tots els pagaments pendents amb caràcter d’urgència.

Soc estudiant i vull tornar a casa mentre les activitats estan suspeses, però voldria tornar a marxar a la meva destinació quan la situació es resolgui. Ho podré fer? Quins papers s’haurien de tramitar?

Es preveu l’opció d’interrompre la mobilitat, per exemple, en període de vacances de les empreses on es fan pràctiques. En la situació actual no en sabem els terminis, però ho valorarem. S’hauria de tenir un document que demostri quan s’ha interromput la mobilitat i un altre en què es mostri quan s’ha reiniciat. Quan acabi el confinament, tractarem cas per cas.

Estudiants incoming

Què he de fer amb els cursos en què estic matriculat?

Com que les classes han estat suspeses fins al final de l’estat d’alarma, cal que contacteu amb el professorat de cada una de les matèries, a través del correu electrònic o del Campus Virtual, per saber com estan planificant la continuïtat de les activitats acadèmiques durant el període de tancament.

 

Puc viatjar al meu país durant el període de tancament i tornar quan la situació s’estabilitzi?

Actualment no podem respondre a aquesta pregunta perquè no sabem com evolucionarà la situació. Hem de fer cas a les indicacions de les autoritats sanitàries i a les directrius de les autoritats del país i de la institució d’origen.

Si torno ara, podré seguir els cursos a distància i examinar-me a final de semestre?

La UB garanteix el dret d’avaluació de tots els estudiants, tant si es queden com si tornen. El que no es pot confirmar, de moment, és quin serà el sistema d’avaluació que s’implementi.

Estudiants SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols)

Soc estudiant de mobilitat SICUE i estic en una altra comunitat autònoma. Què he de fer?

Has de seguir les indicacions de la teva universitat d’acollida. La majoria d’universitats han habilitat eines per continuar amb la docència de manera virtual. 

Soc estudiant de mobilitat SICUE i he tornat a casa. Em puc reincorporar a les classes de la UB?

Si has decidit renunciar a la mobilitat, cal que et posis en contacte amb la secretaria d’estudiants i docència de la teva facultat a la UB, que és qui, juntament amb el professorat de les assignatures concretes, estudiarà en cada cas si pots continuar les activitats acadèmiques i modificarà la matrícula. En cas que fos impossible continuar les activitats acadèmiques, es podria anul·lar la matrícula.

Soc estudiant de mobilitat SICUE i estic a la UB com a universitat d'acollida. Què he de fer amb les assignatures en què estic matriculat?

Les classes han estat suspeses fins al final de l’estat d’alarma, i el professorat està activant alternatives de docència no presencials. Cal que contactis amb el docent de cada assignatura, a través del correu electrònic o del Campus Virtual, per saber com s’està planificant la continuïtat de les activitats acadèmiques durant el període de tancament.

Gestions d'estrangeria

He de tramitar una pròrroga d’estudis o una altra autorització d’estrangeria, què he de fer?

Segons l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig de 2020, es prorroguen automàticament, durant sis mesos des del final de l’estat d’alarma, els permisos temporals de treball, residència o estudis que caduquin mentre estigui vigent aquest estat o que hagin caducat noranta dies abans d’haver estat decretat. A més, es permet l’entrada al país a les persones que tinguin aquests permisos caducats.

La norma s’aplica a autoritzacions temporals de residència, treball o estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat. També a la validesa de la targeta de familiars de ciutadans de la Unió Europea, així com a les targetes d’identitat d’estrangers en tots aquests supòsits i a persones amb residència de llarga durada. En tots aquests casos, s’han de prorrogar aquells permisos que hagin caducat durant l’estat d’alarma o en els noranta dies previs, i aquesta pròrroga tindrà validesa fins a sis mesos després del final de l’estat d’alarma.

Les sol·licituds presentades a través de registre durant l’estat d’alarma es tramitaran com si s’haguessin presentat presencialment a l’Oficina d’Estrangeria, encara que l’ordre ministerial prorrogui automàticament tots els permisos caducats. En aquests casos, es requerirà la documentació necessària que no s’hagi aportat amb la sol·licitud, així com, si cal, la presència de la persona interessada.

