Home  >  The UB > Frequently asked questions

Frequently asked questions

Preguntes freqüents

We created the section #FaqsUBcovid19 in the area of “information on COVID-19”, with frequently asked questions and answers you send regarding our functioning during this exceptional situation we are facing.

De-escalation plan of the Universitat de Barcelona

Fase 2 de la desescalada

Quins edificis i instal·lacions s’obren en la Fase 2 del Pla de desescalada de la UB?

Per a la realització d’activitats de recerca i serveis que requereixen presencialitat s’obren els següents edificis i instal·lacions:

 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Ciències de la Terra
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Diagonal i Campus Torribera)
 • Facultat de Física
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge i Clínic)
 • Facultat de Química
 • Facultat de Psicologia
 • CCiT

Qui pot accedir als edificis en la Fase 2?

En la Fase 2 podran accedir als edificis el PDI i el personal de recerca d‘institucions externes que ha estat autoritzat pel degà o degana i el PAS que ha estat designat per gerència i que ha rebut l’escrit pertinent.
També accedirà el personal d’empreses externes per a la prestació de serveis (neteja, seguretat, manteniment, TIC...)

Si soc personal de la UB i no he estat autoritzat per prestar serveis presencials en la Fase 2 i necessito accedir puntualment a un edifici de la UB, què haig de fer?

Per accedir puntualment a un edifici has de sol·licitar autorització mitjançant el correu electrònic info-coronavirus@ub.edu

Si he estat autoritzat per prestar serveis presencials en la Fase 2, què haig de fer?

Has d’omplir el qüestionari de salut i esperar la confirmació dels serveis mèdics. Un cop tinguis la confirmació, podràs accedir als edificis.
Si ets PAS, a més a més t’has de posar en contacte amb el teu responsable per concretar els torns i les tasques a realitzar. Igualment t’has de posar en contacte amb el teu responsable si l’avaluació mèdica no és favorable o s’estableixen mesures específiques.

Si he estat en contacte amb persones que presentin símptomes del COVID-19 o tinc simptomatologia, puc venir a treballar?

No. Si tens símptomes o si convius o has estat en contacte, en els darrers 14 dies, amb persones que presentin símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.), no pots accedir al lloc de treball fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

Si soc personal especialment sensible o pertanyo als grups vulnerables als riscos del COVID-19, podré anar al meu lloc de treball?

Podràs anar al teu lloc de treball quan hagis estat autoritzat i el servei mèdic hagi determinat la teva aptitud per al treball. Fins llavors no pots anar al teu lloc de treball.

Si visc en una altra província i haig d’anar al meu lloc de treball, em proveireu d’un certificat?

Sí. En cas que ho necessites pots demanar certificat al degà o degana, si ets PDI, i al gerent, si ets PAS.

On puc trobar les mesures preventives que es preveuen amb caràcter general per al personal que presta serveis presencials?

Totes les mesures preventives les trobaràs al Pla de contingència publicat al web.

Com es faran els accessos als edificis oberts en la Fase 2?

A la Fase 2 únicament hi haurà un punt d’accés a cada edifici, que serà alhora d’entrada i sortida, on estarà el personal que en fa el control i el lliurament de mascaretes i guants, i assegura el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica.

He de portar mascareta?

Per minimitzar el risc de contagi durant l’activitat laboral, la UB ha establert com a mesura preventiva addicional la recomanació de dur la mascareta com a equip sanitari durant tota la jornada laboral. En el cas que, per qualsevol motiu, no es pugui mantenir la distància interpersonal de 2 metres i també en zones comuns, l’ús de la mascareta és obligatori.

El personal que treballa de forma presencial rebrà una mascareta quirúrgica UNE-EN 14683:2019+AC:2019 per utilitzar-la a la feina. Les mascaretes us seran proporcionades en el punt d’accés als edificis.

He de portar guants?

No és obligatori ni aconsellable que, de forma general, tothom porti guants durant la seva activitat, atès que només protegeixen del contagi si es fan servir correctament i, en canvi, poden generar una falsa sensació de seguretat.
Els guants són obligatoris on l’avaluació de riscos ho requereix i, en tot cas, pel personal que atén al públic i per a la recepció i manipulació d’objectes provinents de l’exterior.
El personal que ho requereixi per les seves tasques rebrà uns guants UNE-EN ISO 374-5:2016 per utilitzar-los a la feina, els quals seran proporcionats en el punt d’accés als edificis.

