David Castells-Quintana visita AQR
  • Data: 23/03/2018
    David Castells-Quintana, UAB i antic estudiants de doctorat d’AQR, presenta el seu últim treball “Population dynamics, urbanisation without growth and the rise of megacities" al cicle d’AQR Lunch Seminars.

    David Castells-Quintana retorna cicle d’ AQR Lunch Seminars amb la seva última contribució en el camps de la demografia i economia urbana. Tot i que la major part de la literatura passada i actual se centra en la desconnexió entre el creixement i la urbanització en regions específiques com l'Àfrica subsahariana, David desenvolupa un model on els mecanismes de creixement demogràfic i les inversions urbanes afecten les migracions internes, el desenvolupament urbà i la productivitat global dels factors.

    L'estudi, coautoritzat per Hugh Wenban-Smith, conté models dinàmics capaços de predir tendències importants en les dades, inclosa la urbanització sense creixement i l'augment de ciutats grans  pobres a la regió Subsahariana.