Proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys (MG45) - Convocatòria 2020

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Atesa la situació d'excepcionalitat del moment, les entrevistes són telemàtiques.

 

Les persones més grans de 45 anys que no tinguin la titulació exigida per la normativa vigent i que vulguin iniciar estudis de grau a la Universitat de Barcelona poden accedir-hi mitjançant la realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Les proves es convoquen un cop a l’any, i els candidats disposen d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

 

Per accedir a la universitat mitjançant aquesta via cal superar una prova d'accés,i fer una entrevista personal i obternir la qualificació d'apte en l'entrevista.


La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida. L'entrevista personal només té validesa l'any què es realitza i per accedir a un únic centre-estudi.

 

Un cop superades, els candidats es poden tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la seva qualificació. La universitat té en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

 

Calendari

Del 4 al 13 de febrer de 2020 Matrícula a la prova al portal de accés a la universitat. (també per als estudiants que només es presenten a l'entrevista perquè tenen la primera part , prova d'accés, superada)
18 de juliol de 2020 Prova d'accés (fase general)
29 de juliol de 2020

Resultats de la prova d'accés al portal de accés a la universitat.

29, 30 i 31 de juliol Sol·licitud de revisió de la qualificació al portal de accés a la universitat..
7, 8 i 9 de setembre (previsió) Entrevistes telemàtiques -veure convocatòria a les entrevistes .
14 de setembre de 2020 Resultats de les entrevistes
18 de setembre de 2020 Publicació de la primera assignació de places al portal de accés a la universitat.

 

Requisits

 • Tenir o complir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

 

Estructura de la prova

Aquesta prova té una validesa indefinida.

 

La prova consta de tres exercicis:

 

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana

 

Matrícula

Per a la gestió de la matrícula de les proves us heu d'adreçar al portal de accés a la universitat.

 

Termini: del 4 al 13 de febrer de 2020

 

Si voleu més informació sobre la gestió de la matrícula i aspectes referents a aquesta prova, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

 

Calendari de les proves i ubicació del tribunal

La Prova d’Accés a la Universitat per a més grans 45 anys (inicialment fixada pel 18 i 25 d’abril) es posposa fins al dissabte 20 juny de 2020.

 

 • Lloc on es faran les proves: s'indica en el full de matrícula

 

Incidències: tribunal especial

S'estableix un tribunal central especial únic, ubicat a Barcelona, pensat per a aquelles persones que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos (procediment de justificació).

 

El dia i els horaris del tribunal d'incidències estan encara per determinar.

 

Lloc on es faran les proves: l'ublicació del tribunal es pot consultar al portal de accés a la universitat.

 

Resultats i qualificació final

 • Mitjana aritmètica dels tres exercicis.
 • Nota mínima de 4 punts en cadascun dels exercicis per poder fer la mitjana.
 • El candidat haurà superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de 5 punt a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d'accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE.

Els resultats de les proves es podran consultar a https://accesnet.gencat.cat . Resta pendent determinar el día.

 

 

Revisió de la qualificació

Els aspirants poden sol·licitar una revisió de les qualificacions mitjançant al portal de accés a la universitat. Els dies per sol·licitar la revisi o són el 29, 30 i 31 de juliol de 2020.

 

Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va realitzar la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

 

La resolució de les revisions es farà pública al portal de accés a la universitat. Resta pendent determinar el día.

 

 

Entrevista personal

Els candidats que hagin superat la prova en aquesta convocatòria, han de sol·licitar la preinscripció a l’entrevista personal mitjançant al portal de accés a la universitat.. El termini de preinscripció és del 3 al 7 de juny de 2020

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

Només es podrà sol·licitar l’entrevista per a un ensenyament i una universitat concrets.

 

Aquesta entrevista només tindrà validesa per a l’any que es realitza.

 

Per a tota la informació referent a aquesta preinscripció, caldrà adreçar-se a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

En el moment de presentar-se a l’entrevista personal el candidat ha d’aportar:

 1. Original del DNI o document acreditatiu corresponent.
 2. Currículum-vitae detallat.
 3. Carta de motivació justificant l’interès per cursar l’ensenyament oficial de Grau escollit.

La no assistència a l'entrevista en el lloc, el dia i l'hora en què s'ha convocat el sol·licitant, el farà decaure de tots els seus drets.

 

En aquest apartat es podrà consultar el dia, el lloc i l'hora de les entrevistes, així com els resultats de la seva valoració. Tant la convocatòria a l'entrevista com els resultats es comuniquen també per escrit als candidats, a travès del correu electrònic i del correu ordinari.

 

Convocatòria i horari de les entrevistes

 

Resultats de la fase de valoració de les entrevistes

 

 

Segons la normativa vigent obtenir apta o apte a l'entrevista, no prejutja obtenir la plaça a la qual es vol accedir. L'adjudicació de les places es podrà consultar durant el mes de juliol al portal de accés a la universitat.

 

Prova d'aptitud personal (PAP)

Les persones que hagin superat les proves d'accés per als més grans de 45 anys i vulguin accedir als ensenyaments de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Cinematografia o de Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment han de fer les proves d’aptitud personal (PAP).

 

Matrícula de la PAP: la data d'inici de la matrícula anirà en funció de l'inici de la preinscripció universitària i l'últim dia de matrícula srá el dimarts dia 7 de juliol. Fins el dia 8 de juliol, els estudiantspodran pagar i, en el cas de la PAP de CAFE, lliurar la documentació necessària en el centre.

 

Dates de les PAP:

 

 • INEFC: totes les proves deCiències de l'Activitat Física i de l'Esport (els quatre centres) es faran durant la setmana del 13 al 17 de juliol.
 • ESCAC: Cinematografia: Últim dia presentaciódel Porfolio i Prova audiovisual el dia 12 de juliol (dg) 10.00 h; es presenta virtualment. Entrevistes, la setmana següent. 13, 14 i 15 de juliol.És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • ENTI: Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment :  dilluns 13 de juliol.

 

Confirma la data de matrícula y de les proves al portal de accés a la universitat.

 

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

 

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).

 

La informació detallada sobre la prova i qui queda exempt de realitzarla es pot consultar al portal d'accés a la universitat .


La matrícula es farà del 18 de febrer al 2 de març de 2020 al portal d'accés a la universitat .

 

La convocatòria ordinària de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària (que havia de celebrar-se el 25 d’abril) es programa en la data següent: divendres, 19 de juny de 2020.

 

 

Preinscripció

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per als més grans de 45 anys tenen reservat un 1% de les places de cada ensenyament.

 

Si voleu conèixer tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que s'hagin inscrit per aquesta via d'accés poden fer —si en compleixen els requisits— la inscripció corresponent per altres vies d'accés a la universitat (MG25 anys i MG40 anys).

 

 

Certificació de l'accés a la universitat

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin una certificació acadèmica de l'accés a la Universitat, han de sol·licitar-la a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

excel HUBc BKC