Aquestes mesures es mantindran mentre les autoritats competents prolonguin l’alerta sanitària.

Es recorda que en seu electrònica hi ha disponible l’aplicació Mercurio per a la presentació de sol·licituds inicials de reagrupació familiar, i que els seus responsables han previst ampliar-la a la resta de tràmits d’estrangeria.a.

Tinc una cita programada per anar a la comissaria de policia a tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Hi puc anar?

La cita prèvia per tramitar la targeta d’estrangeria torna a estar activada des del dia 15 de juny de 2020, tot i que de moment, i per garantir les mesures de prevenció contra la COVID-19, es reduirà a la meitat l’assignació diària de cites. Per obtenir cita prèvia cal accedir a la Seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i omplir les dades que es demanen.

No és possible obtenir cita directament a l’Oficina d’Estrangeria. Es pot triar qualsevol població de la província de Barcelona.

Així mateix, és recomanable llegir l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual es prorroguen les autoritzacions de residència. .

Pràctiques

Es poden reprendre les pràctiques externes presencialment?

Segons la resolució del rector relativa a les pràctiques acadèmiques externes, signada el 27 de maig, es poden reprendre, sota determinades condicions, les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, de grau o màster —inclosos els TFG i TFM—, que es duguin a terme en institucions externes i que no es puguin desenvolupar de manera no presencial.

Es preveuen condicions especials per a les pràctiques atesa la situació de pandèmia?

Per tal de minimitzar el risc de contagi i contribuir a superar la pandèmia que ha marcat els últims mesos, s’han pactat una sèrie de condicions necessàries per al desenvolupament de les pràctiques:

 • L’entitat col·laboradora ha de tenir permesa la seva activitat i ha de complir amb tots els requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals, incloent-hi els possibles riscos derivats de l’alerta sanitària.
 • Tant l’entitat com la Universitat de Barcelona i el mateix estudiant han d’estar d’acord en la realització de l’activitat.
 • S’hauran de respectar escrupolosament les directrius relatives a cada fase del Pla de transició cap a la nova normalitat referents a la mobilitat.

S’assegura la protecció de l’estudiant en pràctiques a l’hora de fer l’activitat?

L’entitat col·laboradora on es facin les pràctiques ha de garantir en tot moment la protecció de l’estudiant. En aquest sentit, el pla de contingència elaborat per l’entitat per fer front als riscos derivats de l’alerta sanitària ha d’incloure l’estudiant en pràctiques, a qui s’haurà d’informar i formar amb caràcter previ a la incorporació. A més, l’entitat s’haurà de comprometre a facilitar als estudiants el material de protecció necessari per fer la tasca que els correspongui sense risc de contagi. Aquestes condicions s’hauran de certificar prèviament a la incorporació de l’alumne i quedaran incorporades a l’expedient.

Puc fer pràctiques si estic entre els col·lectius vulnerables, o si he estat en contacte amb possibles casos de COVID-19?

En cap cas està permès que s’incorporin presencialment alumnes que pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la COVID-19 establerts pel Ministeri de Sanitat. De la mateixa manera, l’alumnat que presenti simptomatologia o que hagi estat en contacte en els darrers catorze dies amb persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 tampoc es podrà incorporar presencialment a les pràctiques fins que hagi passat el temps decretat per les autoritats sanitàries.

Es veurà modificat d’alguna manera el període de durada de les pràctiques curriculars?

El període de pràctiques acadèmiques externes curriculars es podrà estendre d’acord amb el termini final d’avaluació establert a les Directrius generals per a l’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes, aprovades pel Consell de Govern. En aquest sentit, es podran dur a terme durant els mesos de juliol o setembre o, en el cas de pràctiques de llarga durada, fins i tot durant els mesos d’octubre i novembre, sense que això sigui impediment per considerar-les realitzades dins del present curs acadèmic 2019-2020.

Doctorat

Com puc contactar amb l’Escola de Doctorat per a qualsevol consulta?

