Admissió a ensenyaments de grau amb estudis estrangers homologables al títol de batxiller

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Els estudiants amb estudis estrangers convalidables pel batxillerat que vulguin iniciar estudis universitaris de grau a la Universitat de Barcelona,han de formalitzar la preinscripció universitària seguint el procediment que s'indica a continuació segons el país on hagin cursat els seus estudis de secundària.

 

 

Alumnat amb estudis de secundària d'un estat de la Unió Europea o d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, alumnat amb el títol de Batxillerat Europeu o amb el de Batxillerat Internacional

Relació dels sistemes educatius que s’hi poden acollir

 

L'alumnat en possessió del títol de batxillerat europeu o internacional, o que hagi cursat la secundària en un estat de la Unió Europea o d’un estat que ha subscrit Acords Internacionals en règim de reciprocitat, per iniciar estudis universitaris de grau en una universitat catalana ha de fer la preinscripció universitària en els terminis establerts.

 

La preinscripció s'ha de fer a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat:

 

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Per fer aquesta preinscripció, s'ha d'obtenir prèviament la «Acreditació per a l’accés a la universitat» emesa per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), que representa la verificació del compliment dels requisits d’accés a la universitat.

 

Per obtenir l'acreditació i més informació sobre el procediment, cal contactar amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED):

 

UNED -Nou Barris
Av. Rio de Janeiro, 56-60
08016 Barcelona
Tel. 933 968 059

 

Correu_e: infouned@adm.uned.es
Web:web de UNEDasiss

 

S’ha de tenir en compte que la qualificació per a l’accés a la universitat que apareix a l'acreditació (entre 5 i 10 punts) correspon a la nota d’accés. Si vol obtenir una qualificació superior hi ha dues opcions:

 

  • Fer matèries de fase específica de la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari. Més informació.
  • Fer les PCE (proves de competències específiques) de la UNED

Consulteu la informació sobre les matèries que ponderen per millorarar les notes a la taula de ponderacions.

 

Alumnat procedent de sistemes educatius estrangers de fora de la UE i de sistemes educatius de la UE però que no compleixen els requisits per accedir a les universitats en el país d'origen, amb estudis homologables al títol de batxiller

L'alumnat amb estudis de secundària de sistemes educatius estrangers han de seguir el següent procediment per sol·licitar plaça a la Universitat:

 

1. Homologar els estudis equivalents al títol de batxillerat

 

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya:

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 935 516 900
Fax 932 415 342

Es pot consultar tota la informació referent a l’homologació i convalidació de títols al web del Departament d’Ensenyament.

 

Per a l'admissió caldrà disposar de l'homologacio definitiva del títol de batxiller. No es podrà accedir amb el volant d'inscripcio condicional.

2. Realitzar les proves d'accés a la universitat (PAU) o les Proves de competències específiques (PCE) de la UNED

 

Les PAU es poden realitzar a qualsevol universitat de l'estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula a aquestes proves es pot consultar al web de l'Oficina d'Accés a la Universitat: calendari. Més informació.

 

Per fer les PCE cal contactar amb el servei UNEDassis que gestiona l’accés i l’admissió d’estudiants. Per accedir a les universitats públiques de Catalunya, caldrà la superació, com a mínim, de 2 matèries de les PCE.

 

Per millorar la qualificació de la nota d’accés, com a màxim 4 punts es poden fer matèries de fase específica de la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari. Més informació.

 

Es pot accedir només amb la mitjana de batxillerat de l’homologació En aquest cas, només es pot tramitar la preinscripció en la convocatòria de setembre, per als estudis on restin places vacants, i després que accedeixin els alumnes amb la PAU superada.

 


 

3. Tramitar la preinscripció universitària per a l'ingrés en centres universitaris de Catalunya

 

La preinscripció es tramita mitjançant l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat en els terminis establerts en accesnet.gencat.cat.

 

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

En el cas de tramitar la preinscripció només amb la mitjana de batxillerat de l'homologació, només es pot sol·licitar l’admissió a la universitat a la convocatòria de setembre, per als estudis on restin places vacants, i després que accedeixin els alumnes amb la PAU o la PCE superada.

 

 

Alumnat d'estats no membres de la UE o d'altes estats amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat i que no tinguin residència a l'Estat Espanyol (procediment específic d'accés i admissió)

 

El procediment per accedir a la universitat per aquesta via està pendent d'aprovació

 

S’estableix un procediment específic d’accés i admissió per a algunes titulacions de grau impartides per les universitats catalanes per aquest col·lectiu. El preu de matrícula és el que aprova cada curs el Consell Social de la UB (Consulteu el preu del curs 2016-2017)

 

Els requisits per acollir-se a aquest procediment específic són els que s'indiquen a continuació:

 

  • Estar en possessió d'un títol homologable al títol de batixllerat espanyol ,obtingut o realitzat en sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat (veure relació dels sistemes educatius que no es poden acollir)
  • No tenir residència legal a l'Estat Espanyol
  • No tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea

 

excel HUBc BKC