Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (PAU MG25) - Convocatòria 2019

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Requisits

 • Tenir o complir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent)
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

Convocatòries

Les proves es convoquen un cop a l’any, i els candidats disposen d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
Un cop superades, els candidats es podren tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la seva qualificació. La universitat té en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

 

 

Estructura de la prova

La prova s'estructura en dues fases: Fase General i Fase Específica.

 

Fase general

La fase general consta de quatre exercicis:

 

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (a triar entre anglès, francés, alemany, italià o portuguès)

Cadascun d'aquests exercicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10.

 

La qualificació de la fase general, s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exercicis.

Fase específica

La fase específica s'’estructura en cinc opcions i l’aspirant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar. Podeu consultar les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau a l'adreça http://estudisuniversitaris.gencat.cat).

 

De l'opció triada, els alumnes només s'hauran d'examinar de dues matèries.

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

 

Opcions d'accés Matèries
a) Arts i humanitats

Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura

b) Ciències

Biologia
Física
Matemàtiques
Estadística

Química

c) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
d) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània

Matemàtiques
e) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

En colors diferents, les matèries coincidents en diferents opcions d'accés

 

Cadascun d'aquests exericicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10.

 

La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exercicis.


 

Reserva de qualificacions de fase

Els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l’actual, hagin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase general >=5 i/o fase específica >=5), poden fer ús d’aquesta qualificació en la convocatòria actual. En el moment de formalitzar la matrícula, per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada cal el següent:

 

 • Fer constar la fase de la qual es vol reservar la qualificació.
 • Matricular-se obligatòriament en la mateixa universitat, i de les mateixes matèries de la fase reservada (cas de fase general: mateixa llengua estrangera; cas de fase específica: mateixes matèries específiques).

Per el calcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions i, per tant, en el cas que l'estudiant decideixi que:

 

 • SÍ vol usar la qualificació de la fase ja aprovada, la qualificació final es calcula amb les qualificacions següents:
  - La qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l’estudiant s’examina i obté pitjor qualificació.
  - La qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l’estudiant no es presenta a les matèries d’aquesta fase en la convocatòria actual.
  - La qualificació de fase actual, si l’estudiant s’examina i obté millor qualificació que en la convocatòria anterior.
 • NO vol usar la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer un canvi d’opció d’accés), sempre es tindrà en compte per al càlcul, la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

 

Un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2016, de les quals només vol recuperar, per a la convocatòria de 2017, la nota de la fase general perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria de 2016 es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara ho vol fer a la d'arts i humanitats).

Aquest estudiant només estarà obligat a matricular-se en la convocatòria actual de 2017 de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2016 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2016.
En la qualificació final de la convocatòria de 2017, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2016 o la del 2017) i la qualificació de la fase específica del 2017.

 

 

Matrícula

Per a la gestió de la matrícula de les proves us heu d'adreçar al portal: https://accesnet.gencat.cat

 

Termini: del 14 al 28 de febrer de 2019 (amdós inclosos)

 

Si voleu més informació sobre la gestió de la matrícula i aspectes referents a aquesta prova, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

 

Calendari de les proves i ubicació del tribunal

Fase general: 27 d'abril de 2019 (dissabte)

 

 • de 8:30 h. a 9:00 h.: comprovació de les dades dels candidats.
 • de 9:00 h. a 10:30 h.: comentari de text.
 • de 11:00 h. a 13:30 h.: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Fase específica: 4 de maig de 2019 (dissabte)

 

 • de 9:00 h.a 9:30 h.: comprovació de les dades dels candidats.
 • de 9:30 h.a 12:30 h.: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada.

 Lloc on es faran les proves: s'indica en el full de matrícula

 

 

Normes generals per a la realització de les proves

 

Tribunal especial i d'incidències

Les proves del tribunal especial tindran lloc el dia 10 de maig de 2019 a Barcelona.

 

Horari:

 

De 8:30 a 9:00 h: comprovació de dades dels candidats

 

Fase general:

 • de 9:00 h. a 10:30 h.: comentari de text..
 • de 11:00 h. a 13:30 h.: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Fase específica:

 • de 15:00 h. a 18:00 h.: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada

 Requisits per examinar-se al tribunal especial

 

Abans de les proves


Els candidats que en el moment de formalitzar la matrícula justifiquin:

 

 • alguna discapacitat que els impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitin alguna atenció especial,
 • la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts,

podran fer les proves en les condicions adaptades que els siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.


Aquests candidats hauran de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les seves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert a la matrícula. La resolució serà comunicada als sol·licitants.

 

El dia de les proves


Els candidats que per raons de força major, justificada documentalment, no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al Tribunal especial. 


Aquesta sol·licitud es pot presentar:

 

 • El mateix dissabte de la prova davant del president del tribunal.
 • El dilluns següent a l'examen a l'Oficina d'Accés a la Universitat.

 

La ubicació d'aquest tribunal es pot consultar per Internet a https://accesnet.gencat.cat.

 

Resultats i qualificació final

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es pot fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.
 • Un cop superades les proves per més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats es poden presentar de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també és vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l’hora de formalitzar la matrícula sempre s’ha de fer per la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries.
 • En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir tota la prova.

Els resultats de les proves es podran consultar a https://accesnet.gencat.cat  el dia 22 de maig de 2019.

 

Revisió de la qualificació

Els aspirants poden sol·licitar una revisió de les qualificacions del 22 al 24 de maig de 2019 a https://accesnet.gencat.cat.

 

Els exercicis sol·licitats seran corregits per un professor distint de qui va fer la primera correcció.
 
Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Aquestes qualificacions, per tant, reemplacen les inicials i poden ser més altes o més baixes que les atorgades inicialment.

La resolució de les revisions es farà pública el dia 3 de juny de 2019.

 

Prova d'aptitud personal (PAP)

Les persones que hagin superat les proves d'accés per als més grans de 25 anys i vulguin accedir als ensenyaments de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Cinema i Mitjans Audiovisuals o de Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment han de fer les proves d’aptitud personal (PAP).

 

Per obtenir informació detallada sobre els continguts de les proves, cal contactar amb el centre corresponent.

 

Termini d’inscripció: del 4 a l'11 de juny de 2019

 

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

 

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).

 

La informació detallada sobre la prova i qui queda exempt de realitzarla es pot consultar el web de la Generalitat.


La matrícula es farà a través del portal https://accesnet.gencat.cat

 

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que s'hagin inscrit per aquesta via d'accés poden fer —si en compleixen els requisits— la inscripció corresponent per altres vies d'accés a la universitat (MG40 anys i MG45 anys).

 

 

Preinscripció

Les persones que hagin superat les proves d’accés per als més grans de 25 anys i vulguin iniciar estudis a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, han de formalitzar la preinscripció dins els terminis establerts a l'adreça següent: https://accesnet.gencat.cat.

 

Tenen reservat fins a un 3 % de les places que ofereixi l'ensenyament.

 

Si voleu conèixer tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Trasllat d'expedient

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin traslladar-se a una altra universitat per iniciar per primera vegada estudis universitaris, han de sol·licitar plaça a la universitat on vulguin iniciar estudis i, una vegada acceptada la sol·licitud, sol·licitar a la UB el trasllat a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

 

Certificació de l'accés a la universitat

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin una certificació acadèmica de l'accés a la Universitat, han de sol·licitar-la a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

excel HUBc BKC