Malauradament, no podem garantir l’atenció telefònica, però seguim responent qualsevol consulta i donant informació a través de les adreces escola.doctorat@ub.edu i vr.doctorat@ub.edu.

Durant aquest període de tancament, es poden fer direccions i tutories de tesis doctorals?

No es poden fer tutories presencials, però sí a través de qualsevol mitjà en línia. I demanem tant al professorat com als doctorands que continueu en contacte per no interrompre el desenvolupament de la tesi.

Si durant aquest període de tancament s’acompleix el meu termini màxim per fer el dipòsit de la tesi doctoral, com m’afecta?

El període de tancament és inhàbil i, per tant, el còmput per al termini màxim de dipòsit de la tesi queda suspès fins que no es normalitzi la situació actual. Tanmateix, en cas d’urgència (finalització de contractes o altres circumstàncies), podeu fer el dipòsit via telemàtica a través del Registre electrònic de la UB. Contacteu amb l’Escola de Doctorat per si necessiteu algun justificant addicional. Posteriorment, us demanarem l’exemplar de la tesi i la resta de la documentació necessària.

Durant aquest període es faran defenses de tesis doctorals?

Durant el període de tancament, no es faran defenses de tesis. Totes les lectures queden ajornades i els terminis suspesos; per tant, aquest període no es tindrà en compte a cap efecte. Només en cas d’urgència se’n podrà autoritzar la defensa telemàtica, d’acord amb les indicacions contingudes en el document publicat al web Orientacions sobre el doctorat com a conseqüència de la situació i evolució del COVID-19 (SARS-CoV-2). Contacteu per correu electrònic amb el vostre centre o amb el coordinador del programa.

Com es pot fer la presentació de qualsevol tràmit de doctorat que necessita justificació de presentació?

Us recomanem fer-ho de manera telemàtica a través del Registre electrònic de la UB.

Es faran càpsules formatives?

De moment, no. Més endavant, programarem algunes càpsules en línia.

Es faran activitats formatives en els programes de doctorat?

Contacteu amb cada programa per saber si es fan activitats en línia.

L’Oficina de Beques està tancada?

La bústia institucional de Beques i ajuts està oberta per rebre consultes.

Beques de primer i segon cicles, grau i màster oficial:
beca.estudis@ub.edu

Beques de tercer cicle:
beca.predoctoral@ub.edu

Beques de col·laboració i ajuts específics:
beca.colaboracio@ub.edu

PAS

Hem d’anar a treballar?

A les instal·lacions de la UB, no. Només ho han de fer les persones que treballen en serveis crítics i que ja han estat degudament informades. També hi ha un grup de persones que ha d’estar disponible en línia i a qui es pot demanar presencialitat si escau. També han estat avisades.

Què he de fer si necessito entrar en un edifici de la UB per treballar?

Cal enviar un correu a l’adreça info-coronavirus@ub.edu. Aquest es tramitarà a Gerència i, un cop se n’obtingui l’autorització, des de l’adreça info-coronavirus@ub.edu s’avisarà tant a Seguretat com a la persona interessada per autoritzar-ne l’entrada. És preferible que la sol·licitud es canalitzi mitjançant el cap de la unitat o servei.

Ens hem de mantenir informats de les comunicacions noves que faci la UB?

Sí, cal que us mantingueu informats de les novetats a través de la pàgina web de la UB.

Tinc autorització per anar al meu lloc de treball. Quina documentació he de portar si m’aturen les autoritats?

Si tens autorització, t'hauran enviat per correu electrònic un document justificatiu signat pel gerent.

Què he de fer si no estic a la llista de treball a distància però puc i vull treballar i disposo de les eines adequades?

Segueix les instruccions dels teus caps.

La Seguretat Social m’ha lliurat un comunicat mèdic d’alta, de baixa, o de continuació d’una incapacitat temporal (IT). Com he de fer per comunicar-ho?

Pots escanejar aquests documents i enviar-los a l’adreça pas@ub.edu. En cas que no et sigui possible escanejar-los, aquesta situació es regularitzarà un cop tornem a la normalitat.

