Proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys (MG45) - Convocatòria 2019

Informació web Generalitat de Catalunya

Les persones més grans de 45 anys que no tinguin la titulació exigida per la normativa vigent i que vulguin iniciar estudis de grau a la Universitat de Barcelona poden accedir-hi mitjançant la realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Les proves es convoquen un cop a l’any, i els candidats disposen d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

 

Per accedir a la universitat mitjançant aquesta via cal superar una prova d'accés,i fer una entrevista personal i obternir la qualificació d'apte en l'entrevista.


La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida. L'entrevista personal només té validesa l'any què es realitza i per accedir a un únic centre-estudi.

 

Un cop superades, els candidats es poden tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la seva qualificació. La universitat té en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

 

Calendari

Del 14 al 28 de febrer de 2019 Matrícula a la prova al portal accesnet.gencat.ca (també per als estudiants que només es presenten a l'entrevista perquè tenen la primera part , prova d'accés, superada)
27 d'abril de 2019 Prova d'accés
22 de maig de 2019

Resultats de la prova d'accés a l'adreça accesnet.gencat.cat

Del 22 al 24 de maig de 2019 Sol·licitud de revisió de la qualificació a l'adreça accesnet.gencat.cat
3 de juny de 2019 Resultats de la revisió a l'adreça accesnet.gencat.cat
Del 4 al 6 de juny de 2019 Preinscripció universitària (sol·licitud del centre on volen fer l'entrevista) al portal accesnet.gencat.cat
26 o 27 de juny 2019 Entrevistes - veure convocatòria a les entrevistes
28 de juny de 2019 Resultats de les entrevistes
11 de juliol de 2019 Publicació de la primera assignació de places a l'adreça accesnet.gencat.cat

 

Requisits

 • Tenir o complir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

 

Estructura de la prova

Aquesta prova té una validesa indefinida.

 

La prova consta de tres exercicis:

 

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana

 

Matrícula

Per a la gestió de la matrícula de les proves us heu d'adreçar al portal: https://accesnet.gencat.cat

 

Termini: del 14 al 28 de febrer de 2019

 

Si voleu més informació sobre la gestió de la matrícula i aspectes referents a aquesta prova, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

 

Calendari de les proves i ubicació del tribunal

Data de la prova: dissabte, 27 d'abril de 2019 (els mateixos exercicis que els de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys)

 

 • de 8:30 h. a 9:00 h.: comprovació de les dades dels candidats.
 • de 9:00 h. a 10:30 h.: comentari de text.
 • de 11:00 h. a 13:00 h.: Exàmens de llengua (catalana i castellana)
 • Lloc on es faran les proves: s'indica en el full de matrícula

 

Incidències: tribunal especial

S'estableix un tribunal central especial únic, ubicat a Barcelona, pensat per a aquelles persones que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos (procediment de justificació).

 

Les proves del tribunal especial tindran lloc el 10 de maig de 2019 a Barcelona, amb l'horari següent:

 

 • de 8:30 h. a 9:00 h.: comprovació de les dades dels candidats.
 • de 9:00 h. a 10:30 h.: comentari de text.
 • de 11:00 h. a 13:00 h.: Exàmens de llengua (catalana i castellana)

Lloc on es faran les proves: l'ublicació del tribunal es pot consultar a https://accesnet.gencat.cat.

 

Resultats i qualificació final

 • Mitjana aritmètica dels tres exercicis.
 • Nota mínima de 4 punts en cadascun dels exercicis per poder fer la mitjana.
 • El candidat haurà superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de 5 punt a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d'accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE.

Els resultats de les proves es podran consultar a https://accesnet.gencat.cat  el dia 22 de maig de 2019.

 

 

Revisió de la qualificació

Els aspirants poden sol·licitar una revisió de les qualificacions del 22 al 24 de maig de 2019 (ambdós inclosos) mitjançant el portal https://accesnet.gencat.cat.

 

Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va realitzar la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

 

La resolució de les revisions es farà pública el dia 3 de juny de 2019.

 

 

Entrevista personal

Els candidats que hagin superat la prova en aquesta convocatòria, han de sol·licitar la preinscripció a l’entrevista personal mitjançant el portal https://accesnet.gencat.cat. El termini de preinscripció és del 4 al 6 de juny de 2019

 

Les dates de les entrevistes està pendent de d'aprovació.

 

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

Només es podrà sol·licitar l’entrevista per a un ensenyament i una universitat concrets.

 

Aquesta entrevista només tindrà validesa per a l’any que es realitza.

 

Per a tota la informació referent a aquesta preinscripció, caldrà adreçar-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat , Via Laietana,2 , telèfon 932 230 323 i 932 232 591. 

 

En el moment de presentar-se a l’entrevista personal el candidat ha d’aportar:

 1. Original del DNI o document acreditatiu corresponent.
 2. Currículum-vitae detallat.
 3. Carta de motivació justificant l’interès per cursar l’ensenyament oficial de Grau escollit.

La no assistència a l'entrevista en el lloc, el dia i l'hora en què s'ha convocat el sol·licitant, el farà decaure de tots els seus drets.

 

En aquest apartat es podrà consultar el dia, el lloc i l'hora de les entrevistes, així com els resultats de la seva valoració. Tant la convocatòria a l'entrevista com els resultats es comuniquen també per escrit als candidats, a travès del correu electrònic i del correu ordinari.

 

Convocatòria i horari de les entrevistes

 

Resultats de la fase de valoració de les entrevistes

 

Segons la normativa vigent obtenir apta o apte a l'entrevista, no prejutja obtenir la plaça a la qual es vol accedir. L'adjudicació de les places es podrà consultar durant el mes de juliol al web de l'Oficina d'Accés a la Universitat.

 

 

Prova d'aptitud personal (PAP)

Les persones que hagin superat les proves d'accés per als més grans de 45 anys i vulguin accedir als ensenyaments de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport , Cinema i Mitjans Audiovisuals o de Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment han de fer les proves d’aptitud personal (PAP).

 

Per obtenir informació detallada sobre els continguts de les proves, cal contactar amb el centre corresponent.

 

Termini d’inscripció: a l’adreça https://accesnet.gencat.cat

 

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

 

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).

 

La informació detallada sobre la prova i sobre qui queda exempt de realitzar-la es pot consultar el web de la Generalitat.


La matrícula es farà a través del portal https://accesnet.gencat.cat

 

 

Preinscripció

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per als més grans de 45 anys tenen reservat un 1% de les places de cada ensenyament.

 

Si voleu conèixer tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que s'hagin inscrit per aquesta via d'accés poden fer —si en compleixen els requisits— la inscripció corresponent per altres vies d'accés a la universitat (MG25 anys i MG40 anys).

 

 

Certificació de l'accés a la universitat

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin una certificació acadèmica de l'accés a la Universitat, han de sol·licitar-la a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

excel HUBc BKC