Tindrem solució hidroalcohòlica als edificis?

A tots els edificis es disposarà de gel hidroalcohòlic de desinfecció en els següents llocs: a l’entrada, en totes les unitats d’atenció al públic, en totes les unitats en què es manipulin paquets, llibres, etc., en les unitats o zones amb material que utilitzi més d’un operari, com ara fotocopiadores multiusuari, impressores, carretons de transport, etc., en les unitats amb torns de treball així com en les unitats que tinguin els serveis higiènics molt distants.

Què faig si se’m fa malbé la mascareta mentre estic als edificis o si necessito guants?

Al punt d’accés te’n facilitaran. En cas que no n’hi hagi disponibilitat, s’haurà de revisar la tasca per determinar si es pot continuar amb la feina o si s’ha d’aturar o modificar per evitar el risc. Cada persona treballadora és responsable de l’ús i el manteniment d’aquest material, tenint en compte l’escassetat existent.

El personal extern que accedeix als edificis ha de respectar les mesures establertes per la UB?

Sempre. S’ha fet la coordinació d’activitats preventiva amb les empreses externes per garantir que respectaran el Pla de contingència de la UB i les mesures que s’hi contenen.

S’ha fet la neteja i desinfecció dels centres que s’obren?

Tots els centres que obren en la Fase 2 han estat desinfectats i netejats prèviament d’acord amb les recomanacions sanitàries.

Puc utilitzar els ascensors?

Es recomana l’ús de les escales. L’ús de l’ascensor es limitarà al mínim imprescindible i l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat de casos que requereixin assistència. Tenen preferència per utilitzar l’ascensor les persones amb alguna discapacitat.

Estaran oberts els menjadors?

En la Fase 2 els serveis de restauració romanen tancats. Es recomana al personal que es programi i limiti al màxim el consum d’aliments en els espais de treball i que els porti de casa. El menjar s’ha de consumir a l’exterior dels edificis sempre que sigui possible.

Podem fer reunions als edificis?

S’han d’evitar les reunions de treball presencials, especialment les que impliquin mobilitat del personal. Les reunions s’han de mantenir a distància, mitjançant les eines i solucions digitals corporatives.  En cas que fer reunions presencials sigui indispensable, s’ha de garantir sempre el requisit de distància interpersonal mínima de 2 metres.
En les sales de reunions s’ha de limitar l’aforament a 1/3 i garantir sempre el requisit de distància interpersonal mínima de 2 metres. Si no es pot garantir, es reduirà l’aforament fins a aconseguir la distància mínima.

Podem accedir a les biblioteques en la Fase 2?

No. L’obertura de les biblioteques està prevista en la Fase 3 i només per a servei de préstec i retorn de material.

Què faig si hi ha una incidència de seguretat?

Davant qualsevol incidència de seguretat has de trucar al telèfon d’emergència de la Universitat 93.403.48.77 que està operatiu 24 hores 7 dies a la setmana.

Què faig si tinc símptomes del COVID-19 al lloc de treball?

Si una persona presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 al lloc de treball, s’ha de posar una mascareta quirúrgica, avisar el seu cap, retirar-se de l’activitat professional, aïllar-se al seu domicili i avisar el personal sanitari de l’OSSMA

Fase 3 de la desescalada

Prova

Per a la realització d’activitats de recerca i serveis que requereixen presencialitat s’obren els següents edificis i instal·lacions:

 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Ciències de la Terra
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Diagonal i Campus Torribera)
 • Facultat de Física
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge i Clínic)
 • Facultat de Química
 • Facultat de Psicologia
 • CCiT

Distance evaluation

What is the preferred form of learning assessment on degree and master’s courses?

Priority is given to continuous assessment and appropriate distance assessment alternatives are used for each subject. These will be included in the corresponding addendum to the subject course plan.
Teaching staff is advised to be flexible in preparing online assessment tests considering the difficult personal circumstances students may be in due to the health alert situation we are in. They are also recommended to intensify communication and use final assessment systems that are not highly synchronous and do not require great vigilance.