Durant el període de tancament, tinc una prova, una entrevista o he de portar una documentació per a un procés de selecció o provisió de PAS, què he de fer?

No has de fer res, ja que tots els terminis estan suspesos. Una vegada es retorni a l’activitat normal, es publicarà a la Seu electrònica de la UB (SEU) i al Portal de transparència la reobertura de terminis. Ho pots anar consultant a l’anunci en qüestió de la SEU o enviant un correu a pas@ub.edu.

Tinc moltes despeses a final de mes, una hipoteca inclosa, i voldria saber si es mantenen els terminis de pagament de la nòmina.

Sí, es preveu abonar la nòmina en les dates habituals.

Durant el període de tancament dels edificis i les instal·lacions, cal que sol·liciti algun tipus de permís o enregistri la jornada al Portal UB?

No has de fer res. Estem davant d’una situació excepcional i quan es retorni a l’activitat normal, si escau, es farà una regularització de les diferents casuístiques que s’hagin produït.

Tinc una consulta diferent de les que s’han descrit aquí, on em puc dirigir?

Fes-la a l’adreça pas@ub.edu, que està activa durant aquest període de suspensió, i et respondrem tan aviat com sigui possible.

Terminis, eleccions i òrgans de govern

Tramitació dels procediments administratius de la UB

Quin és el primer dia hàbil per reprendre el còmput dels terminis?

El primer dia hàbil és el 2 de juny de 2020, atès que l’1 de juny és festiu a Barcelona.

L’aixecament de terminis afecta tots els procediments administratius?

Sí, llevat d’aquells que s’hagin aixecat expressament durant l’estat d’alarma.

L’aixecament de la suspensió del còmput dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius s’aplica també als procediments electorals de la Universitat de Barcelona?

No. L’acord del Consell de Govern de 22 d’abril de 2020 va acordar la pròrroga del mandat de tots els òrgans unipersonals i col·legiats fins que es reprengués l’activitat acadèmica i  administrativa presencial que permetés desenvolupar els processos electorals corresponents amb les garanties necessàries, circumstàncies que encara no concorren. En tot cas correspondrà al Consell de Govern determinar quan  es reinicien aquests processos.

Quant de temps em queda per presentar al·legacions, sol·licituds, esmenes, etc. en un procediment ja iniciat?

En qualsevol tràmit administratiu suspès que no sigui un termini per interposar recurs administratiu, el termini no es reinicia en la seva totalitat; per tant, només es disposa dels dies que quedaven disponibles des del dia 14 de març de 2020.

Com es computa la represa dels terminis establerts en dies hàbils?

Quan un termini està establert en dies hàbils compten tots els dies menys els festius, els dissabtes i els diumenges. Llevat que una llei o una disposició comunitària estableixi que són dies naturals, tots els terminis administratius es compten per dies hàbils.

Els terminis per presentar sol·licituds, al·legacions i altra documentació establerts en dies hàbils reprenen el còmput des del 2 de juny de 2020 (inclòs), i duren el temps que restava pendent, a comptar des del primer dia hàbil següent al moment en què es va decretar l’estat d’alarma, que és el 16 de març de 2020.

Ex. Si en un procediment administratiu es preveia un termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions, termini que s’iniciava el 10 de març i que finalitzava el 23 de març de 2020, tenint en compte que quan va començar la suspensió s’haurien exhaurit 4 dies hàbils del termini (del 10 al 13 de març perquè el 14 no era hàbil perquè era dissabte), em quedaven 6 dies hàbils de termini disponible. Per tant, el termini restant començarà a comptar el dia 2 de juny i l’últim dia per presentar les al·legacions serà el 9 de juny de 2020

Com es computa la represa dels terminis establerts en dies naturals?

Ens els terminis establerts en dies naturals, compten tots els dies de l’any, inclosos els festius, dissabtes i diumenges. Aquests terminis només s’apliquen en els casos en què estigui
establert expressament per llei o per disposició comunitària.

Els terminis per presentar sol·licituds, al·legacions i altra documentació establerts en dies naturals reprenen el còmput des de l’1 de juny de 2020 (inclòs) i duren el temps que restava pendent en el moment en què es va decretar l’estat d’alarma (el 14 de març de 2020).

