Admissió a ensenyaments de grau amb estudis estrangers homologables al títol de batxiller o al títol de tècnic superior

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Els estudiants amb estudis estrangers convalidables pel batxillerat que vulguin iniciar estudis universitaris de grau a la Universitat de Barcelona,han de formalitzar la preinscripció universitària seguint el procediment que s'indica a continuació segons el país on hagin cursat els seus estudis de secundària.

 

 

Alumnat amb estudis de secundària d'un estat de la Unió Europea o d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, alumnat amb el títol de Batxillerat Europeu o amb el de Batxillerat Internacional

Relació dels sistemes educatius que s’hi poden acollir

 

L'alumnat en possessió del títol de batxillerat europeu o internacional, o que hagi cursat la secundària en un estat de la Unió Europea o d’un estat que ha subscrit Acords Internacionals en règim de reciprocitat, per iniciar estudis universitaris de grau en una universitat catalana ha de fer la preinscripció universitària en els terminis establerts.

 

La preinscripció s'ha de fer a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Per fer aquesta preinscripció, s'ha d'obtenir prèviament la «Acreditació per a l’accés a la universitat» emesa per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), que representa la verificació del compliment dels requisits d’accés a la universitat.

 

Per obtenir l'acreditació i més informació sobre el procediment, cal contactar amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED):

 

UNED -Nou Barris
Av. Rio de Janeiro, 56-60
08016 Barcelona
Tel. 933 968 059

 

Correu_e: infouned@adm.uned.es
Web:web de UNEDasiss

 

 

S’ha de tenir en compte que la qualificació per a l’accés a la universitat que apareix a l'acreditació (entre 5 i 10 punts) correspon a la nota d’accés. Si vol obtenir una qualificació superior hi ha dues opcions:

 

 • L’estudiant s’examina de matèries de fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat de l’Estat i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes. En el cas de fer-les en una universitat catalana, la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari
 • L’estudiant s’examina de matèries de les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes, sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.

Consulteu la informació sobre les matèries que ponderen per millorarar les notes a la taula de ponderacions.

 

No es té en compte cap matèria cursada a batxillerat i reconeguda a l’acreditació UNEDasiss.

 

Alumnat procedent de sistemes educatius estrangers de fora de la UE i de sistemes educatius de la UE però que no compleixen els requisits per accedir a les universitats en el país d'origen, amb estudis homologables al títol de batxiller

L'alumnat amb estudis de secundària de sistemes educatius estrangers ha de seguir el següent procediment per sol·licitar plaça a la Universitat:

 

1. Homologar els estudis equivalents al títol de batxillerat

 

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 935 516 900
Fax 932 415 342

Es pot consultar tota la informació referent a l’homologació i convalidació de títols al web del Departament d’Ensenyament.

 

2. Realitzar les proves d'accés a la universitat (EBAU/PAU) o les Proves de competències específiques (PCE) de la UNED

 

Hi ha quatre possibles vies:

 • a) Prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat – EBAU / Prova d’accés a la universitat – PAU  (qualsevol universitat)

 

 • - Fase general/obligatòria. La nota d’accés es calcula amb la nota mitjana de batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (QFG):
 • 0,6*NMB (homologació) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació és entre 5 i 10 punts.
 • - Fase específica/voluntària. La nota d’admissió es calcula amb les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. La matèria comuna d’opció de la fase general/obligatòria, si és de les convocatòries de PAU de 2017 o de 2018, també es tindrà en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta matèria sigui de 5 punts o superior.
 • En el cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

 

b) Prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat (EBAU – UNED)

 

 1. Cal fer obligatòriament les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss de les següents matèries (fase general/obligatòria):

 

- Tres matèries troncals: Història d’Espanya, Llengua Espanyola i Literatura, i idioma (Anglès o Francès).

- Una matèria troncal de modalitat: a triar entre Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts.

 1. La nota d’accés es calcula amb la nota mitjana de batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (QFG):

  0,6*NMB (homologació) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació és entre 5 i 10 punts.

  La qualificació de la fase general/obligatòria ha de ser igual o superior a 4 punts perquè pugui fer mitjana amb la nota de batxillerat. La nota d’accés ha de ser igual o superior a 5 punts. 