Where can I find recommendation and resources on distance assessment and evaluation?

The Vice-rector’s Offices for Teaching and for Academic Planning and Quality have created the document  Recommendations and resources for non-face-to-face evaluation, which describes the tools available for UB teaching staff to organize distance assessment and evaluation. It also offers advice on how to adapt face-to-face evaluation methods to the current situation of distance teaching.

 

What tools can be used for distance assessment?

Only the UB Virtual Campus platform, BB Collaborate or Skype for Business can be used for video conferences.

Can tools other than the Virtual Campus, BB Collaborate and Skype for Business be used for assessment?

No. As it is responsible for information security and personal data processing, the University of Barcelona has to guarantee that the tools used for assessment meet these regulations.

How can I contact the lecturer while the exam is going on if I have a query or need to inform them of an incident?

Lecturers will establish mechanisms using the Virtual Campus tools to allow student queries while tests are being held and they will provide information about this before the test.

Can students be recorded while they are doing remote written tests?

No. If they consider it appropriate, lecturers may view students by video conference while they are doing the corresponding written exams. But under no circumstances may the sessions be recorded.

Can I refuse to switch on my webcam while I am doing a written test?

If the lecturer has established the need to view the written test as it is being done, not switching on the webcam would make it impossible to do the test and the grade given would be “Absent”.

Must the oral assessments carried out by video conference be recorded?

Yes, if the test is carried out before a single lecturer, as established in the UB’s Regulations governing course plans for subjects and the assessment and marking of learning outcomes1, in order to guarantee the student’s right to a review of the test and the duty to preserve it as evidence of the assessment.

In the latter case, before the start of the test students must be informed of the compulsory nature of the recording and the fact that refusing to be recorded implies not doing the test and receiving a grade of “Absent.”

The recording will be made in accordance with the document Guidelines for compliance with data protection regulations as part of distance teaching and assessment (in Catalan).

1Art. 11.4. If the course plan includes oral tests, these are dependent on the programming established by the AC or the CCM, depending on the course. Oral tests must be recorded or carried out in the presence of at least one additional lecturer, who will validate the results. For the purposes of these regulations, an oral test is considered to have one of the following characteristics: a) it implies a final assessment of the subject and is scheduled in the official calendar of single assessment sessions and the end of continuous assessment; b) it represents over 50% of the final grade, and c) it is held for people with disabilities.

If the defence of a final bachelor’s degree thesis (TFG) or final master’s degree thesis (TFM) is made before a jury by video conference, is it compulsory to record it?

No. Defences of TFGs and TFMs can only be recorded with the consent of the student and members of the jury. The assessment cannot be refused if such consent is not obtained.

Si la defensa d’un TFG es fa davant d’un únic professor per videoconferència, és obligatori gravar-la?

Si la prova oral representa més d’un 50% de la nota final és obligatori gravar-la. Estaríem davant del mateix cas que una prova d’avaluació oral davant un únic professor i seria aplicable el mateix tractament, és a dir, el que estableix la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges2 de la UB, a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació, com a evidència de l’avaluació.
En cas que representi menys d’un 50% de la nota final es podrà gravar només amb el consentiment de l’estudiant.

2Art. 11.4. En el supòsit que el pla docent incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta pel CE o la CCM, segons l’ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s’han de dur a terme en presència d’un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d’aquesta normativa, s’entén per prova oral la prova que té alguna de les característiques següents: a) implica una avaluació final de l’assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d’avaluació única i de tancament d’avaluacions continuades; b) representa més d’un 50 % de la nota final, i c) es fa a una persona amb discapacitat.

Does the University of Barcelona authorise the use of proctoring systems in carrying out assessment tests?

No. The University of Barcelona does not authorise the use of proctoring systems.

Can students be asked to show their identity documents to their camera to identify themselves?

Yes. If lecturers consider that extra procedures are required to identify students, they may ask students to show them a UB card, national identity card, foreigner’s number or passport. A student only has to show their name and the photo and may conceal other personal data in some way. It is not considered legitimate to record students while they identify themselves.

