Logo Universitat de Barcelona Departament de Ciències Fisiològiques - II imatge de maquetació
Español English imatge de maquetació
Imatge de diagramació
 
  Inici i Actualitat Ubicació Web UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
Menú del Dept.
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:
imatge de diagramació
Dept. de Ciències Fisiològiques - II
Facultat de Medicina i Odontologia
Universitat de Barcelona
4a planta Pavelló de Govern
(Campus de Bellvitge)
imatge de diagramació
Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet Ll.
Telf: (+34) 934024268
Fax: (+34) 934024268
imatge de diagramació
E-Mail:
icona mailSecretaria del Dept.
icona mailWebmaster CF-II
 
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de diagramació
Enllaços \ Enlaces \ Linksimatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
   
imatge de diagramació
Bibliografia científica \ Bibliografía científica \ Scientific Bibliography
imatge de diagramació 
 
NCBI - PubMed
imatge de diagramació
 
Llibres On-Line \ Libros ON-Line \ On-Line Books
imatge de diagramació 
 
Stryer 5ª edició
 
Encyclopaedia of Life Sciences
 
Molecular Biochemistry 1
 
Wiley InterScience - Scientific and Technical Acronyms, Symbols and Abbreviations
 
Lehninger, Nelson and Cox, Principles of Biochemistry 3/e
 
Biochemistry in 3D
 
Bioquímica médica. Universidad de Kansas
 
Water structure, behavior and properties: an explanation
 
Polysaccharide hydration
 
The Medical Biochemistry Page
 
Llibres en NCBI \ Libros en el NCBI \ Books in NCBI
imatge de diagramació
 
Revistes \ Revistas \ Publications
imatge de diagramació 
 
Revistes en la UB \ Revistas en la UB \ Publications in UB
 
Revistes Odontològiques \ Revistas Odontológicas \ Dentistry Publications
 
CELL Press On-line
 
NATURE
 
SCIENCE On-line
imatge de diagramació
 
Revisions \ Revisiones \ Reviews
imatge de diagramació 
 
Annual Review of Biochemistry
 
Annual Review of Nutrition
 
American Journal of Physiology
 
Annual Review of Genetics
 
Annual Review of Cell and Developmental Biology
 
Annual Review of Medicine
 
Annual Review of Biochemistry
 
Annual Review of Neuroscience
 
Annual Review of Immunology
 
TIBS
imatge de diagramació
Bases de Dades \ Bases de Datos \ Databases
 
imatge de diagramació 
NCBI - PubMed
 
Enzyme Structures Database
 
Enzyme Database - BRENDA
 
PDB Lite - Búsqueda d'estructures 3D \ Búsqueda de estrucutras 3D \ Search of 3D structures
 
Biochemistry Resources
 
ExPASy - SWISS-PROT top page
 
NCBI : BLAST Notebook
 
Éines de Biologia Molecular \ Herramientas de Biología Molecular \ Biology Workbench
 
The ConSurf Server
imatge de diagramació
Visualització molecular \ Visualizacion molecular \ Molecular Visualization
imatge de diagramació
 
Programes i Recursos \ Programas y Recursos \ Software & Resources
imatge de diagramació 
 
Protein Explorar FrontDoor
 
Índex Mundial de Recursos per V.M. \ Índice Mundial de Recursos para V.M. \ World index of V.M. Resources
imatge de diagramació
 
Visualitzacions \ Visualizaciones \ Visualizations
imatge de diagramació 
 
> Estructurals \ Estructurales \ Structures
 
Aminoàcids \ Aminoàcidos \ Aminoacids
 
Proteïna G \ Proteina G \ G Protein
 
Glícids \ Glícidos \ Glycids
 
Models Moleculars ( U. de Salamanca) \ Modelos Moleculares \ Molecular Models
 
> Metabolisme \ Metabolismo \ Metabolism
 
Glicòlisi \ Glicólisis \ Glycolysis
 
Cicle ATC \ Ciclo ATC \ TCA Cycle
 
[2Fe-2S] Ferredoxina
 
> Varis \ Varios \ Others
 
Com funciona l'Aspirina \ Cómo funciona la Aspirina \ How Aspirin Works
 
Proteïna Kinasa C \ Proteina Kinasa C \ Protein Kinase C
 
p53 Supressor de Tumors \ Supresor de tumores \ Tumor Suppressor
 
HIV-1 Protease
 
Catalase (hydrogen peroxide:hydrogen peroxide-oxidoreductase, EC 1.11.1.6)
 
HIV-1 proteasa - Estructura amb Indinavir \ Estructura con Indinavir \ Structure with Indinavir
imatge de diagramació
Varis \ Varios \ Others
 
imatge de diagramació 
BIOROM
 
Enllaços de Bio celular i Molecular ( Harvard) \ Enlaces de Bio celular y Molecular ( Harvard) \ Cell and Molecular Biology Links ( Harvard)
imatge de diagramació


Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  Última actualització: Març 2010 Departament de Ciències Fisiològiques - II