Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Facultat UB   
ADE - Informació general
Imatge de diagramació
ADE
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari
Especialització
Horaris
Professorat/plans docents
Exàmens
Autoconsulta expedient
Imatge de diagramació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Important: Taula d'implantació/extinció (vegeu)

La filosofia del pla d'estudis actual en Administració i Direcció d'Empreses intenta dotar els estudiants tant de les aptituds com de les actituds necessàries. Els forts canvis que es produeixen en el món econòmic, i la rapidesa d'aquests, fa molt necessària l'adquisició, per part dels futurs llicenciats, d'actituds que els permetin adaptar-s'hi ràpidament. Cal també que el llicenciat adquereixi capacitat d'anàlisi, síntesi, expressió verbal i escrita i que tingui capacitat d'adaptació als canvis. En resum, que hagi d'aprendre a aprendre.

Objectius

És una titulació homologada d'ensenyament de primer i segon cicle, amb una durada mínima de 4 anys i un total de 300 crèdits. Els objectius docents són: formar i capacitar als estudiants per a l'administració, la direcció i la gestió d'empreses. Aquest ensenyament es concreta en les parts individuals d'una economia: empreses privades i institucions públiques, tant des d'una perspectiva nacional com internacional. Ara bé, els problemes de les empreses no es poden resoldre de manera aïllada, sense entendre el context general, per la qual cosa els límits exactes entre ADE i Economia no són definibles.

Els requisits tècnics: els coneixements de les matemàtiques té un paper essencial per poder analitzar diverses alternatives i avaluar-ne els resultats.

Les sortides professionals, a tall orientatiu són les següents: directius d'empreses, gestors, assessors d'empresa i fiscalistes, auditors interns i externs, i en general, en qualsevol estament empresarial que requereixi coneixements econòmics, financers, comercials, fiscals i organitzatius.

Descripció i configuració dels cicles

En el primer cicle es defensa el principi de no especialització. Entre els ensenyaments d'Economia i ADE es produeix una pràctica superposició de les troncalitats per articular uns primers cicles pràcticament comuns, que permetin accedir al final d'aquests a qualsevol segon cicle. S'intenta que l'alumnat adquireixi la manera típica de raonar de la nostra professió, i que desenvolupi les aptituds creatives, identifiqui problemes i ofereixi solucions. El propòsit és pensar com un economista. Això significa: capacitat per identificar possibilitats i restriccions, comparar alternatives, utilitzar raonaments deductius basats en models senzills obtinguts mitjançant abstraccions adequades de la realitat, separar allò que és positiu d'allò que és normatiu, utilitzar les dades i tècniques per tal de fer possible tot l'exposat anteriorment i apropar-se a la contrapartida empírica.

En aquest sentit, el primer cicle se centra en quatre tipus de matèries: analítiques d'anàlisi econòmica i fonaments d'intervenció pública (Teories Econòmiques, Micro i Macro, i Política Econòmica); coneixement de l'entorn (Història Econòmica, Economia Espanyola i Mundial); empresarials (Empresa i Comptabilitat i inclou una dosi de coneixements jurídics bàsics d'aspectes mercantils i laborals), i quantitatives (Matemàtiques, Estadístiques). El creuament entre matèrias d'Economia i ADE permet maximitzar les possibilitats d'accés al mercat laboral i professional, d'aquesta manera es combina la solidesa en els fonaments amb l'imprescindible i progressiu apropament a les demandes més específiques de problemes i realitats concretes del món productiu, empresarial i institucional.

En els segons cicles s'obre el camp a l'especialització i a l'aprofundiment. Els perfils d'especialització estan basats en la selecció d'itineraris de matèries optatives, més que no pas en blocs predefinits d'especialització.

En el cas de l'ensenyament d'ADE, s'ha aprofundit en els temes relatius a l'organització de l'empresa comercial, financera i estratègica, s'introdueixen tècniques més potents, com ara Operacions Financeres, Models de Programació i Comptables; el marge d'optativitat permet l'especialitat en tècniques comptables, inversions, assegurances o mercats financers.

Alhora, i respecte a l'oferta de crèdits de lliure elecció, els ensenyaments d'Economia i ADE, com que pertanyen a la Divisió II, que ofereix almenys nou titulacions, permet gestionar amb certa agilitat recursos comuns i oferir matèries polivalents en les assignatures de lliure elecció entre les titulacions del centre.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 26.01.2011
imatge de maquetació