Can students be asked to show the surroundings where they are doing the assessment session to check there is no person or item (a mobile phone, for example) that they could use to help them?

Viewing the environment must be restricted to working areas (mainly the desk and computer) and the students themselves and cannot extend to the rest of the space where the test is being carried out.

If during the assessment session the lecturer sees something that could give the student information, or that the student is consulting information or receiving unauthorised help, what is the procedure?

The same criteria must be applied as in a face-to-face assessment. The lecturer will notify the student and their grade will be the one established in the UB’s Regulations governing course plans for subjects and the assessment and marking of learning outcomes3.

3Art. 16.7. If a student is involved in any irregularity that leads to a significant variation in the grade for an assessment activity, they will receive a 0 for this activity. If they are involved in more than one irregularity in the assessment activities for one subject, the final grade shall be a 0. The provisions established in this section do not affect any disciplinary process that may be initiated because of the actions that were undertaken by the student. If a student considers the decision to be unfair, they may submit an appeal to the AC.

What is the procedure if a student does not have the necessary IT resources to attend the assessment session?

A student who believes that they do not have the necessary IT equipment to carry out a test because of its duration or characteristics must contact the university as soon as possible to seek the necessary resources. If this is not possible, the university will have to change the date or type of test.
If the student proves they cannot do the assessment following the established procedure, the lecturer must offer alternative assessment routes. When the alternative assessment route is a different type of test to the one generally carried out, the student must be notified in advance.

Can I refuse to be recorded in an oral test in front of a single lecturer?

No. Refusal will mean the test is not held and you will be entered as “Absent.”

Can I refuse to be recorded in an oral test in front of more than one lecturer?

Yes, if the oral test is carried out before more than one lecturer. In this case, the student’s refusal to be recorded cannot prevent the test from being held.

What happens if there is a widespread technical problem on the day of the test?

If it cannot be resolved in the first 15 minutes, the lecturer will contact all students via institutional e-mail to inform them about the incident. If it is a task that can be sent by e-mail, students can be offered this alternative. Otherwise, a new time or day must be offered and the vice-dean, head of studies or master’s degree coordinator must be informed of the problem and the new day and time proposed for the test.

What should I do if I have connection problems or similar difficulties during the test?

In order to have the incident recorded, including their name and the day and the time of the notification, the student must inform the lecturer immediately, explaining the reasons and proving them as far as possible (with a screenshot, for example). In such a case, if the lecturer accepts the incident has been proven, after having consulted the head of studies or master’s degree coordinator, they will notify the student to repeat the final test as soon as possible, or suggest an alternative test.

TRS

What institutional resources are available to work from outside the UB?

You find all the information on institutional resources available from outside the UB facilities at the ICT area website.

How do I continue with my teaching objectives through distance learning?

The University of Barcelona relies on the Virtual Campus teaching platform, where you find different tools to work in distance learning. In the self-training course Campus Virtual UB al núvol and the corresponding Virtual Campus portal, you find support for teaching staff and students.

Where can I find information and guidelines on distance learning?

The Vice-Rector’s Offices for Teaching and for Academic Planning and Quality have created the document  Information, recommendations and resources for non-classroom teaching activity which describes the different tools available for members of the UB teaching staff to carry on with their distance teaching and keep the synchronous and asynchronous communication with students open during the period of suspension of university face-to-face teaching.

 

Where can I find recommendation and resources on distance assessment and evaluation?

The Vice-rector’s Offices for Teaching and for Academic Planning and Quality have created the document  Recommendations and resources for non-face-to-face evaluation, which describes the tools available for UB teaching staff to organize distance assessment and evaluation. It also offers advice on how to adapt face-to-face evaluation methods to the current situation of distance teaching.

 

If I have students with specific education needs, where can I find guidance on distance teaching for them?

The Integration Programmes Unit of the SAE has created a document where you can find all the information on distance teaching and students with specific educational needs.

 

Until now I had never used the UB Virtual Campus and I do not have any courses created there. How can I create courses to work from outside the UB?

