Admissió a ensenyaments de grau amb estudis universitaris iniciats a l'estranger

 

L’alumnat amb estudis universitaris o de nivell acadèmic equivalent cursats en una universitat o en un centre d'ensenyament superior a l'estranger, que desitgi cursar estudis de grau a la nostra Universitat ha de sol·licitar la convalidació dels seus estudis per estudis espanyols.

 

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats en el estranger respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.

 

En el cas que tingui una titulació universitària estrangera, cal que consulti l’apartat d’estudis finalitzats.

 

Procediment de convalidació

1. Sol·licitud de convalidació

Les sol·licituds de convalidació d'assignatures s’han de presentar en el centre o centre adscrit de la Universitat de Barcelona on es desitgi cursar els estudis de grau (el model d’imprès que cal emplenar es pot obtenir en el mateix centre en què s’imparteixen els estudis).

2. Documentació a adjuntar

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país,
  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida. S'hi ha d'indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions de les assignatures superades.
  • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències en el cas de títols adaptats a l'EEES, els coneixements associats i el nombre de crèdits o d'hores/setmanes per semestre o any, amb el segell original del centre d’origen.
  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen, amb el segell original del centre d'origen.
  • Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que els integren, amb el segell original de la Universitat on s'impartexen.
  • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.
  •  

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents i cal adjuntar la traducció corresponent, efectuada per traductor jurat, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea. (més informació)

 

La documentació presentada ha de ser  original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor. En el cas de matrícula en un centre adscrit de la UB, el centre pot demanar  l’original i una fotocòpia del a documentació.

3. Resolució

L’òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de convalidació, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

 

La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada. Aquesta resolució en cap cas implica l'accés a l'ensenyament.

 

Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades

en el mateix expedient de convalidació.

 

 

Sol·licitud de plaça

El procediment de sol·licitud de plaça varia segons el nombre de crèdits que es convalidin:

 

Amb 30 crèdits convalidats o més

L’alumnat al qual es convalidi un mínim de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l'ensenyament directament al centre.

La resolució de convalidació en cap cas no implica l’accés a l’ensenyament.

 

Les sol·licituds de plaça s’han d’adreçar al Deganat o a la Direcció del centre on s’imparteixen els estudis de grau que es volen cursar.

 

Cal consultar al centre el termini per formalitzar la sol·licitud de plaça i la documentació que ha d’acompanyar-la.

 

El centre resol les sol·licituds i fa arribar a la persona interessada la resolució corresponent.

 

En el cas d’obtenir plaça en aquesta Universitat, cal formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte.

 

 

Amb menys de 30 crèdits convalidats

L’alumnat al qual es convalidin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat.

 

Per accedir a tota la informació i gestions relatives a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

 

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

En el cas d’obtenir plaça en aquesta Universitat, cal formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte.

 

 

Si no s'obté la convalidació de cap assignatura

Per accedir a la Universitat cal fer els tràmits que s’expliciten en el cas de no haver iniciat estudis universitaris.

 

 

excel HUBc BKC