Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
  Àrea de Finances Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Àrea de Finances - Pressupost 2022 Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Pressupost 2022
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Àrea de Finances
Edifici Central

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Aprovació del Pressupost per al 2022

 

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l’exercici 2022 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió del 13 de desembre de 2021 i de la Comissió d’Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 17 de desembre de 2021, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 16 de desembre de 2021 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 17 de desembre de 2021.

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2022 està integrat per un estat de despeses en que es consignen crèdits per un import de 443.651.219,91 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.

Aquest Pressupost recull l'explicació dels estats de les despeses i dels ingressos i les Bases d'execució que constitueixen les normes específiques que regiran la gestió de les les obligacions i els drets de caràcter econòmic dels quals és titular la Universitat.

Els estats i annexes d’origen i aplicació de recursos s’acompanyen d’un Pressupost per programes, que classifica les despeses en 5 programes pressupostaris (docència, recerca, transferència del coneixement, gestió i infraestructures), i del resultat dels models de finançament de Facultats, Administracions i Departaments.

Així mateix, s’annexen com a documents complementaris unes actualitzacions de les classificacions econòmiques dels pressupostos d’ingressos i de despeses, en funció de la naturalesa de les operacions.

Addicionalment, s’annexa el pressupost de despeses i ingressos 2022 del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona.


Barcelona, 22 de desembre de 2021

 

Pressupost complet en pdf

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona dició: Àrea de Finances
Última actualització o validació:22.12.2021