You should access the  CEL tool  and select the Pending Courses tab, where your course is located to create it. Just click on Create course and it will appear on the UB Virtual Campus. If the course does not show as pending, ask the CRAI User Service.

Can students send files to teachers through the UB Virtual Campus?

Yes. There are different tools to do so, but the easiest to use is the 'Tasca' function. Teaching staff should remember that, for large files, the Tasca settings should be adjusted to allow for that size to be attached.

If students have to record videos but they are larger than the maximum accepted by the Tasca within the course, what other options are available?

Students may publish the video in YouTube and share the corresponding link with the teaching staff.

Does the UB have real-time tools for teaching with students?

Yes. If you need to do a distance class in real time, you can use Skype for Business or BB Collaborate, a tool built into the Virtual Campus that allows you to connect with students by video conference without having to download any external programme or application, or to access it through any link. It behaves like another activity in the Virtual Campus, it is very intuitive and allows all users enrolled in a course to connect at the same time.

Where can I find a guide on how to use Skype for Business for a distance class?

Do students need to install any software to take a distance class with Skype for Business?

Students do not need to install any software. They can access the session scheduled by the teacher by clicking on the link provided by the Virtual Campus.

How do I share the Skype for Business real-time session with my students?

Once you have created the session with the Skype for Business planner, just go to your course on the Virtual Campus, and post a  URL resource (a link), in which students can click to access the scheduled session.

Can I control students' microphones and cameras as a moderator/ teacher during a Skype for Business session?

Yes, you can control the audience's microphones and turn all of them off when you are in a session. You can also ask students to do it themselves.

If I do not want to use the real-time distance learning option with Skype for Business, can I record a video and make it available to students?

Yes. Skype for Business allows the teacher to record themselves without any connected users. Once the video is recorded, it can be published in the Virtual Campus by adding a  File  resource. Please note that the size of the video must be less than or equal to 500 MB or it may not be uploaded.

If I record a video and it weights more than 500 MB, how can I share it with students?

You can post it on Youtube, and then add the Youtube link to your course as a  URL  resource (link).

Can I use other resources to record audio and video other than Skype for Business?

Yes. There are many tools available to record audio and video easily. Juanjo Boté, from the Faculty of Information and Audiovisual Media, has created a video tutorial channel for the UB community where he explains how to: http://bit.ly/3cZibQY

I have all the course materials in PowerPoint presentation format. Can I add audio to accompany each slide?

Yes. You can add audio to your presentations using PowerPoint itself. All you have to do is save the documents in .mp4 format and republish them in your course. You find Office 365 support instructions at http://bit.ly/2QiQEjU.

If I want to record a class and add slides to what I explain, how can I do that?

If you use PowerPoint and have a webcam, you can record a presentation and add slides to it. Office 365 support instructions are available at http://bit.ly/2QiQEjU.

Students

UB Students


How can I know which changes affect the courses I enrolled in?

The teaching staff should set how they will interact with the students to regulate their teaching according to the features of each course. Adaptations regarding teaching methodology and new assessment methods for each course should be informed about to the students using the Virtual Campus or other ways to make sure the students receive such information. Modifications are added to an addendum in the syllabus.

I am sick and I cannot follow the online lessons as expected. What can I do?

Given that students can undergo several situations which prevent them from following a continued assessment during the process of the pandemic, the University of Barcelona has extended the datelines to opt for single assessment until the last day of teaching. The student has to inform the lecturer about it. Please check your faculty about the new datelines to opt for single assessment.

What impact does this situation have on my grant?

In the exceptional situation we are living, all universities are urging the competent authorities to take exceptional measures in the conditions and requirements from the different grants offered in order to reduce potential impacts. We recommend to check the official communication channels of the University of Barcelona, AGAUR, and the Ministry for Education in order to be up to date regarding new modifications.
According to the information provided by the Ministry of Education, suspension of courses due to the COVID-19 effects, which are properly justified, will not entail the revocation of the current grant nor its repayment.

What if I do not have the required means to follow online teaching?

The University of Barcelona keeps its call for ConnectaUB grants, aimed to respond and solve problems regarding Internet access in order to guarantee the students with economic difficulties access online lessons.

How can we be updated about current issues?

