Admissió a ensenyaments de grau amb un títol universitari obtingut a l'estranger

 

Les persones que hagin acabat els estudis superiors en una universitat o un centre d’ensenyament superior estranger i vulguin cursar estudis de grau a la Universitat de Barcelona poden triar entre dues opcions:

 

  • Demanar l’homologació per un títol universitari oficial espanyol o l'equivalència a titulació o nivell oficial universitari
  • Demanar la convalidació per estudis parcials espanyols

CAL TENIR EN COMPTE QUE AQUESTES DUES OPCIONS NO PODEN SER SIMULTÀNIES I QUE, si ha estat denegada l’homologació del títol, la persona interessada podrà demanar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que aquesta denegació no hagi estat per algun dels motius següents:

 

  • Títols espanyols que ja s’hagin extingit o bé que encara no estiguin totalment implantats.
  • Títols corresponents a estudis estrangers cursats, totalment o parcialment, a Espanya, en el supòsit que els centres no tinguin la preceptiva autorització per impartir aquells ensenyaments.
  • Títols que ja hagin estat homologats a Espanya, o bé que ja se n’hagi demanat la convalidació parcial per continuar estudis a Espanya.

Admissió mitjançant la sol·licitud d'homologació o equivalència del títol estranger

Per demanar l’homologació o l'equivalència d’un títol cursat a l’estranger cal adreçar-se a:

 

Ministerio de Educación
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Calificaciones
P. del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 34 902 218 500
Fax 34 917 018 600

 

Consulteu a la pàgina web del Ministeri el procediment i la documentació per sol·licitar l’homologació.

 

Si la persona interessada obté l’homologació o l'equivalència, podrà accedir als ensenyaments de grau que es cursen en facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris del districte de Catalunya, i haurà de fer la preinscripció corresponent per tal de sol·licitar plaça.

 

Per accedir a tota la informació i gestions relatives a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120

Bústia de contacte

 

Si la persona interessada no obté l’homologació del títol, pot demanar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que aquesta denegació no hagi estat per algun dels motius esmentats abans.

 

 

Admissió mitjançant la convalidació d'assignatures

Cal demanar la convalidació d’assignatures al centre on s’imparteix l’ensenyament de grau i optar a la corresponent via d’admissió segons el nombre de crèdits que finalment es convalidin.

 

Consulteu el procediment per a la sol·licitud de convalidació parcial d’assignatures i per a la sol·licitud de plaça a la pàgina web sobre l’admissió amb estudis universitaris estrangers parcials.

 

excel HUBc BKC