Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Consell Social
imatge de maquetació
 
Presentació
Membres
Reunions
Activitats i notícies
Documentació

Premis als millors treballs científics

Premis a la transferència de coneixement
Premis a l'emprenedoria
Distinció divulgació científica i humanística
Distinció Qualitat Docent
Enllaços d'interès
Dades de contacte
Directori
imatge de maquetació
Més informació:

Universitat de Barcelona
Consell Social


C/ Balmes, 21, 1r 1a
08007 Barcelona
Tel.: 93 403 53 29
Fax: 93 403 53 32
A/e: csocial@ub.edu

 

imatge de maquetació

 

Presentació

Els consells socials neixen amb la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, coneguda com a LRU, la qual justifica en l'exposició de motius la creació dels consells socials a les universitats públiques.

El Consell Social es defineix com l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. La seva composició i les funcions es regulen per la Llei de la Comunitat Autònoma.

La Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació dels consells socials, va prestar una atenció especial a la configuració dels consells socials de les universitats catalanes, i va establir en trenta membres la seva composició.

Amb posterioritat, la Llei del Parlament de Catalunya 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, va legislar en l'àmbit universitari, centrant-se en els consells socials i també en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

La composició dels consells socials de les universitats barcelonines quedava establerta en trenta membres. D'aquest total, divuit representants dels interessos socials i els dotze restants representants de la comunitat universitària. La Llei també establia una major concreció en les funcions que li pertocava dur a terme el Consell Social.

A nivell estatal, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, coneguda com la LOU, justifica en l'exposició de motius i pel que fa al Consell Social que, respectant l'autonomia de les universitats, es completen les competències del Consell Social per tal que pugui assumir la supervisió de totes les activitats de caràcter econòmic de la Universitat, i el rendiment dels serveis.

La mateixa Llei estableix que correspon a una llei de la Comunitat Autònoma la regulació de la composició i de les funcions del Consell Social.

El Govern de la Generalitat va impulsar l'elaboració d'una llei d'universitats i el resultat va ser la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, coneguda com la LUC, que constitueix la primera llei d'universitats aprovada pel Parlament de Catalunya, però té en compte les normes aprovades els darrers anys en matèria d'universitats, com és el cas de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques catalanes, incorporada amb les modificacions corresponents.

La Llei estableix que el Consell Social està compost per quinze membres, la qual cosa significa un canvi substancial respecte a la legislació anterior, nou representatius de la societat catalana i sis representants del Consell de Govern de la Universitat. El president del Consell Social és nomenat, com anteriorment, per acord del Govern de la Generalitat.

Dedica al Consell Social des de l'article 81 fins a l'article 100 i, a més de detallar-ne la composició i la procedència dels seus membres i el seu funcionament i organització, també estableix les funcions que li corresponen, les quals agrupa en funcions de programació i gestió; funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials; i funcions respecte a la comunitat universitària.

L'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat segons Decret 246/2003, de 8 d'octubre, i publicat al DOGC de 22 d'octubre de 2003, en els seus articles 67, 68, 69 i 70, defineix el Consell Social, n'estableix la composició i en recull les competències.

Per últim, s'indica que el Consell Social té unes normes pròpies de funcionament. El Reglament d'organització i funcionament que està vigent es va aprovar en la reunió del Ple del dia 19 de desembre de 2008.

El Reglament consta de vint-i-cinc articles, una disposició derogatòria i una disposició final. Estableix que el Consell Social s'organitza en el Ple, les comissions ordinàries i altres comissions que el Ple acordi, la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria. Les dues comsisions ordinàries són la comissió d'Afers Econòmics i la comisió d'Afers Acadèmics.

imatge de maquetació
 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 09.04.2018
imatge de maquetació