The UB offers the website COVID-19 so you can find all the official documentation, information and relevant news that come up regarding the health crisis and the university. Also, the UB is present in social networks so as to inform about the most important news.

Is the Student Services and Programmes office closed?

The institutional box for grants and aids is open to receive doubts.

First and second cycle grants, bachelor and master degrees:
T. 934 037 249
beca.estudis@ub.edu

Third cycle grants:
T.: 934 021 775
beca.predoctoral@ub.edu

Collaboration grants and specific aids:
T. 934 021 770
beca.colaboracio@ub.edu

Can I receive psychological assistance?

Regarding the psychological consequences of the COVID-19 pandemic, the Behaviour Therapy Unit (UTC) of the UB offers a service of psychological assistance so as to reduce some of these consequences and work on the prevention of emotional problems that can occur on the mid and long run. You can find more information here.

I am a student with specific educational needs, is the assistance of the SAE Integration Programs?

Yes. Due to the situation caused by the COVID-19 crisis, phone assistance has been interrupted, but you can write an email  (sae.integracio@ub.edu), and if necessary, we will contact you online.

Practicals

Can we resume our practical sessions in a face-to-face format?

According to the rector’s resolution from May 27 on the external academic practical sessions or internships, these can be resumed under certain conditions, and it applies to all practicals, curricular and extracurricular, bachelor’s and master’s, including bachelor and master’s degree final projects, carried out in external institutions and which cannot be carried out online.

Are there special conditions for those practicals resulting from the current pandemic situation?

In order to reduce the risk of contagion and contribute to the fight against the pandemic that has had an impact during the last months, a series of conditions have been agreed on in order to carry out the praticals:

 • The collaborating entity should be allowed to carry out its activity and should fulfil the requirements of the regulation of occupational risk prevention, considering potential risks derived from the health alert.
 • Both the entity and the University of Barcelona as well as the student have to agree on carrying out the activity.
 • It is mandatory to respect all guidelines related to each phase of the Transition plan towards a new normalcy regarding mobility.

Is the protection of the intern guaranteed when carrying out his or hers activity?

The collaborating entity in which the pratical sessions are carried out must guarantee the protection of the student at all times. In this sense, the contingency plan written by the entity to deal with risks derived from the health alert should include the intern, who will be informed about and trained before entering the entity. Moreover, the entity will commit to provide the students with the protection material they need to carry out the given task without any risk of contagion. These conditions must be certified before the student registers and will be added to his or her records.

Can I carry out an internship or pratical sessions if I am a member of a vulnerable collective, or have been in contact with a possible COVID-19 case?

It is not allowed for any member of those belonging to a COVID-19 vulnerable group established by the Ministry of Health to carry out face-to-face activities. Also, students who show symptoms or have been in contact over the last fourteen days with people with COVID-19 symptoms will not be allowed to carry out face-to-face practicals until the announced date by the health authorities.

Will there be any modification in the length of the curricular practicals?

The period of time of curricular external praticals can be extended according to the final assessment date established in the General guidelines for the evaluation of external academic practicals, approved of by the Governing Council. In this sense, long-term pratical sessions can be carried out during the months of July and September, and even during October and November in some cases, without this being a problem to group these within the current academic year 2019/2020.

Doctoral studies

How can I contact the Doctoral School to ask doubts?

Unfortunately, we cannot guarantee phone assistance but we will answer your doubts and provide information via the email addresses escola.doctorat@ub.edu and vr.doctorat@ub.edu

Will there be any doctoral theses’ supervisions and tutoring during the closing period?

There cannot be any face-to-face tutoring, but these can be carried out online. We ask the teaching staff and the PhD students to keep in touch in order to continue with the development of the theses.

If the deadline to submit my doctoral thesis reaches its limit during the closing period, how does it all affect me?

If the deadline to submit my doctoral thesis reaches its limit during the closing period, how does it all affect me?
The closing period is not valid and therefore, the calculations for the maximum deadlines to submit your theses are suspended until we return to a situation of normality. However, in urgent cases (ending of a contract or other circumstances), you can submit it online through the Electronic Office of the UB. Please contact the Doctoral School if you need any additional supporting document. You will be later asked to submit the thesis and the remaining documents.

Will there be oral examinations during the closing period?

There will not be oral examinations during the closing period: all examinations are suspended for now. Deadlines are not valid. Online urgent cases will be accepted only for urgent cases according to the guidelines of the published document in the website: Orientacions sobre el doctorat com a conseqüències de la situació i evolució del COVID-19 (SARS-CoV-2)(Guidelines for doctoral studies as consequence of the situation and evolution of COVID-19) . Please contact your centre or the coordinator of the program.

How can we submit any PhD formality that needs a supporting document?

We suggest that you do it online through the Electronic Office of the UB.

Will there be training capsules?

Not for now. We will schedule some online capsules soon.

Will there be training activities in the doctoral programs?

Please contact each program to know about the online activities.

Is the Student Services and Programmes office closed?

The institutional box for grants and aids is open to receive doubts.

First and second cycle grants, bachelor and master degrees:
T. 934 037 249
beca.estudis@ub.edu

Third cycle grants:
T.: 934 021 775
beca.predoctoral@ub.edu

Collaboration grants and specific aids:
T. 934 021 770
beca.colaboracio@ub.edu

AdSS

Do we have to check on the new communications from the UB?

Yes, please be up to date about the news through our website and the Transparency Portal of the UB.

Administrative procedures, elections and governing bodies

Electoral processes

How does the state of alarm affect the call for elections to be held on March 19 for the representatives of students in the Senate, Faculty boards and Study Councils as well as representatives of TRS and Adss in the Board of the Faculty of Fine Arts?

This call, like the other electoral processes, is suspended until the regular activity of the University and the Governing Council returns to normality and a new date is set. Meanwhile, the corresponding mandates are extended as acting mandate.

How does the state of alarm affect the other electoral processes?

All electoral processes of the University of Barcelona are suspended, the ones that were called and the ones to be called due to the end of the mandate.

According to the Electoral Regulation, my position is about to expire, and I have to call elections. What should I do?

While the suspension goes on, all mandates -unipersonal and collegial organs- are extended and work as acting positions.

I submitted my resignation. Who will take care of its management?

If the rector has not approved the resignation, the mandate of the person who resigns is extended. In case the resignation is accepted, the article 72 of the General Election Regulation of the University of Barcelona has effect regarding the claim of the management of the acting body. New elections won’t be promoted until the University reopens.

Functioning of collegiate bodies

Can collegiate bodies adopt agreements from the distance, without holding a session?

Yes. Although it is not planned in the regulations of the body, collegiate bodies can adopt agreements without a meeting according to what states the article 6.2 in the Decree-law 8/2020, March 24, on partial modification of the Decree-law 7/2020, March 17, on urgent measures regarding public hiring, health, health waste management, transparency, public transport, tax matters, and adoption of complementary measures.
In this case, the proposal has to be emailed, giving a 48-hour period of time (or the proper time) to send the vote (in favour, against, blank) regarding the agreement. In case a member wants to state their vote meaning, s/he can email it together with the vote, which will be included in the minutes of sitting.

Gender violence during COVID-19 lockdown

Who should I reach out if I am living a situation of gender violence in the university field during the situation caused by COVID-19?

You can report this in the box enabled by the Gender Equality Committee of your center, or the Gender Equality Unit. If you need psychological assistance, please write to Conexus, they offer online psychological assistance using Zoom. It is possible to contact this association through their email address (info@conexus.cat) and phone (932 171 646) from Tuesday to Friday, from 10 a.m. to 2 p.m.

Does the University of Barcelona have a protocol to face gender violence in the University?

Is there any guide to help me use the Protocol of the University of Barcelona for the prevention, detection and action against sexual abuse situations and discrimination due to sex, gender identity and sexual orientation, and chauvinist behaviour?

Yes, you will find it in this link (in Catalan).

Més informació

 • Follow us:
 • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
 • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
 • Button to access University of Barcelona's Instagram profile
 • Button to access University of Barcelona's Linkedin profile
 • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
 • Button to access University of Barcelona's Google+ profile
 • ??? peu.flickr.alt ???
Member of International recognition of excellence HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona