Drets, deures i beneficis

D’acord amb el Reglament d’associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona, les associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona tenen els següents drets, deures i beneficis:

Drets de les associacions

 • Participar activament en la vida universitària.
 • Organitzar les activitats que considerin necessàries per complir la seva missió i objectius.
 • Obtenir gratuïtament suport en l’organització de les seves activitats en els espais propis de la Universitat, en la mesura de les disponibilitats i d’acord amb les normatives de la Universitat.
 • Rebre suport en la difusió de la seva existència i de les activitats que organitzen, a través dels mitjans de comunicació de la Universitat.
 • Ser admeses en les convocatòries d’ajuts de la Universitat adreçades a les associacions.
 • Ser escoltades en tot allò que tingui a veure amb les seves activitats. Amb aquesta finalitat,  el vicerectorat encarregat dels afers estudiantils ha de programar reunions periòdiques —com a mínim un cop l’any, sens perjudici de les trobades addicionals que les associacions puguin sol·licitar— per debatre i compartir amb els seus interlocutors aspectes d’interès comú del fet associatiu en el si de la Universitat.
 • Disposar de tota la informació relacionada amb les seves activitats, especialment per mitjà del web d’associacions de la Universitat.
 • Rebre assessorament tècnic del vicerectorat encarregat dels afers estudiantils per poder desenvolupar les seves activitats de la millor manera possible.

Deures de les associacions

 • Desenvolupar les seves activitats respectant sempre el Codi ètic de la Universitat de Barcelona, les regles de convivència universitària i la legalitat i les normatives universitàries.
 • Respectar i conservar el patrimoni i els espais de la Universitat.
 • Actualitzar les seves dades registrals sempre que s’hi produeixi alguna variació, del tipus que sigui.
 • Actualitzar els seus mitjans propis de difusió, com ara xarxes socials i webs, que han de respectar la imatge corporativa de la Universitat.
 • Atendre, en els terminis que es fixin, les demandes d’informació que els adrecin els òrgans de la Universitat, ja sigui per telèfon, correu electrònic, etc.
 • En cas que s’hagi obtingut un ajut de la Universitat, trametre al vicerectorat competent la justificació i l’informe pertinents en el termini establert.

Beneficis de les associacions i grups d'estudiants

 • Les associacions poden accedir a les subvencions que el vicerectorat d’afers estudiantils destina per a la seva activitat.
 • En la mesura de les possibilitats de la Universitat, les associacions i els grups poden accedir a locals, línies telefòniques i altres mitjans materials que la Universitat determini. L’accés als locals i el seu ús es regeix per les normes establertes per la Universitat.
 • Vegeu l'apartat Hotel d’Associacions.