Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (PAU MG25) Convocatòria 2021

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Requisits

 • Tenir o complir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent)
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

Convocatòries

Les proves es convoquen un cop a l’any, i els candidats disposen d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
Un cop superades, els candidats es podren tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la seva qualificació. La universitat té en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

 

 

Estructura de la prova

La prova s'estructura en dues fases: Fase General i Fase Específica.

 

Fase general

La fase general consta de quatre exercicis:

 

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (a triar entre anglès, francés, alemany, italià o portuguès)

Cadascun d'aquests exercicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10.

 

La qualificació de la fase general, s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exercicis.

Fase específica

La fase específica s'’estructura en cinc opcions i l’aspirant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar.Pots consultar a quina branca de coneixement corresponen els diferents títols universitaris oficials de grau al cercador de graus i màsters universitaris

 

De l'opció triada, els alumnes només s'hauran d'examinar de dues matèries.

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

 

Opcions d'accés Matèries
a) Arts i humanitats

Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura

b) Ciències

Biologia
Física
Matemàtiques
Estadística

Química

c) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
d) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània

Matemàtiques
e) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

En colors diferents, les matèries coincidents en diferents opcions d'accés

 

Cadascun d'aquests exericicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10.

 

La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exercicis.


 

Reserva de qualificacions de fase

Si vas obtenir una qualificació de cinc o més punts en una o totes dues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), en els darrers tres anys, podràs fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual.Es a dir, per a la convocatòria 2021 es poden recuperar fases aprovades al 2018, 2019 i 20

 

Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

 

 • Facis constar la fase de la qual vols reservar la qualificació..
 • Matricular-te obligatòriament en la mateixa universitat, i de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

Per el calcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions

 

Si vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, has de tenir en compte que per al càlcul s'utilitzarà

:

  • La qualificació de fase de la convocatòria anterior, si t'examines i obtens pitjor qualificació o bé si NO et presentes a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
  • La qualificació de fase actual, si t'examines i obtens millor qualificació que en la convocatòria anterior.

  Si decideixes que NO vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vols fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

 

Un estudiant va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2018, però vol fer un canvi d'opció. Es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara vol fer-ho a la d'arts i humanitats. Ara desitja recuperar la nota de la fase general per a la convocatòria de 2021.

En aquesta convocatòria, l'estudiant només estarà obligat a matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2018 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2018. En la qualificació final de la convocatòria de 2021, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2018 o la del 2021) i la qualificació de la fase específica del 2021.

 

 

Matrícula

Per a la gestió de la matrícula de les proves us heu d'adreçar al portal d'accés a la universitat.

 

Termini: del 2 all'11 de febrer de 2021 (amdós inclosos)

 

Si voleu més informació sobre la gestió de la matrícula i aspectes referents a aquesta prova, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

 

Calendari de les proves i ubicació del tribunal

La Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (inicialment fixada pel 18 i 25 d’abril) es posposa fins al juny, concretament:

 

 • Fase general: Dissabte,17 d'abril de 2021
 • Fase específica: Dissabte,  24 d'abri de 2021

 

El lloc on es faran les proves s'indica en el full de matrícula

 

 

Normes generals per a la realització de les proves

 

Tribunal especial i d'incidències

 • Divendres, 30 d'abril de 2020

 Consulta els requisits per examinar-se al tribunal especial

 

La ubicació d'aquest tribunal es pot consultar per Internet portal d'accés a la universitat .

 

Resultats i qualificació final

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es pot fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • Superes la prova d’accés quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.
 • Un cop superada la prova per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida..
 • Si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.
 • Podràs consultar el resultat de la prova pel portal d'accés a la universitat a partir del dimarts 11 de maig de 2021

Reserva i millora de qualificacions de fase
Si vas obtenir una qualificació de cinc o més punts en una o totes dues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), en els darrers tres anys, podràs fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Es a dir, per a la convocatòria 2020 es poden recuperar fases aprovades al 2019, 2018 i 2017.

 

Consulta com fer us de la qualificació de la fase ja aprovada portal d'accés a la universitat .

 

 

Revisió de la qualificació

Pots sol·licitar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat . Les dates per sol·licitar la revisió són dimarts 12 i dimecres 13 de maig de 2021.

 

Els exercicis sol·licitats seran corregits per un professor distint de qui va fer la primera correcció.
 
Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Aquestes qualificacions, per tant, reemplacen les inicials i poden ser més altes o més baixes que les atorgades inicialment.

La resolució de les revisions es farà pública eldimecres 27 de maig de 2021.

 

Prova d'aptitud personal (PAP)

Les persones que hagin superat les proves d'accés per als més grans de 45 anys i vulguin accedir als ensenyaments de , Cinematografia o de Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment han de fer les proves d’aptitud personal (PAP).

 

Matrícula de la PAP: del 2(dc) al 9 (dc)de juny de 2021

 

Dates de les PAP:

 

 • ESCAC: Cinematografia: Últim dia presentaciódel Porfolio i Prova audiovisual el dia 13 de juny (dv) 10.00 h; es presenta virtualment. Entrevistes, la setmana següent. 13, 14 i 15 de juliol.És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • ENTI: Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment :  dilluns 14 de juny de 2021.

 

Confirma la data de matrícula y de les proves al portal de accés a la universitat.

 

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

 

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).

 

La informació detallada sobre la prova i qui queda exempt de realitzarla es pot consultar al portal d'accés a la universitat .


La matrícula es farà del 16 de febrer a l'1 de març al portal d'accés a la universitat .

 

La convocatòria ordinària de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària  és el 10 d'abril de 2021.

 

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que s'hagin inscrit per aquesta via d'accés poden fer —si en compleixen els requisits— la inscripció corresponent per altres vies d'accés a la universitat (MG40 anys i MG45 anys).

 

 

Preinscripció

Les persones que hagin superat les proves d’accés per als més grans de 25 anys i vulguin iniciar estudis a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, han de formalitzar la preinscripció dins els terminis establertsal portal d'accés a la universitat .

 

Tenen reservat fins a un 3 % de les places que ofereixi l'ensenyament.

 

Si voleu conèixer tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Trasllat d'expedient

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin traslladar-se a una altra universitat per iniciar per primera vegada estudis universitaris, han de sol·licitar plaça a la universitat on vulguin iniciar estudis i, una vegada acceptada la sol·licitud, sol·licitar a la UB el trasllat a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

 

Certificació de l'accés a la universitat

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin una certificació acadèmica de l'accés a la Universitat, han de sol·licitar-la a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

excel HUBc BKC