Ex. Si en un procediment administratiu es preveia un termini de 15 dies naturals per presentar una sol·licitud, termini que s’iniciava el 10 de març i que finalitzava el 24 de
març de 2020, tenint en compte que quan va començar la suspensió havien transcorregut 4 dies, em quedaven 11 dies de termini. Per tant, començant a comptar des del dia 1 de
juny el termini acabarà l’11 de juny.

Com es computen els terminis per interposar recursos i reclamacions en via administrativa?

El termini per interposar recursos i reclamacions en via administrativa que no haguessin
finalitzat el 14 de març de 2020 comencen a computar des de zero a partir del 2 de juny de
2020.

Com puc presentar el recurs, la sol·licitud o l’al·legació tenint en compte les restriccions de mobilitat?

Pots presentar documents al registre de la Universitat de Barcelona utilitzant la via de la instància genèrica, disponible a ub.edu/eadministracio/IG.html.

No obstant això, també pots adreçar-te al registre de la UB d’acord amb la informació del servei ofert en cada fase de la desescalada, disponible a ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels sistemes previstos per les normes de procediment administratiu.

Processos electorals

Com afecta la declaració d’alarma a la convocatòria d’eleccions prevista per al 19 de març de representants d’estudiants al Claustre, juntes de facultat i consells d’estudis, així com de representants de PDI i PAS de la Junta de Facultat de Belles Arts?

Aquesta convocatòria, com la resta de processos electorals, queda suspesa fins que es reprengui l’activitat ordinària de la Universitat i el Consell de Govern fixi una nova data. Mentrestant, els mandats corresponents queden prorrogats en funcions.

Com afecta la declaració d’alarma a la resta de processos electorals?

Tots els processos electorals de la Universitat de Barcelona queden suspesos, tant els que ja hagin estat convocats com els que s’havien de convocar per finalització del mandat.

D’acord amb el Reglament electoral, el meu càrrec està a punt de caducar i he de convocar eleccions. Què faig?

Mentre duri la suspensió, tots els mandats, tant d’òrgans unipersonals com col·legiats, queden prorrogats i s’entén que actuen en funcions.

He presentat la dimissió del meu càrrec unipersonal. Qui es fa càrrec de la gestió de l’òrgan?

Si el rector encara no ha acceptat la dimissió, el mandat de la persona que ha dimitit s’entén prorrogat. En cas que s’hagi acceptat la dimissió, opera l’article 72 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona respecte a l’assumpció de la gestió de l’òrgan en funcions. No es promouran noves eleccions fins que la Universitat reprengui l’activitat.

Funcionament d’òrgans col·legiats

Mentre duri l’estat d’alarma, es poden celebrar sessions d’òrgans col·legiats (juntes de facultat, consells de departament, consells de direcció d’instituts universitaris, comissions, etc.)?

Sí, encara que el reglament de l’òrgan no ho tingui previst, es poden fer sessions per videoconferència. En la convocatòria cal indicar que es farà per aquest mitjà tenint en compte la situació d’alerta sanitària i a l’empara del que disposa l’art. 6.1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.  
En la convocatòria, també telemàtica, caldrà garantir en tot cas el dret d’informació dels assumptes a tractar. L’acta de la sessió també ha de recollir la realització en modalitat no presencial.

Els òrgans col·legiats poden adoptar acords a distància, sense celebrar una sessió?

Sí,  encara que no estigui previst en el reglament de l’òrgan, els òrgans col·legiats poden adoptar acords sense reunió d’acord amb el que es preveu a l’article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
En aquests casos, cal enviar per correu electrònic la proposta d’acord que s’hagi d’adoptar, i atorgar un termini de 48 h (o el termini que es consideri oportú) per remetre el sentit del vot (favorable, desfavorable o en blanc) a la proposta d’acord. En cas que algun membre vulgui fer constar el sentit del seu vot, el podrà remetre per correu electrònic juntament amb el vot, el qual s’incorporarà a l’acta de la sessió.

Models de convocatòria

Més informació

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona