La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Llibre de comptesSança Ximenis de Cabrera.

Fragment
Signatura
Arxiu de la Catedral de Barcelona, Pia Almoina.Llibres Extravagants, 1440.
Edició
El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Novalles 1440-1443. A cura de Jordi Andreu i Daufí, Josep Canela i Farré i Maria Àngela Serra i Torrent. Barcelona Fundació Noguera, 1992.
Regest
Fragments d’un llibre de comptes de Sança Ximenis de Cabrera, vídua d’Arquimbau de Foix, que comprèn les despeses fetes pel manteniment de la seva casa des del 1440 fins al 1444, conté també anotacions diverses sobre afers quotidians. El llibre va ser escrit en part per la pròpia Sança i en part pels seus col·laboradors, però sempre revisat per ella.
Versió

Els vels

[fol. 12v.] A 22 de febrer [1442] vaig comptar les meves tovalloles de cap. Són: primerament són les tovalloles grans 12. Ítem són les mitjanes 4. Ítem són les petites 17.

Ítem a 2 d’octubre trametí a en Ballester, el veler, que en fes vels de lli i de cota amb el cresp llarg: primerament 2 vels petits pels polsos, que tinguin 4 pams i mig de llarg cascun.

Ítem dos vels per portar l’horeta al front, tinguin 6 pams de llarg cascun.

Ítem dos vels per sota les barres que tinguin 5 pams cascun de llarg.

Ítem dos vels per dobles, la un tingui 8 pams i l’altre 8 i mig.

Ítem un gran vel sobre tots los altres, que tingui 9 pams.

Suma tota la llargària dels damunt dits vels: 41 pam, que fan 5 canes i un pam.

Les filles

[fol. 41r.] Les coses qui la senyora tramet a ses filles:

Primer sis parells de guants.

Ítem dues asses

Ítem dues bosses d’estam e una de cuiro burell.

Ítem tres crespines violades, la una blava.

Ítem tres peces de vells grans e dos petits.

Ítem set clauers d’or i de seda.

Ítem un parell de ganivets amb cordó de seda blanca i negra.

Ítem un collar de paternostres negres.

Resta que hi falta a trametre: un mirall de foc, e la bella bossa, i la corretja, i els tapins amb les boletes.

Ja té el mirall. Ja ho té tot.

Les cartes

[fol. 42r.] 1441. Lletres trameses de desembre.

A 30 de desembre escriví a mossèn Arnau [...] avisant d’això que Joan m’havia dit qui torbava la vinguda de ma filla, la vídua, i vaig avisar el portador que no donés la lletra sinó a mossèn Arnau o a ma filla petita.

Ítem dissabte a 31 de desembre vaig trametre una lletra a mon germà don Joan d’Hixar amb un albarà dins, que anava a en Besalú. En la qual lletra de mon germà feia menció de la malaltia de ma germana, na Timbor, i dels falcons. La vaig trametre a casa d’en Gabriel Homedes.

A 20 de gener resposta a les tres lletres de mossèn Arnaud, i a la de la comtessa. Feia menció a la cort que havia hagut amb don Joan de Hixar, del vestir i del folrar.

A 30 de gener vaig fer resposta al senyor cardenal de la lletra que deia que jo tingués algú a Bearn per sol·licitar els drets de ma filla; la qual lletra vaig donar a Joan que la hi trametés.

Ítem dimecres primer dia de mars, escriví a mossèn de Comenge per Sanxo, servidor de la comtessa de Foix. Fou per la vinguda de ma filla.[...]

Del filar i del teixir

[fol. 48v.] Divendres a 17 de febrer [1441] vaig trametre per madona Constança a na Beralle fil per blanquejar a raó de tres sous la lliura segons se segueix: Ítem fil filat de la dita madona Constança 14 rams que pesen 6 unces, cru; és tornat a 4 unces. Ítem filat de Juliana 11 rams, que pesen 9 unces, cru; és tornat a 6 unces i mitja. Ítem filat de mi, Sança Ximenis. Són els rams 40 rams que pesen 2 lliures, 7 unces, cru; és tornat a 6 lliures una unça i mitja.[...]

[fol. 50r.] Ítem dilluns a 19 de juny vaig trametre a na Baralle 9 rams de fil per fer blanc, que pesen 5 unces. Les hi va portar Antoni hi ha 3 rams, filat de madona Constança, las altres són filats de mi, de Juliana i d’Esperança.

Ítem a 15 d’agost vaig rebre les dites 5 unces i les vaig pagar.

Ítem dimecres a 26 de setembre vaig trametre a Torruella que em trametessin a Barcelona a en Bofill 33 rams de fil, 10 rams eren filats de mà de madona Constança, i els altres 22 de nosaltres totes. Pesen 15 unces, bé bastants, i li vaig trametre per pagar 3 sous.

Dipositària dels sabers de les dones: Una recepta de cuina

[fol. 55v.] Any 1440, dimarts a 20 del mes de setembre [...].

Tot seguit la manera com es fan les albergínies amb vinagre per guardar-les fins a la Quaresma.

Primerament prendre les albergínies que siguin petites i obriu-les pel mig, però que no es parteixin [...] bulliu-les amb aigua i sal, però fins que l’aigua no bulli no hi poseu les albergínies. Quan coneixereu que comencen a estovar-se, traieu-les de l’aigua i esteneu-les sobre una post a poseu-les l’aire. Quan veureu que siguin eixutes, al cap d’un dia o un dia i mig, poseu a cada part de l’albergínia un o dos clavells de girofle, segons el vostre gust. Després agafeu espècies, així com pebre, canyella i gingebre polvoritzats, més pebre que de les altres, i de dins d’una a una. I fet tot així, agafeu vinagre blanc, si és massa fort hi poseu aigua, i poseu-hi mel fins que es torni agre-dolç; bulliu-ho tot dos o tres bulls i després poseu-hi les albergínies i bulliu-les fins que siguin cuites, després traieu la perola del foc i al cap d’una mica traieu les albergínies i poseu-les en una olla ben cobertes amb el vinagre en què han bullit, la es poden menjar, però no tapeu l’olla fins que tot sigui ben fred.

La senyora feudal

[fol. 59r.-v.] Rebudes que he fets de l’any que finirà a 1442, segons apareix a sota escrit de la meva mà [...]

Ítem rebí per composició de ferma d’una carta de remença d’homes i de dones d’en Pidemont, per dos masos, tres florins: 1 lliura, 13 sous.

Ítem per composició de ferma d’una carta de remences d’homes i dones d’en Crosa, pel mas Simon, 1 florí: 11 sous.

Ítem per composició de ferma d’una carta de remença d’homes i dones, 1 sou [...]

Ítem rebí de la composició del fill d’en Bosch entre diners i castanyes: 6 florins.

[fol. 69r.] Jesús. En nom de Déu sigui.

Avui, que és dimecres, que en tenim 18 del mes d’abril de l’any 1442, dins el castell de Verges, jo, Sança Ximenis de Foix i de Cabrera, senyora de la Vall d’Osor, he vingut a comptar. I he comptat amb en Pere Sobirà, lloctinent del batlle de la dits vall, i hem comptat del primer dia de juny de l’any 1441 que acabarà el darrer dia de maig de l’any 42, he comptat tots els censos, així de blat com de diners, i de forment, i de civada, i d’ordi, i de mestall i de llegums venuts fins a la dita jornada; i de tots els delmes de carnelatges rebuts fins a la dita jornada, i que haguem venut fins a la dita jornada; i remences, composicions i fermes de cartes, i totes les avinences rebudes fins a la dita jornada. M’heu de tornar a compliment de les damunt dites coses: 22 lliures, 2 sous, 4 diners.

[fol. 73v.] Comencen les rebudes de l’any que comença al primer dia de juny de l’any 1444 i finirà el darrer dia de maig de l’any 1445.

Primerament e rebut de composició d’en Camp Pla d’Agualts 5 florins que mossèn Pere Joan ha composat amb ell i amb un altre a 5 florins, tres florins, m’en resten 2 florins: Una lliura, 13 sous.

Ítem per remença d’en Pere Caldés 3 florins: 2 lliures, 3 sous.

Ítem més d’en Masferrer per compra d’una terra: 11 sous.

Ítem més d’en Masferrer per entrada de la muller 25 sous: Una lliura, 5 sous.

Ítem d’en Mont de Santa Creu per remença d’una filla: 2 sous, 5 diners.

Ítem és pagat en Vilanova del botatge del vi de l’any 1444: 12 lliures.

Ítem més de les rendes: 33 lliures [...]

Mestressa de casa

[fol. 78r.] Despeses de forment, i de moldre, d’ajuda i de forn. Any 1443.

[...] Ítem dimarts a 22 d’octubre comprà mossèn Pere Joan, prevere, 4 quarteres de forment a 15 sous la quartera, costa de garbellar 4 diners: 3 lliures, 4 diners.

Ítem divendres a 25 d’octubre, va venir la farina del dit forment, vaig pagar al jove qui la va aportar, la moltura i l’ajuda: 6 sous, 4 diners.

Comencem a pastar de la dita farina dijous a 7 de novembre.

Ítem dissabte a 7 de desembre vaig pagar na Maria, la fornera, per coure el pa de tot això desús escrit qui són, 8 quarteres, li he dat 9 sous, 4 diners [...]

[fol. 109r.] 1443. Memorial de roba que es rentà fora de casa:

A 15 de octubre se’n portà na Salvadora Sunyera, de Sant Cugat de Vallès: primer unes cortines blanques, cinc peces, costaran de rentar: 2 sous, 6 diners.

Ítem dues tovalles grans a 3 diners la peça: 6 diners.

Ítem dues tovalles petites a un diner la peça: 2 diners.

Ítem dos tovallons e eixugamans: 1 diner.

Fou pagada: 3 sous, 3 diners.

A 4 de novembre se’n portà 9 tovalles, les tres són grans: 1 sou, 2 diners.

Ítem tovallons 6: 3 diners.

Ítem eixugamans 3: Ítem eixuga-ganivets 3: 1 diner.

Ítem tovalloles 2: 1 diner.

Ítem a 26 de novembre va portar la dita roba i fou pagada: 1 sou, 7 diners.

Ítem se n’aportà la dita dona el dia mateix: un parell de llençols prims del meu llit, de tres teles: 4 diners.

Ítem dos parells de llençols de companya, a 4 diners el parell: 8 diners.

Ítem dues tovalles grans noves per canejar, a 4 diners la cana, a cadascuna quatre canes. Pugen: 2 sous, 8 diners.

Suma aquesta pàgina: 8 sous, 6 diners.

[fol.119v. ] Any 1440. Despeses extraordinàries.

[...] Ítem dilluns a 26 de setembre per un cent d’agulles de cap: 2 sous, 1 diner.

Ítem dimarts una cana i mitja de canemàs per adobar un matalàs a 20 diners la cana, i per una arrova de llana sardesca pel matalàs: 6 sous, 5 diners.

Ítem costa el dit matalàs de fer de 15 pams de llarg i 12 d’ample del llit, de Valsens, la despesa de dinar a un: 4 sous.

Ítem el dia mateix per una missa: 1 sou.

Ítem dimecres a 27 del dit mes, civada, mig quartà per les gallines: 3 diners [...]

[fol. 122v.] [...] Ítem dimarts a 8 de novembre sègol per les gallines: 6 diners.

Ítem dimecres a 9 del mes, per adobar les estores: 5 sous, 8 diners.

Ítem dijous a 9 del mes per tres pells negres per les mànegues i collar petit, i per fil davant fins a la corretja, a raó de tres sous 6 diners la pell: i de mans 2 rals. Suma tot: 13 sous.

Ítem el dia mateix, per mel pel codonyat, a tres diners la lliura, 17 lliures i mitja: 4 sous, 3 diners [...]

[fol. 124v.] [...] Nadal. Ítem divendres a 16 del dit mes per torrons amb alegria, i que fou madona Constança, per 4 lliures de mel, 1 sou; per 4 lliures d’avellanes torrades, 1 sou 9 diners; i una lliura de vi bo 6 diners, i per una lliura d’alegria 5 diners. Suma tot: 3 sous, 8 diners.

Ítem pel bisbe de Nadal dels fadrins: 1 sou.

Transmissora de cultura oral: unes albades

[Afegit al final del foli 118v.]

A mon cor faig estimo senyora.

Més vos estimo senyora meva.

que mostrar mai no us podria. Cobla.

Mes vos estimo secretament.

que no us mostro tal continent,

si sentien mon turment.

ma vida millor seria. Cobla [...]

Transcripció

[fol. 12v.] […] A XXII de febrer [MCCCCXLII] comté les toveloles mies de cap. Són: primerament són les tovalloles grans XII. Ítem són les miganes IIII. Ítem són les petites XVII.

Ítem a II de octubre trametí an Balester, lo veler, que·m fes vels de lí e de cota ab lo cresp larch: primerament II vels petits per los polsos, agen IIII palms e mig de larch cascú.

Ítem dos vels per portar la horeta al front, agen VI palms de larch cascú.

Ítem dos vels per dejús les bares que agen V palms cascun de larch.

Ítem dos vels per dobles, le hun age VIII palms e l’altre VIII e mig.

Ítem un gran vel sobre tots los altres, qui age VIIII palms.

Some tota la lergària dels damont dits vels: XXXXI palm, qui fan V canes e I palm. […]

[fol. 41r.] Les coses qui la senyora tramet a sas fillas:

Primo sis parells de goans.

Ítem dues asses de fil blanch.

Ítem dues bosses d’estam e una de cuyro burel.

Ítem tres crespines violades, la una blava.

Ítem tres pesses de vells grans e dos petits.

Ítem VII claves de or e de sede.

Ítem un parell de ganibets ab cordó de seda blancha e negra.

Ítem un collar de paternostres negres.

Reste que hi fal a tremetre: un miral de foch, e le belle bose, e le corege, e los tapins ab les boletes.

Ja té lo miral. Ja u té tot.

[fol. 42r.] MCCCCXLI. Letres trameses de deemebre.

A XXX de dehembre scriví a mossen Arnau [...] avisant d’assò que Johannes m’havia dit qui torbave la venguda de ma filla, la vídua, e avisé lo portador que no donàs la letra sinó a mossen Arnau o a ma filla petita.

Ítem dissabte a XXXI de desembre trametí una letra a mon frare don Juan de Ixer ab un alberà dins qui anave en Besalú. En la qual letre de mon frare fehie menció de la maleltie de me sor, de ne Timbor, e dels falcons. Trametili a casa d’en Gabriel Homedes.

A XX de gener resposte a les tres letres de mossèn Arnaud, he a la de la comtessa. Fahie mensió a la cort que havia agut ab don Johan d’Íxer, del vestir he del folrar.

A XXX de gener fiu resposte al senyor cardenal de le letre qui deie qui jo tingués algú en Bearn per sol·licitar los ets de ma file; la qual letre doné a Juannes qui le·y tremès.

Ítem dimecres lo primer die d emarts, escriví a mossèn de Comenge per Sanxo, servidor de la comtese de Fox. Fou per la vengude de me file[...]

[fol. 48r.] Ihesus. Ayn CCCXLI. Ne Berala.

Divendres a XVII de febrertremetí per madone Constanse a ne Berale fil per blancagar a rahó de tres sous le lliura segons se segueix:

Ítem fil filat de la dite madone Constanse XIII rams qui pesen sis onces, cru. Es tornat a 4 onces. Item filat de Juliane 11 rams, qui poesen 9 onces, cru. E tornat a 6 onces e mige. Ítem filat de mi, Sanxe Xomenis. Son los rams 30 rams qui epsen 2 lliures, 7 onces, cru. És tornat a VI lliures I onsa e mige. [...]

[fol. 50r. ] […] Ítem diluns a 19 de juyn tremetí a ne Barale 9 rams de fil per fer blanch, qui pesen 5 onses.

Aporta-le·y Antoni am tres rams, filat de madone Constanse, las altres són filats de mi e de Juliane e de Asperanse.

Ítem a 15 d’agost resebí les dites 5 onses e pegué-les.

Ítem dimecres a 26 de setembre tremetí a Torroelle que me trametessen a Barselona an Bofill 33 rams de fil, los 10 rams eren filats de mà de madone Constranse, e los 22 de nosaltres totes. Pesen 15 onses, bé bestants, e tremetí-hi per pagar 3 sous: 15 onses.

Item resebí la lliura desús dita de fil en lo mes de nohembre, portartale hen Vidal de Toroelle. Tornà cant fou blanch a 10 onses e mige. […]

[fol. 55v.] Ayn MCCCCXL dimarts a XX del mes de setembre[ ...]

Seguex-çe la manera com sa fan les elbergènies en sols per stogar fins a la Corema: Primerament pendre les dites albergènies qui sien poguetes e fendre-les pel mig, però que stigan que no·s depertenguen, e feneu la coste e traurem lo fustet que tenen dins, però no fa lavar las barbas, que bones hi són, e bolir les dites albergènies en aygue ab sal, però fins que l’aygua bulla no y matau les albergínies. E com conexerets que comensan a blanir, traure-les de la dita aygua, e stendre-les sobre una post e posant-la a l’ayra. E com conexerets que sian axutes, a cap d’un dia o un e mig, agau clavels de girofle e a cada part de la albergènia meten-n·i un o dos, segons que bons vos sabran. Aprés, agau salses, axí com és pebre, canela e gingibre, polvoritsat, però ageu més pebre que naguna de les altres salses, e salpistan-les-ne totes de dins d’una n’una. E fet tot açò, agau vinagre blanch, e si masa és fort, meteu-hi aygua e meteu-hi cantitat de mel fins que torna agre-dols; e bolits-ho tot dos o tres buls abans que·n matau les algergènies, e puys, meteu-hi les albergènies e fent-li donar un bul o dos fins que sien moletes e cuytes reonablement, e puys treets la parola del foch e a cap d’un poch trets-ne les albergènies e meteu-les en una ola e fets que sien be cobertes del vinagra ab què an bulit, e tanttost na poden mengar, però no tapen la ola fins que tot sia ben fret.

[fol. 59r.-v.] Reebudes que he fetes de l’ayn qui finerà a XLII, segons apar desús escrit de ma mà [...]

Ítem resebí per composesió de ferme de hune carte de remensa de hòmens e de dones d’en Pidemont, per dos masos, tres florins: I lliura, XIII sous.

Ítem per composesió de ferme d’una carta de remenses d’omens e fembres d’en Crose, per lo mas Simon, I florí: XI sous.

Item per composesió de ferma de hune cartederesemensa d’omens e fembres, I sou [...] Item resebí de la composesió del fil d’en Bosch entre diners e castaynhes VI florins […]

[fol. 69r.] Jhesus. En nom de Déu sie.

Vui, qui és dimecres que tenim XVIII del mes d’abril de l’ayn MCCCCLXII dins lo castel de Verges, jo, Sanxe Ximenis de Fox e de Cabrere, done de la Val d’Osor, són vengude a comtà. Hi e comtat ab en Pere Sobirà, loctinent de bayle de le dite Val, hi havem comtat del primerdie de juyn de l’ayn MCCCCXLI qui finerà lo derer die de magde l’ayn XXXXII, he comtat tots los sensos, axí de blat com de dinés, he de forment, e de sivade, e d’ordi, e de mestal, e de legums venuts fins a le desús dit jorande; e de tots los delmes de carnelatges resebuts finsa ledite jornade, he c.aguem venut fins a le dite jornade, e remenses, composecions e fermes de cartes, e tots aveniments resebuts fins a la dite jornade. Me avets a tornat a compliment de le emont dites coses XXII lliures, II sous, IIII dinés.[...]

[fol. 73v.-74r.] Comensen les resebudes de l’any que comensa al primer die de juyn de l’any MCCCCXLIIII, e finerà lo darer die de mag de l’any MCCCCXLV.

Primerament e resebut de composesió d’en Cam Pla de Aguats V florins que mossèn Pere Joan a composat ab el e ab un altre a V florins, tres florins, resten-me’n II floprins: I lliura, XIII sous.

Ítem per resemció d’en Pere Caldés III florins: II lliures, IIII sous.

Ítem més d’en Masferrer per compre d’una terre: XI sous.

Ítem més d’en Masferrer per entrade de la muler XXV sous: I lliura, V sous.

Ítem d’en Mont de Sante Creu per resensó de une file: II sous, V.

Ítem és pagat en Vilanove del botatge del vi de l’any MCCCCLXIIII: XII lliures.

Ítem més de les rendes: XXXIII lliures. […]

[fol. 78r.] Despeses de forment, he de molture, de ajude he de forn. Ayn MCCCCXLIII Ítem dimarts a XXII d’octubre comprà mosèn Pere Johan, prevere, IIII corteres de forment a XV sous la cortere, coste de garbelar IIII diners: III lliures, IIII.

Ítem divendres a XXV d’octubre, vench la farine del dit forment, pegué al jove qui le aportà le multure e le ajude: VI sous, IIII.

Comensem a pastar de la dita farine dogous a VII de noembre.

Ítem disapte a VII de desembre pagué Ne Maria, le fornere, per lo coure del pa de tot sò desús escrit qui són, VIII corteres, e-li dat VIIII sous, IIII [...]

[fol. 109r.]

MCCCCXLIII. Memorial de roba qui·s levà de fora case:

A XV de octubre se’n portà na Salvadora Sunyera, de Sant Cugat de Vallès: primo unes cortines blanques, V peces, costaran de lavar: II sous, VI.

Ítem dues tovaylles grans a III diners la pessa: VI.

Ítem dues tovalles petites a un diner la pessa: II.

Ítem dos tovayllons e axugamans: I.

Fou pagade III sous, III.

A IIII de noembre se’n portà VIIII tovalles, les tres són grans: I sou, II.

Ítem tovallons VI: III.

Ítem axugamans III. Item torcacoltells III: I.

Ítem tovalloles II: I.

Ítem a XXVI de noembre aportà le dite robe e fou pagade: I sou, VII.

Ítem se n’aportà le dite done lo die matex: un parel de lensols prims del meu lit, de tres telles: IIII.

Ítem dos parels de lensols de companyhe, A IIII diners lo par: VIII.

Ítem dues tovalles grans noves per canegar, a IIII diners la cane, a cascuna cotre canes. Monten: II sous, VIII.

Sume aquesta pàgine VIII sous, VI.

[fol.119v. ] Ayn MCCCCXL. despeses extraordinàries

[...] Ítem diluns a XXVI de setembre per un sent d’agulles de cap: II sous, I.

Ítem dimarts I cane e mige de canemàs per adobar un matelàs a XX diners la cane, e per una rove de lana sardesca per lo matelàs: VI sous, V.

Ítem coste lo dit matalàs de fer de XV palms de larch e XII d’ample del lit, de Valsens, la mesió de dinar a I: IIII sous.

Ítem lo dia matex per I mise : I sou.

Ítem dimecres a XXVII del dit mes, sivade, mig cortà per les galines: III [...]

[fol. 122v.]

[...] Ítem dimarts a VIII de noembre segou per les galines: VI.

Ítem dimecres a VIIII del mes, per adobar les estores: V sous, VIII.

Ítem digous a VIIII del mes per tres pèls negres per les mànegues e colar petit, e per fil devant fins a le correge, a rahó de tres sous VI le pell: e de mans II reyals. Some tot: XIII sous.

Ítem lo die matex, per mel per lo codoynat, a tres diners la lliura, XVII lliures e mige: IIII sous, III [...]

[fol. 124v.]

[...] Nadal. Ítem divendres a XVI del dit mes per torons ab alegrie, he que fou madone Constanse, per IIII lliures de mel.

I sou, per IIII lliures d’avelanes torades I sou VIIII, e I lliura de vi bo VI, e per I liura d’alegrie V. Some tot: III sous, VIII.

Ítem per lo bisbe de Nadal dels fadrins: I sou.

[Afegit al final del foli 118v.]

A mon cor fay ham senyora.

Més vos am senyora mia.

que mostrar may no us poria. Cobla

Mes vos am secretament

que no us most tal continent,

si sentien mon turment

ma vida milor seria. Cobla [...]

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. Treballs en relació i sabers de les dones, Teresa Vinyoles Vidal.