Document:

Hi ha diverses definicions de document que cal considerar. Des del punt de vista de la Diplomàtica és l’escrit on es consigna la realització d’un acte jurídic, o l’existència d’un fet jurídic, o fins i tot, eventualment, un fet qualsevol, sempre que estigui redactat en una determinada forma susceptible de donar-li plena validesa

Des de l’àmbit de la cultura es considera document “Tota expressió en llenguatge oral, escrit, d’imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra expressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i les activitats socials de l’home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d’investigació o de creació” (Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, Títol I, Cap. I, art. 19.1)

I l’Arxivística considera document “tota informació, amb qualsevol data, forma o suport material, produït o rebut per qualsevol persona física o moral, i per tota institució pública o privada en l’exercici de les seves activitats” (Diccionari de Terminologia Arxivística del CIA)

Tipologia documental
Caràcters externs i interns dels documents
La datació dels documents
La gènesi documental
La Tradició documental