 2. Voluntàriament, per millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió hi ha 2 opcions:

 

- Examinar-se d’un màxim de dues matèries troncals d’opció de les proves de competències específiques de la UNEDasiss. Es tindran en compte per al càlcul de la nota d’admissió sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.


- Examinar-se de matèries la fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat espanyola. En cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

La nota d’admissió es calcula amb les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica/voluntària que, un cop ponderades, donin les notes més altes. La matèria troncal de modalitat / matèria comuna d’opció de la fase general/obligatòria, si és de la convocatòria de 2018, també es té en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta matèria sigui de 5 punts o superior.

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

 

 1. c) Acreditacions de la UNEDasiss emeses l’any 2017. Proves de competències específiques (PCE).

 

La nota d’accés és la que consta a l’acreditació UNEDasiss de la convocatòria 2017. La nota d’accés és fins a 10 punts. Per accedir a les universitats catalanes, l’estudiant ha d’haver superat (5 punts o més), com a mínim, dues matèries de les quatre a les que es va presentar.

Voluntàriament, per millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió hi ha 2 opcions:

 

- Examinar-se de les proves de competències específiques de la UNEDasiss de l’any 2018. Es tindran en compte per calcular la nota d’admissió les dues millors qualificacions de les matèries superades que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Es tindran en compte per al càlcul sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.


- Examinar-se de la fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat espanyola. Convocatòries 2017 o 2018. Es tindran en compte per calcular la nota d’admissió les dues millors qualificacions de les matèries superades que, un cop ponderades, donin les notes més altes. En cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

 

d) Sense cap prova d'accés per a estudiants de sistemes educatius de fora de la UE

 

La nota d’accés és la qualificació que consta a l’homologació del títol de batxillerat. En aquest últim supòsit seran els últims a l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. No podran fer la preinscripció universitària a la convocatòria de juny.


 

3. Tramitar la preinscripció universitària per a l'ingrés en centres universitaris de Catalunya

 

La preinscripció es tramita mitjançant l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat en els terminis establerts en accesnet.gencat.cat.

 

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

En el cas de tramitar la preinscripció només amb la mitjana de batxillerat de l'homologació, només es pot sol·licitar l’admissió a la universitat a la convocatòria de setembre, per als estudis on restin places vacants, i després que accedeixin els alumnes amb la PAU o la PCE superada.

 

 

Alumnat d'estats no membres de la UE o d'altes estats amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat i que no tinguin residència a l'Estat Espanyol (procediment específic d'accés i admissió)

 

S’estableix un procediment específic d’accés i admissió per a algunes titulacions de grau impartides per les universitats catalanes per aquest col·lectiu. El preu de matrícula és el que aprova cada curs el Consell Social de la UB (Consulteu el preu del curs 2017-2018)

 

Els requisits per acollir-se a aquest procediment específic són els que s'indiquen a continuació:

 

 • Estar en possessió d'un títol homologable al títol de batixllerat espanyol ,obtingut o realitzat en sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat (veure relació dels sistemes educatius que no es poden acollir)
 • No tenir residència legal a l'Estat Espanyol
 • No tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea

 

 

Alumnat amb titulació equiparable al títol de tècnic superior

 

L'alumnat en possessió d'un títol estranger equiparable al títol de tècnic superior, ha de seguir el següent procediment per sol·licitar plaça a la Universitat:

 

1. Homologar els estudis equivalents al títol de tècnic superior

 

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d’ensenyament o al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

 

Aquests estudis donen la nota d’accés a la universitat, qualificació entre 5 i 10 punts.

 

Per millorar la qualificació de la nota d’accés, com a màxim 4 punts, hi ha dues opcions:

 

 • Fer matèries de fase específica de la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari. Més informació.
 • Fer les PCE (proves de competències específiques) de la UNED

Trobaràs informació sobre les matèries que ponderen per millorar les notes per a l’admissió a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya a la taula de ponderacions.

 

2. Tramitar la preinscripció universitària per a l'ingrés en centres universitaris de Catalunya

 

La preinscripció es tramita mitjançant l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat en els terminis establerts en accesnet.gencat.cat.

 

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

excel HUBc BKC